Polecamy
24,00 PLN 30,00 PLN

W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym z najbardziej dynamicznie... więcej >

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie - rekrutacja na stanowisko instruktora

Data dodania: 11.06.2018

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie - rekrutacja na stanowisko instruktora

Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (PIK) z siedzibą przy ul. Sowińskiego 15 ogłasza rekrutację na stanowisko instruktora powiatowego (na ½ etatu) w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie.

 

I. WYMAGANIA:

 • wykształcenie bibliotekarskie,
 • doświadczenie na stanowisku bibliotekarza,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu bibliotecznego Mateusz,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych, - umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność.

II. ZADANIA:

 • tworzenie stabilnej i sprawnej sieci bibliotek w powiecie legionowskim,
 • nadzór i opieka merytoryczna, pomoc metodyczna i instruktaż dla bibliotek publicznych na terenie powiatu, w tym systematyczna analiza pracy bibliotek,
 • organizowanie funkcjonalnego przepływu informacji w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
 • organizowanie spotkań i szkoleń dla bibliotekarzy,
 • fachowe i organizacyjne wsparcie zespołu biblioteki powiatowej,
 • ścisła współpraca z biblioteką wojewódzką.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (z dopiskiem "Rekrutacja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie") w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie lub przesłać pocztą do 29 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje pod numerem: 22 774 21 44.

V. INFORMACJE DODATKOWE:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane,
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego,
 •  dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP