Polecamy
Weronika Reroń PLN

Zapraszamy do zamówienia Plakatu Tygodnia Bibliotek 2018 w wersji elektronicznej w formacie PDF,... więcej >

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki UKSW

Data dodania: 09.08.2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne

DYREKTORA BIBLIOTEKI UKSW

 

 

1. Zakres obowiązków:

 • opracowanie strategii rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego w UKSW w tym Biblioteki głównej
 • kierowanie i nadzorowanie zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego, inicjowanie nowych kierunków działania systemu biblioteczno-informacyjnego
 • dostosowanie przepisów wewnętrznych do nowych regulacji w zakresie działalności biblioteki w szkolnictwie wyższym
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozwój i działalność Biblioteki,
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych biblioteki,
 • zarządzanie mieniem biblioteki
 • zarządzanie zespołem pracowniczym
 • reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
 • opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki i systemu biblioteczno-informacyjnego,
 • bieżąca współpraca z Prorektorem nadzorującym działanie systemu biblioteczno-informacyjnego oraz Radą Biblioteczną.

 

2. Wymagania:

 • Kandydat na stanowisko Dyrektora Biblioteki UKSW powinien posiadać stopień naukowy lub być uprawniony do zajmowania stanowiska dyplomowanego bibliotekarza (zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym minimum 2-letnie w zakresie funkcjonowania bibliotek naukowych
 • doświadczenie w zarządzaniu budżetem w jednostkach sektora publicznego zwłaszcza w szkolnictwie wyższym
 • wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność biblioteki
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność planowania i organizowania
 • umiejętność zarządzania zespołem

 

3. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy, list motywacyjny
 • propozycja koncepcji rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki UKSW w aspekcie merytorycznym i finansowym na najbliższe 5 lat
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • referencje (optymalnie)

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie dokumentów do dnia 02.09.2018
na adres: praca@uksw.edu.pl  lub adres: UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pokój nr 087 Dział Kadr.

W tytule maila lub na kopercie proszę napisać: DYREKTOR BIBLIOTEKI

 

UKSW jako organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie
bez podania przyczyny oraz prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Dyrektora Biblioteki UKSW.” Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

RODO:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP