Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Maria Kycler

St. kustosz dypl. Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

wykształcenie: wyższe
34 lata pracy w bibliotece

 

Śląski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

Działania na rzecz biblioteki, prowadzone przez M. Kycler w 2017 r., były związane z działalnością naukową oraz  informacyjną. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania  są kolekcje i spuścizny w zbiorach BUŚ, zwłaszcza  analizy proweniencyjne zbiorów profesorskich. Jako kustosz księgozbioru prof. Bogdana Suchodolskiego wyodrębniła w tym zespole i opracowała 1202 dedykacje rękopiśmienne, pochodzące z książek ofiarowanych w/w przez wybitnych ludzi nauki i  kultury.  W 2017 r.  proweniencje  zostały przygotowane tak, aby je wprowadzić do bazy i  umieścić  w planowanej publikacji ” Katalog księgozbioru prof. Bogdana Suchodolskiego” .  Z ramienia BUŚ  M. Kycler jest członkiem Proweniencyjnej Grupy Roboczej przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu .

Od początku swojej drogi zawodowej związana z bibliotekami UŚ,  w  2017 r.  zaangażowała się w  organizację jubileuszu 50-lecia BUŚ , który przypada  na rok  2018 . Podjęła się współredagowania pod względem merytorycznym, językowym oraz bibliograficznym okolicznościowej publikacji, złożonej z trzech części: „Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego” (20 artykułów); „Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego”(23 teksty) oraz „Biblioteki specjalistyczne w Uniwersytecie Śląskim” (20 tekstów). 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jako pracownik Dep. Udost. Zbiorów i Inf. Nauk. M.Kycler bierze udział w kształtowaniu profilu zbiorów BUŚ. Regularnie pełni dyżury w Informatorium, gdzie wspomaga umiejętności informacyjne użytkowników : prezentuje dostępne źródła informacji, uczy strategii ich wyszukiwania, a także selekcji, syntezy i prezentacji otrzymanych wyników. Z myślą o studentach piszących prace dyplomowe opracowała i realizuje program specjalistycznych szkoleń w zakresie „Redakcyjnego opracowania pracy dyplomowej” oraz „Techniki pisania pracy dyplomowej”, co przyczyniło się do lepszego postrzegania pracy Biblioteki. Dba też w własny rozwój zawodowy. Poszerzyła swoją wiedzę n.t. opracowania kolekcji i spuścizn dzięki wyjazdowi szkoleniowemu do Biblioteki Narodowej Francji, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Domu „Kultury” w Maisons–Laffitte, w ramach programu Erasmus+.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

M. Kycler udziela się społecznie w Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych (SBSW) przy ZO SBP w Katowicach, której przewodniczy od 2017 r. Jest inicjatorką licznych przedsięwzięć Sekcji, wspiera integrację środowiska bibliotekarzy Górnego Śląska. W 2017 r. realizacji tego celu służyły zorganizowane przez Sekcję: konferencja „Biblioteka dla dydaktyki” (10.02), seminarium „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy” (7.09) oraz warsztaty „Bazy danych w bibliotekach”(23.10), w których uczestniczyli pracownicy bibliotek akademickich, szkolnych, pedagogicznych, publicznych, pracownicy naukowi i studenci bibliotekoznawstwa.
Jest autorką i redaktorką licznych opracowań z dziedziny bibliologii: w „Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ” odnotowano 66 jej publikacji (artykułów, sprawozdań, bibliografii itp. ) 

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W l. 2008−2009 M. Kycler brała udział w procesie przekształcenia biuletynu informacyjnego „Bibliotheca Nostra” w recenzowane pismo „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, wydawane przy współudziale SBSW przy ZO SBP Katowicach. Pełniła też funkcję redaktora tematycznego sześciu numerów monograficznych. Dziś pismo cieszy się bardzo dobrą opinią czytelników i jest wysoko notowane wśród punktowanych czasopism polskich w zakresie bibliologii i informatologii.

Cechy osobowościowe

Osiągnięcia zawodowe M. Kycler dowodzą, że to osoba kreatywna, systematyczna, rzetelna, i zaangażowana. Dobre przygotowanie merytoryczne pozwala jej trafnie nakreślać cele, a dobra organizacja pracy konsekwentnie je realizować. Istotna jest przy tym jej umiejętność pracy zespołowej i animowania harmonijnej współpracy bibliotekarzy ze środowiskiem naukowym oraz podmiotami społecznymi. O  dużym zaufaniu oraz uznaniu jej kompetencji zawodowych i organizacyjnych świadczy najlepiej udział w wielu gremiach SBP oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP