Polecamy
Grzegorz Gmiterek 47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Tomasz Garwoliński

Ks., dr., kustosz dypl., dyr. Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 
oraz kierownik Biblioteki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

wykształcenie: wyższe
29  lat  pracy w bibliotece

  

Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

T. Garwoliński  jest teologiem i bibliotekarzem, badaczem i popularyzatorem zajmującym się przede wszystkim starymi drukami i historią książki na Warmii. Dba o  stan zachowania zbiorów i należyte ich przechowywanie  oraz odpowiednie opracowanie i udostępnianie. Na  pierwszy cel  uzyskał w l. 2000-2017 kilka dotacji w wysokości ok. 1,5 mln zł. To pozwoliło przeprowadzić konserwację profilaktyczno-zachowawczą zabytkowego księgozbioru Biblioteki „Hosianum” zgodnie z najnowszymi zasadami sztuki  restauratorskiej. Realizując drugi cel doprowadził  31.08.2017 r. do zawarcia  porozumienia między Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie funkcjonowania bibliotek obu instytucji w jednym systemie biblioteczno-informacyjnym Aleph, który jest obecnie  wdrażany. Aktualnie kieruje zespołem, który porządkuje, opracowuje rękopisy muzyczne z XVIII i XIX w.,  i  zamierza  docelowo nagrać je  na płytę.  
W 2017 r. T. Garwoliński  uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie rozprawy „ Dawna książka w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianumw Olsztynie”. Jednocześnie redaguje profil Biblioteki „Hosianum” na Facebooku.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, tekstów popularyzatorskich  i wystąpień na konferencjach. W 2017 r. opublikował 2 artykuły m.in.:  Ochrona zabytkowego księgozbioru Biblioteki…. „Hosianum” w Olsztynie. W: Ochrona zabytków sakralnych,  Łódź 2017, s. 149-166. Wygłosił też 2 referaty: jeden o notatkach M. Kopernika ujawnionych w księgach „Hosianum” (konferencja międzynarodowa, Kraków 21-23.05.);  drugi o drukach reformacyjnych i kontreformacyjnych w Bibliotece (konferencja krajowa, Olsztyn, 19-20.10.).

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

T. Garwoliński prowadzi zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów, lekcje biblioteczne z wiedzy o starych drukach dla uczniów szkół z terenu województwa, a także  szeroką działalność popularyzatorską na ten temat w mediach lokalnych (TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio Plus, „Gazeta Olsztyńska”, „Gość Niedzielny – Posłaniec Warmiński”) i ogólnopolskich (Polskie Radio – Dwójka, Teleexpress, TVP Info, RMF).
Organizuje lub współorganizuje wystawy z MBP i WBP w Olsztynie oraz instytucjami kultury w regionie. W 2017 r. były to m.in.: „100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie”, „Miasto wyrosłe z ksiąg”, „140. rocznica objawień i 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie”. Od 2014 r., we współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną organizuje konkurs pięknego czytania Biblii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu województwa.
Udziela się w wielu  instytucjach regionalnych. Pełni funkcje przewodniczącego Rady Społecznej MBP w Olsztynie i z-cy przewodniczącego Rady Muzeum M. Kopernika we Fromborku.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Jest opiekunem praktyk studentów bibliotekoznawstwa i prowadzi seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy. Od 2007 r. współorganizuje  walne zgromadzenia Federacji „Fides” organizowane w różnych bibliotekach kościelnych kraju. W l. 2016-2017 jako duszpasterz bibliotekarzy warmińsko-mazurskich zorganizował dla nich 2  pielgrzymki  do Gietrzwałdu. 

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2012 r. uzyskał tytuł bibliotekarza dypl., zaczął  też pełnić funkcję sekretarza redakcji punktowanego czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. W 2013 r. został kustoszem dypl., a także sekretarzem zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”.  W 2016 r. był kierownikiem projektu badającego notatki M. Kopernika odkryte w starych drukach Biblioteki „Hosianum”; nawiązał współpracę z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Cyfrową, w której zarejestrowano dotychczas 20 inkunabułów i starych druków z Biblioteki „Hosianum”; nawiązał też współpracę z Estońskim Muzeum Narodowym i wypożyczył im jedyny na świecie egz. Agenda Parva (Braniewo 1622), zawierający pierwsze drukowane zdania w jęz. estońskim.  W efekcie reprezentował Polskę na otwarciu w/w Muzeum.

Cechy osobowościowe

Kreatywność w podejmowaniu nowych wyzwań; zaangażowanie i konsekwentne realizowanie zadań; kompetencja w popularyzacji wiedzy o starych drukach; otwartość i chęć do współpracy, także w sytuacjach wymagających szybkich działań; umiejętność kierowania zespołem; wyjątkowa umiejętność współpracy z bibliotekami, instytucjami kultury, władzami samorządowymi i mediami. Cechuje go przyjazne podejście do człowieka; życzliwość, uśmiech i szczerość. Miłośnik muzyki klasycznej i filmowej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP