Polecamy
45,00 PLN

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują... więcej >

Biblioteka na Koszykowej - oferta pracy w Dziale Zasadniczym Druków Zwartych

Data dodania: 22.02.2019

Biblioteka na Koszykowej - oferta pracy w Dziale Zasadniczym Druków Zwartych

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza rekrutację na wolne stanowisko pracy w Dziale Zasadniczym Druków Zwartych. 

 

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy: pełny etat umowa o pracę na zastępstwo

Data rozpoczęcia: 15.03.2019 r.

Nr referencyjny: KDR. 110.4.19

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe/średnie zawodowe;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • łatwość nawiązywania relacji z czytelnikami;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole

2. Opis stanowiska pracy:

 • codzienna obsługa czytelników;
 • praca w systemie zmianowym;
 • dyżury sobotnio niedzielne;
 • opracowywanie, ewidencja i kontrola zbiorów;
 • organizacja zbiorów będących w wolnym dostępie

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV zawierające:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, dołączonych do niniejszego Ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

5. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętym opakowaniu, na którym należy umieścić następujące oznaczenie: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 365,ul. Koszykowa 26/28, „Rekrutacja, Nr ref. KDR. 110.4.19”.

6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 10 marca 2019 r.

7. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: - osobiście/pocztą kurierską, w siedzibie Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, I piętro, pokój nr A107, Dział Spraw Pracowniczych i Płac, - pocztą tradycyjną, na adres: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, 00 - 950 Warszawa, skr. 365, z dopiskiem: „Rekrutacja, Nr ref. KDR.110.4.19”, - drogą elektroniczną, w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres: kadry@koszykowa.pl, w tytule maila: „Rekrutacja, Nr ref. KDR. 110.4.19”.

8. Rozmowy z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Biblioteki. Dokumenty aplikacyjne otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Biblioteki) i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28,00-950 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Biblioteki.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Biblioteki inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa;
 • e-mail: iod@koszykowa.pl

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Biblioteka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.


Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP