Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

XV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”

Data dodania: 21.05.2018

XV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”

Kolejna XV edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Sen o Karpatach” z podtytułem Jeszcze echo dolinami i po górach… przypada w roku ważnej rocznicy – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podtytuł sugeruje różnorakie możliwości inspiracji i ich poetyckiej realizacji według upodobań piszących, którzy pamiętają o zasadniczej treści Konkursu: człowiek , krajobraz, przyroda i tradycja gór, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór.

      

REGULAMIN:

1. Konkurs będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież od 14 – 18 lat

Kategoria II – dorośli

2. Wiersze w ilości 1 – 3 stanowiące pracę własną autora, niepublikowane wcześniej w wydaniach książkowych i nienagradzane w innych konkursach poetyckich, należy nadsyłać w formie papierowej w trzech egzemplarzach (Word, czcionka 12) łącznie z oświadczeniem dostępnym na stronie Biblioteki: www.piwniczna.naszabiblioteka.com na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy –
 33-350 Piwniczna- Zdrój, Rynek 11 i jeśli to możliwe także w wersji elektronicznej. Nieprzekraczalny termin nadsyłania wierszy -  25 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie  i w poczcie elektronicznej należy zaznaczyć kategorię: I – młodzieżowa lub II – dorośli. W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić oświadczenie z danymi personalnymi, adresem pocztowym i mailowym, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym.

3. Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji drogą mailową lub telefoniczną.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 sierpnia 2018 r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w Piwnicznej.

5. Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora po uroczystości zamykającej XV edycję konkursu.

6. Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodę specjalną z racji 20-lecia Wrzosowiska otrzyma autor najlepszego wiersza (wierszy) inspirowanych Piwniczną i okolicą. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe. Przewiduje się także specjalną nagrodę Proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP dla najlepszego autora wierszy religijnych.

7. Wiersze laureatów w kategorii I i II zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym.

8. O doborze utworów do tomiku, objętości, formie i oprawie plastycznej decyduje Organizator.

9. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Imprezy Finałowej. Organizatorzy nie

przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie. Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix      -     1000 zł

I nagroda        -       700 zł

II nagroda       -       500 zł

III nagroda      -       400 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej- Zdroju  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju i Fundacja Instytut Zubera w Krynicy.

Do udziału w Konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, także ludzi, którzy góry znają i kochają i potrafią dostrzec bogactwo i złożoność tematyki związanej z hasłem konkursu.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można na stronie internetowej Organizatora lub pod nr tel: 18 446 41 57, 18 446 41 84

Adres Organizatora:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój

tel. 18 446 41 84, e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

Informacja: Biblioteka Publiczna w Piwnicznej-Zdroju


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP