Polecamy

Joanna Golczyk

St. kustosz, kierownik Fonoteki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

wykształcenie: wyższe
26 lat pracy w bibliotece

 

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

Do największych osiągnięć J. Golczyk w 2017 r. należy   aktywny udział w pracach Komitetu Narodowego, odpowiedzialnego za przygotowanie 83 Kongresu IFLA, który miał miejsce we Wrocławiu w dniach 19-25 sierpnia 2017. W kongresie udział wzięło ok. 3 tys. delegatów z ponad 120 krajów. Jako przewodnicząca Okręgu SBP we Wrocławiu, J. Golczyk pełniła funkcję koordynatora wolontariatu i była odpowiedzialna za nabór oraz zarządzanie grupą 260 wolontariuszy z 40 krajów świata. Z zadania wywiązała się znakomicie przenosząc na grunt polski obserwacje poczynione podczas pobytu na 82 Kongresie ILFA w USA. Praca międzynarodowego wolontariatu pod jej kierownictwem została wysoko oceniona zarówno przez organizatorów jak i uczestników Kongresu.
Ponadto, jako aktywny członek Kolegium Kierowników w 2017 r. pracowała w tym gronie nad aktualizacją strategii DBP we Wrocławiu na lata 2018-2021. Udzieliła też wywiadu w radiu nt. korzystania z e-booków (październik 2017.)

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jest pomysłodawczynią i realizatorką projektów edukacyjno-kulturalnych o zasięgu wojewódzkim, realizowanych co roku przez DBP we Wrocławiu takich jak :

  • Horror Day – Dolnośląski Festiwal Grozy zainicjowany w 2014 r., dla osób zainteresowanych niszową literaturą grozy i horroru z terenu Wrocławia i Polski. Powstał dzięki  współpracy z nieformalną grupą wielbicieli horroru jako jednodniowa impreza czytelnicza przeznaczona dla różnych grup wiekowych. Każdą edycje poprzedzała akcja promocyjna (m.in. wywiady J. Golczyk w radiu). W 2017 r., w ramach 4 edycji zorganizowano 9 imprez (wykłady, warsztaty, prezentacje), w których wzięło udział ok. 400 osób.       
  • Senioralia 2017 – szósta edycja przeznaczona dla najstarszych czytelników, podczas której zorganizowano m. in.: spotkanie Sekcji Haiku przy Uniwersytecie III Wieku, konsultacje z zakresu obsługi tabletów i smartfonów, warsztat ruchowy, zwiedzanie meczetu, prelekcje i koncert muzyki dawnej, a udział wzięło ok. 150 seniorów.

J. Golczyk była odpowiedzialna za realizację i koordynację w/w projektów, zarządzanie zespołem złożonym z pracowników różnych działów DBP, budżet organizowanych wydarzeń oraz współpracę z partnerami. Należą do nich przede wszystkim biblioteki publiczne Dolnego Śląska oraz instytucje zewnętrzne (np. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Wrocławskie Centrum Seniora, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej).

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

J. Golczyk jest wieloletnim członkiem SBP. W kadencji 2013-2017 pełniła odpowiedzialne funkcje jako Przewodnicząca Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP i członek Zarządu Głównego SBP. W ramach pracy w okręgu zajmowała się m. In. organizacją Dolnośląskich Dni Bibliotekarza, szkoleń dla członków SBP, prowadziła profil FB dla okręgu, reprezentowała struktury dolnośląskie na forum krajowym, a także podczas 82 Kongresu IFLA w Columbus (USA) w 2016 roku.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W  2010 r. ukończyła szkołę trenerską STOP-u, co uprawnia ją  do prowadzenia  szkoleń z zakresu prawa autorskiego, tworzenia strategii, polityki gromadzenia zbiorów audiowizualnych.  W l. 2012-2014 zrealizowała  cykliczny  projekt „ Tydzień w Kryminale”, czyli  cykl spotkań i warsztatów dla wielbicieli literatury i filmu kryminalnego. W  2014 r. wdrożyła projekt „Zabukuj sobie ibuka”, umożliwiający wypożyczanie e-booków w DBP we Wrocławiu  (  zakupiono wówczas 20 czytników Kindle 5 Classic, które do chwili obecnej służą  czytelnikom) . W 2015 r.  J. Golczyk  zrealizowała  go  także na terenie Dolnego Śląska.

Cechy osobowościowe

Cechuje ją rzetelność i sumienność. Do każdego zadania podchodzi bardzo poważnie, planuje realizację zadań przygotowując wiele opcji rozwiązań. Zdaje egzamin  zarówno jako osoba zarządzająca (kierownik działu, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP) jak i samodzielny pracownik. Charakteryzuje się obiektywizmem w ocenie sytuacji, co jest szczególnie widoczne przy rozwiązywaniu problemów kadrowych . Jest osobą życzliwą i empatyczną, lubianą przez pracowników i  czytelników. Angażuje się w działania wykorzystując swoją wiedzę i determinację w dążeniu do celu. Sprawdza się w sytuacjach ekstremalnych, wymagających maksymalnej koncentracji czego dowodem jest jej nowatorski sposób organizacji i zarządzania wolontariatem podczas Kongresu IFLA.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP