Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów... więcej >

UKSW w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza/młodszego bibliotekarza

Data dodania: 25.01.2019

UKSW w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza/młodszego bibliotekarza

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza/młodszego bibliotekarza. Osoby zainteresowane są proszoneo przesłanie dokumentów do 8 lutego 2019 r. na adres mailowy: t.winiarski@uksw.edu.pl . W tytule maila proszę napisać: REKTRUTACJA - BIBLIOTEKARZ.

1. Główne zadania:

 • obsługa czytelników w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych (w tym wypożyczeń międzybibliotecznych),
 • praca związana z selekcją i skontrum księgozbioru Biblioteki Głównej oraz melioracja katalogu kartkowego,
 • udzielanie informacji dotyczących zasad wyszukiwania i korzystania z zasobów Sytemu Biblioteczno-Informacyjnego.

2. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ukończenie studiów z zakresu bibliotekoznawstwa lub studia podyplomowe z tej dziedziny),
 • gotowość do pracy w godzinach popołudniowych (do godz. 18.00) a w soboty do godz. 15.00; praca na obu kampusach Uczelni,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (obsługa studentów obcojęzycznych),
 • kreatywność oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy z użytkownikiem Biblioteki,
 • umiejętność pracy zespołowej jak również indywidualnej,
 • wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne.

3. Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi zintegrowanego systemu bibliotecznego (w BG UKSW używany program KOHA),
 • znajomość źródeł informacji naukowej.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (do wglądu),
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

 


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Bibliotekarza/ Młodszego Bibliotekarza. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu. 

foto: UKSW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP