Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego

Data dodania: 29.01.2018

65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego

29 stycznia 2018 r. minęła 65 rocznica śmierci Jana Muszkowskiego (1882-1953), jednego z najwybitniejszych twórców polskiego bibliotekarstwa I poł. XX w. Praktyk, teoretyk działacz i uczony w jednej osobie, zajmował się rozmaitymi aspektami funkcjonowania książki w społeczeństwie. Wszechstronna wiedza na ten temat pozwoliła mu stworzyć własną koncepcję bibliologii jako dyscypliny naukowej.  

 Początkowo pracował w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (1915-1920). Potem, do 1936 r. pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Krasińskich . Równocześnie zajmował się polską bibliografią. W l.1915 -1943, kontynuując Bibliografię Estreichera, przygotował do druku ok. 125 000 opisów dzieł z początków XX w. Redagował też „Przewodnik Bibliograficzny”.  

Pionierski charakter miały jego działania na rzecz kształcenia bibliotekarzy, począwszy od doraźnie organizowanych kursów, przez funkcjonujące w l. 1926-1938 Studium na Wolnej Wszechnicy Polskiej (gdzie w 1927 r. uzyskał tytuł docenta ), aż do powołania z jego inicjatywy, pierwszej w Polsce Katedry Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim (1945-1953), którą kierował i gdzie otrzymał tytuł profesora (1946).

 Należał do czołowych działaczy bibliotekarskich. Był współzałożycielem Związku Bibliotekarzy Polskich ( 1917), skarbnikiem pierwszego zarządu, wielokrotnym prezesem Kola Warszawskiego ZBP, wiceprzewodniczącym Rady ZBP jak też przewodniczącym Komitetu Poradni Bibliotecznej, Komisji do Spraw Międzynarodowych ( 1932-1937) i Komisji Kształcenia Zawodowego (1935). W l. 1928 -1936 pełnił funkcję przedstawiciela Polski w IFLA i eksperta Komisji Statystycznej tej organizacji. Brał aktywny udział w wielu międzynarodowych kongresach bibliotekarzy i organizacji bibliotekarskich.

 W bogatym dorobku publicystycznym Jana Muszkowskiego dominują prace naukowe (ponad 200 poz.) Dotyczą tak istotnych zagadnień, jak: bibliofilstwo, polska sztuka drukarska, księgarstwo, ruch wydawniczy, bibliotekoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo, statystyka biblioteczna czy socjologia książki. Na bazie tych prac powstało Życie książki , główne dzieło Jana Muszkowskiego, którego I wyd. ukazało się w 1936 r., a II popr. wyd. z 1951 r. stało sie podręcznikiem akademickim.. Zawarte w nim koncepcje sformułowane przez uczonego, ich wszechstronność i logika, do dziś budzą uznanie.

 Po II wojnie światowej Jan Muszkowski poświęcił się pracy dydaktycznej , naukowej oraz popularyzatorskiej. Wznowił też działalność związkową wchodząc w 1946 r. do Zarządu Głównego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich i działając aktywnie w Łódzkim Kole ZBiAB. Warto wspomnieć, że był inicjatorem wydania encyklopedii wiedzy o książce.

 

Ewa Stachowska-Musiał

 

Zob. też:
L.Morsztynkiewiczowa : Życie książki – Jan Muszkowski . W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1974 s.235 – 251.
Jan Muszkowski - Ludzie, epoka, książki. Warszawa 2014.
H. Więckowska: Jan Muszkowski, uczony bibliolog. „Przegląd .Biblioteczny” 1953  z.2..


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP