Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Dominik Mirosław Piotrowski

 Dr., adiunkt bibl., Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 Oddział Informacyjno-Bibliograficzny

wykształcenie: wyższe
10  lat pracy w bibliotece

  

Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

W 2017 r. D.M. Piotrowski we współpracy z G. Marczakiem z Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego Wydz. Matematyki i Informatyki UMK przeprowadził migrację otwarto źródłowego systemu Liferay Portal w BU w Toruniu, co  usprawniło pracę  różnych grup użytkowników biblioteki .  Jako odpowiedzialny za promocję działań bibliotecznych oraz obsługę mediów społecznościowych rozpoczął badania nad ich optymalizacją , co przełożyło się na usprawnienie dostępności usług  informacyjnych i zbiorów BU UMK w środowisku sieciowym. Współpracuje również z różnymi instytucjami z obszaru nauki i kultury w tym zakresie. Był współorganizatorem IV Konferencji DARIAH-PL: „ Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa”, która odbyła się w BU UMK w dn.16-17 listopada 2017 r. (http://2017.dariah.pl/komitet-organizacyjny). 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

D.M. Piotrowski przygotował oraz przeprowadził wiele kursów e-learningowych z obszaru dydaktyki bibliotecznej, w tym Elektroniczne Szkolenie Biblioteczne przeznaczone dla studentów I roku UMK, które od 2017 r. jest portalu BU (https://www.bu.umk.pl/szkolenie-biblioteczne   W 2017 r., z okazji obchodów 100-lecia SBP,  zorganizował wystawę: „ Mirosław Piotrowski 1942-2002: grafika marynistyczna” (oraz stworzył jej cyfrową wersję posadowioną na systemie Omeka (http://miroslawpiotrowski.umk.pl/),  prezentując twórczość  profesora Wydz. Sztuk Pięknych UMK.  W ramach XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki przygotował też, wespół z L. Lewandowską oraz J. Kotłowskim, wystawę : „Wisła w ikonografii”, na której pokazano nadwiślańskie pejzaże Torunia i jego okolic ze zbiorów BU UMK (https://www.facebook.com/events/1932731907007455/)

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Podczas XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  przygotował i poprowadził w BU UMK  warsztat pt. „Tworzenie dostępnych bibliotecznych serwisów internetowych” ( w tym    serwisów  przyjaznych dla osób niepełnosprawnych). W dn. 8-10 czerwca 2017 r. był współorganizatorem wycieczki dla pracowników   BU UMK do Biblioteki KUL oraz  Biblioteki UMCS w Lublinie.  Ponadto angażuje się w popularyzację czytelnictwa i edukacji informacyjnej, a także nauki i jej wyników, prowadząc autorski serwis internetowy: „ CMS w bibliotekach” (http://www.cmswbibliotekach.umk.pl),  gdzie upowszechnia wyniki badań  nad zastosowaniem  systemów klasy CMS w realizacji usług bibliotecznych. Swoje kwalifikacje podnosi biorąc  udział w licznych kursach i warsztatach oraz zagranicznych wyjazdach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus.
Od 2013 r. jest członkiem Zarządu Koła SBP przy BU UMK. W 2017 r. został wybrany  na przewodniczącego Zarządu . W Kole SBP działa aktywnie na rzecz popularyzacji bibliotek, książki i czytelnictwa oraz promocji wykonywanego zawodu. Jest także członkiem International Society for Knowledge Organization (ISKO). 

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2009 r. zaprojektował i zaimplementował serwis BIBLIOTEKI.UMK.PL  dedykowany  bibliotekom specjalistycznym i  został  jego administratorem.  W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii , a w 2017 r. objął stanowisko adiunkta bibliotecznego. Jego dorobek naukowy to ponad 20 artykułów naukowych i popularno-naukowych (m.in.: Dominik Mirosław Piotrowski: „Pamięć pozostała, Głos Uczelni, 2017, nr 12 (382), s. 38). Na  konferencjach naukowych wygłosił  10 referatów. 

Cechy osobowościowe

D. M. Piotrowski wykazuje się dużym zaangażowaniem oraz kreatywnością, a swoje kompetencje merytoryczne doskonale przekłada na codzienny kontakt i współpracę z czytelnikami i pracownikami BU UMK. Oddany bibliotekarskiej może być przykładem twórczego zaangażowania na rzecz BU UMK. Jego działalność w ramach Koła SBP przyczynia się znacząco do integracji środowiska bibliotekarskiego, oraz budowania nowoczesnego wizerunku zawodu bibliotekarza i biblioteki jako miejsca szeroko pojętej kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP