Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Jubileusz 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Data dodania: 09.11.2018

Jubileusz 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, w dniu 30 października 2018 r. odbyła się uroczystość 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego połączona z promocją publikacji jubileuszowych. Na zaproszenie prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Dariusza Pawelca, Dyrektora BUŚ i CINiB-y, do sali konferencyjnej licznie przybyli przedstawiciele wszystkich środowisk Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorzy śląskich bibliotek szkół wyższych oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Jubileusz otworzył prof. Dariusz Pawelec, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, witając gości honorowych, m.in. władze rektorskie i dziekańskie, nauczycieli akademickich, recenzentów, członków Rady Bibliotecznej, reprezentantów administracji uczelnianej i SBP. Słowa powitania skierował również do pozostałych zgromadzonych uczestników jubileuszu, w tym obecnych i emerytowanych bibliotekarzy BUŚ oraz bibliotek specjalistycznych.

Po oficjalnych powitaniach głos zabrał Jego Magnificencja Rektor, który w okolicznościowym przemówieniu nawiązał do obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Prof. A. Kowalczyk przedstawił osiągnięcia Uczelni, scharakteryzował plany na przyszłość, a także w ciepłych słowach wyraził uznanie dla dokonań bibliotek i bibliotekarzy w budowaniu pozycji UŚ, ich zaangażowania i wkładu w rozwój działalności naukowej Uczelni, rozwój osobisty kadry, a także edukację kulturalną.

Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Początki działalności BUŚ oraz wybrane wydarzenia z dziejów książnicy przybliżyło wystąpienie Wandy Dziadkiewicz, emerytowanej Dyrektor BUŚ. Zebrani cofnęli się do roku 1968, kiedy – dzięki połączeniu Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach – powołano do życia Bibliotekę Główną UŚ i pięć bibliotek zakładowych, a później podążyli tropem spraw, wyznaczających zasadnicze momenty w rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.

Jako następna głos zabrała Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W jej opinii Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego to nowocześnie zarządzana instytucja, stale podnosząca swój kapitał intelektualny, rozwijająca zasoby drukowane i elektroniczne oraz zaplecze materialne, troszcząca się o podnoszenie jakości usług zgodnie z wymaganiami stawianymi przez współczesną naukę i kształcenie akademickie, otwarta na zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa regionu. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska zwróciła również uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi bibliotekami, wskazała obszary aktywności pracy bibliotek akademickich i nowych kompetencji bibliotekarzy. Nakreśliła przy tym wspierającą rolę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które współpracuje z książnicami krzewiąc wartości i idee zawodowe, oddziałuje na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, doskonalenie organizacji pracy i metod realizacji procesów bibliotecznych. Punktem kulminacyjnym wystąpienia było wręczenie przez J. Pasztaleniec-Jarzyńską medalu „W dowód uznania” dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za zasługi dla bibliotekarstwa i SBP.

Medal przyznany Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Podczas jubileuszu zasłużeni bibliotekarze BUŚ zostali nagrodzeni przez Rektora Andrzeja Kowalczyka złotymi i srebrnymi odznakami „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. Jego Magnificencja podkreślił, że odznaczenia są dowodem szczególnego uznania społeczności akademickiej za długoletnią pracę oraz zaangażowanie na rzecz Uczelni.

W kolejnym punkcie programu jubileuszu uhonorowano bibliotekarzy oraz pracowników naukowych związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową – członków Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wręczyła medale „W dowód uznania” Marii Kycler i Bogumile Warząchowskiej oraz przekazała listy gratulacyjne, które otrzymali: Danuta Gburska, Agnieszka Gołda, Andrzej Koziara, Marta Kunicka, Hanna Langer, Izabela Swoboda i Grażyna Tetela.

Uroczystość była też okazją do wręczenia tytułu „Śląskiego Bibliotekarza Roku 2017”. Dyplom z rąk Sylwii Błaszczyk, przewodniczącej ZO SBP w Katowicach odebrała Maria Kycler.

Wręczenie dyplomu „Śląski Bibliotekarz Roku 2017”. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Uroczystość 50-lecia BUŚ miała również charakter spotkania promocyjnego, związanego z opublikowaniem trzech ksiąg jubileuszowych, służących upamiętnieniu najważniejszych wydarzeń z życia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (od 2012 roku działającej w ramach CINiB-y) oraz bibliotek specjalistycznych, omówieniu ich zbiorów, świadczonych usług i pełnionych funkcji. Monografie zbiorowe zatytułowane Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia, Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego zostały zredagowane przez Marię Kycler, Dariusza Pawelca i Bogumiłę Warząchowską. Redaktorki złożyły podziękowania inicjatorom, sponsorom, autorom, recenzentom oraz edytorowi publikacji. W syntetyczny sposób zaprezentowały zebranym kolejne tomy serii „Biblioteka Otwarta”, zwracając uwagę, że opisane książnice i ich zbiory zostały przedstawione jako element systemu wiedzy i komunikacji społecznej; jako jednostki, które od początku swej działalności przyjęły odpowiedzialność za organizację dostępu do wiedzy oraz pośrednictwo w przekazie i wymianie informacji.

Publikacje wydane z okazji 50-lecia BUŚ. Fot. CINiBA

Uroczystość była okazją do składania życzeń i powinszowań. Przybyli goście – pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, bibliotekarze i dyrektorzy śląskich bibliotek akademickich – wyrażali szacunek i uznanie dla osiągnięć BUŚ, pełnionej misji wobec nauki i kształcenia, życzyli dalszych osiągnięć i sukcesów oraz radości i satysfakcji w codziennej pracy, odczytano listy gratulacyjne skierowane do Dyrekcji oraz pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ.

Kończąc obchody 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego prof. Dariusz Pawelec wyraził nadzieję na dalszy pomyślny rozwój książnicy, realizację powziętych planów i zamierzeń wspierających środowisko naukowe Uczelni, przekazał życzenia kolejnych jubileuszy i zaprosił na wspólne rozmowy kuluarowe w kawiarni CINiB-y.

Maria Kycler


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP