Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Aleksandra Klim

Dyrektor, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie   

wykształcenie wyższe: Zarządzanie i marketing; Rachunkowość i zarządzanie finansami;  Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
13 lat pracy w bibliotece

  

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

Od czasu przeniesienia GBP w Krasocinie do nowego budynku w 2014 r., A. Klim stara się systematycznie uzupełniać jej nowoczesne wyposażenie poszerzając tym samym ofertę biblioteczną dla użytkowników. W 2017 r. Biblioteka wzbogaciła się o robota Photon, który pomaga dzieciom rozwijać umiejętność logicznego myślenia, odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w świecie programowania. Zakupione zostały także materiały do animacji służące czytelnikom podczas różnorodnych spotkań: chusta animacyjna, tunel, karty metaforyczne. Jako dobry menadżer, A. Klim potrafi skutecznie pozyskiwać środki pozabudżetowe na działalność instytucji – w 2017 r. zyskała od sponsorów 3350,00 zł, które wydano na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz na uzupełnienie zbiorów. Dbając o promocję GBP współpracowała z mediami współredagując artykuły prasowe do Biuletynu Gminy Krasocin oraz Echa Dnia, prezentujące bibliotekę i jej działalność. Pod jej kierownictwem, GBP w Krasocinie zajęła w 2017 r., I miejsce w województwie świętokrzyskim i 25 w Polsce, w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej na najlepiej prowadzoną bibliotekę.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

A. Klim nieustannie podejmuje nowe działania zmierzające do aktywizacji czytelników i rozwoju czytelnictwa – organizuje imprezy lokalne, bierze udział w akcjach ogólnopolskich. Ściśle współpracuje w tym zakresie z lokalnymi instytucjami i organizacjami: Klubem Seniora, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Policją, Stacją Epidemiczno-Sanitarną, Dyrekcją Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Fundacją „Jesteśmy Blisko”,  które często włącza w organizowane przez MBP imprezy: np.: w 2017 r., w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,   wszystkie te podmioty brały udział 38 razy. Dla szkół zorganizowała lekcje biblioteczne, 2 przedstawienia oraz zajęcia animacyjne w okresie ferii i wakacji. Organizuje także cykliczne imprezy biblioteczne: od 11 lat Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka (w 2017 r. wzięło w w nim udział ok. 150 osób), od 3 lat Dyktando o Pióro Wójta Gminy Krasocin (w 2017 r. uczestniczyło w nim 16 osób), Dzień Języka Ojczystego, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Konkurs Czytelnik Roku, a także kursy edukujące i rozwijające mieszkańców ( w 2017 r. kurs komputerowy O finansach w bibliotece)

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Dbając o rozwój zawodowy podległych pracowników A. Klim corocznie organizuje dla nich szkolenia, poświadczone certyfikatem (w 2017 r. p.t. „ Animacja grup wielopokoleniowych”), Sama też uczestniczy w seminariach organizowanych przez inne biblioteki (w 2017 r. brała udział w seminarium organizowanym przez WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach i w seminarium powiatowym organizowanym przez BP we Włoszczowie. Ponadto opracowała artykuł n. t. pozyskiwania środków pozabudżetowych do czasopisma Biblioteka Publiczna.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Największym osiągnięciem A. Klim było wybudowanie nowej siedziby biblioteki, nowoczesne jej wyposażenie i przeniesienie placówki do nowego lokalu w 2014 r. Wtedy też wszystkie czynności biblioteczne zostały skomputeryzowane. Do sukcesów należy także osiąganie przez MBP w Krasocinie wysokich miejsc w Ogólnopolskim Rankingu  Rzeczpospolitej na najlepiej prowadzoną bibliotekę: w 2015 r. było to I miejsce w województwie świętokrzyskim i 21 miejsce w kraju, a w 2016 r. - I miejsce w województwie świętokrzyskim i 8 w kraju.

Cechy osobowościowe

Aleksandrę Klim cechuje zaangażowanie zawodowe, zaradność, kreatywność, umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, bibliotekami i innymi instytucjami.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP