Polecamy
Małgorzata Janiak 49,00 PLN

„Kolekcje cyfrowe: wizualizacje” „Recenzowana książka stanowi lekturę... więcej >

PBP w Legionowie - oferta pracy dla instruktora powiatowego

Data dodania: 05.03.2019

PBP w Legionowie - oferta pracy dla instruktora powiatowego

Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (PIK) z siedzibą przy ul. Sowińskiego 15 ogłasza rekrutację na stanowisko instruktora powiatowego (na ½ etatu) w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie.

I. WYMAGANIA:

 • wykształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa,
 • doświadczenie na stanowisku bibliotekarza,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu bibliotecznego Mateusz,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych,
 • umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność.

II. OCZEKIWANIA:

 • motywacja do pracy,
 • odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
 • dobra organizacja pracy – zarówno tej samodzielnej, jak i zespołowej,
 • umiejętność i chęci uczenia się i dzielenia się wiedzą/doświadczeniem,
 • otwartość na rozwój.

III. ZADANIA:

 • tworzenie stabilnej i sprawnej sieci bibliotek w powiecie legionowskim,
 • nadzór i opieka merytoryczna, pomoc metodyczna i instruktaż dla bibliotek publicznych na terenie powiatu, w tym systematyczna analiza pracy bibliotek,
 • wizytacje bibliotek w celu analizy ich stanu, organizacji i działalności (formułowanie wniosków, zaleceń i propozycji zmian),
 • organizowanie funkcjonalnego przepływu informacji w obrębie powiatowej sieci bibliotecznej,
 • doradztwo i udzielanie bibliotekom pomocy w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, selekcji i inwentaryzacji, komputeryzacji oraz promocji czytelnictwa,
 • pomoc w organizacji imprez bibliotecznych,
 • organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
 • organizowanie narad, seminariów, szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy z powiatu,
 • współpraca z bibliotekami w powiecie w zakresie wymiany informacji i upowszechniania dobrych praktyk,
 • merytoryczne i organizacyjne wsparcie zespołu biblioteki powiatowej,
 • ścisła współpraca z biblioteką wojewódzką,
 • współpraca z organizatorami bibliotek, biblioteką wojewódzką, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu legionowskiego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu (sprawozdań, planów, analiz),
 • wsparcie w zakresie opracowywania bibliografii regionalnej.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • planowane zatrudnienie od kwietnia 2019 r.,
 • wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
 • czas pracy: do uzgodnienia,
 • istnieje możliwość dodatkowej pracy na zastępstwo na czas określony na stanowisku bibliotekarza.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, z podanym adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego lub adresem poczty mailowej kandydata opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (oryginały do wglądu w czasie rozmowy rekrutacyjnej).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Rekrutacja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie”) w siedzibie PIK przy ul. Sowińskiego 15 w Legionowie lub przesłać pocztą do 25 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje pod numerem: 22 774 21 44.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 • wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane,
 • na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci,
 • kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu dalszego postępowania rekrutacyjnego,
 • dokumenty rekrutacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP