Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

15 rocznica śmierci Józefa Lewickiego

Data dodania: 25.06.2018

15 rocznica śmierci Józefa Lewickiego

25 czerwca 2018 roku minęła 15 rocznica śmierci płk. Józefa Lewickiego (1926-2003),  który fachowe kwalifikacje z  zakresu pedagogiki zdobył w Wojskowej Akademii Politycznej, a zainteresowania zawodowe koncentrował  początkowo na funkcjonowaniu sieci bibliotek wojskowych i kształtowaniu kultury czytelniczej tego środowiska. W latach 1976-1984 pełnił funkcję wicedyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej i odpowiadał  m.in. za podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy wojskowych. Współpracował  w tym zakresie z wieloma  instytucjami i organizacjami,  m.in. ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

Kontakty z SBP rozszerzyły zasięg działalności zawodowej J. Lewickiego.  Cele i program  organizacji oraz  wielostronne działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego  zainspirowały  go  do aktywnego włączenia się w ten nurt. W efekcie, w  ostatnim dwudziestoleciu XX w., J. Lewicki  zyskał bezpośredni wpływ na działalność SBP.  W latach 1983-1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZG SBP, a w kolejnych kadencjach był przewodniczącym Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP.  Ponadto, przez ponad 20 lat przewodniczył   Komitetowi Redakcyjnemu „Poradnika Bibliotekarza”. Z jego inicjatywy opracowano bibliografię jubileuszową 70 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-1987 (Warszawa 1987).

Powyższe  dokonania zaowocowały  powołaniem J. Lewickiego na  stanowisko dyrektora Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. Piastował je w latach 1986-1997. W tym czasie dokonał gruntownej reformy powierzonej mu instytucji i  przekształcił  ją (oraz 15 podległych filii, zlokalizowanych w miastach wojewódzkich), w nowoczesną placówkę dydaktyczną. Doprowadził do aktualizacji i poszerzenia programu nauczania (m.in. o  zarządzanie biblioteką, komputeryzację procesów bibliotecznych, naukę języków obcych) oraz   do opracowania  nowatorskiej dokumentacji programowej,  wyposażył też  szkołę w nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny.  Dbał o systematyczne wydawanie przez CUKB publikacji fachowych, wykorzystywanych na różnych poziomach kształcenia bibliotekarzy. Wreszcie,  współpracując z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW ustalił  i wprowadził zasady drożności między pomaturalną edukacją bibliotekarską a studiami wyższymi, co umożliwiło najlepszym absolwentom CUKB kontynuowanie nauki na studiach licencjackich  bez egzaminów wstępnych. Dzięki tym zmianom szkoła zapewniała solidne podstawy wiedzy bibliotekarskiej, a jej  ranga, podobnie jak liczba chętnych,   znacząco wzrosła.

Środowisko bibliotekarskie doceniło  osiągnięcia J. Lewickiego, przyznając mu tytuł Honorowego Członka SBP.

E.S-M.

Zob. też:
Szyszko Mieczysław: Józef Lewicki (16.12.1926 – 25.06.2003). „Bibliotekarz” 2003, nr 12, s.31-32.
Czajka Stanisław: Józef Lewicki (1926 - 2003). W: Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa, 2005, s.47 – 57.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP