Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Halina Kirjew

Warmińsko-Mazurski Bibliotekarz Roku 2018

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach         

wykształcenie: średnie bibliotekarskie
40 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

W l. 2017-2018, Halina Kirjew,  jako jedyna w  województwie, doprowadziła do budowy nowej siedziby gminnej biblioteki realizując projekt „Biblioteka na rozdrożu kultur, tradycji i nowoczesności” w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Nowa siedziba,  oficjalnie otwarta w lutym 2019 r., zajmuje ponad 660 m2 i spełnia wymogi Certyfikatu Biblioteki+. Warto podkreślić, że  do realizacji swojej wizji H. Kirjew potrafiła zmobilizować zarówno pracowników biblioteki jak i  uzyskać poparcie samorządu lokalnego.

W 2018 r., GBP w Swiątkach, za działania na rzecz środowiska lokalnego w l. 2008-2017, została wyróżniona w kategorii bibliotek wiejskich przyznanym przez WBP w Olsztynie tytułem „Bibliotheca Bona Dekady”, a w Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki zajęła V miejsce w Polsce, co było najlepszym wynikiem wśród bibliotek publicznych w woj. warmińsko-mazurskim.

Dbając o pozytywny wizerunek biblioteki H. Kirjew aktywnie promuje  jej działania w regionalnych i lokalnych mediach.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

GBP w Świątkach to jedyna instytucja kultury w  gminie. Pełni zarówno funkcje  biblioteki jak też ośrodka kultury i robi to dobrze. Świadczą o tym wskaźniki czytelnictwa utrzymujące się powyżej średniej wojewódzkiej, co plasuje placówkę wśród najlepszych bibliotek w regionie oraz fakt, że w 2018 r., w zorganizowanych imprezach kulturalnych i zajęciach edukacyjnych udział wzięło ponad 10 tys. osób.  

Oferta biblioteki uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców gminy – także osób mało aktywnych, wykluczonych społecznie, lub niezdających sobie sprawy z własnych umiejętności i talentów. Dla jednej z takich grup (emerytek, rencistek, kobiet bezrobotnych i pracujących) H. Kirjew utworzyła „Klub Kreatywnych Babeczek”  służący aktywizacji i inspiracji zachowań twórczych oraz poznaniu nowych technologii informacyjnych. W bibliotece systematycznie spotykają się także dzieci: najmłodsze w „Klubie Malucha”, starsze w klubie czytelniczym „Mol Książkowy”,  dorośli w  klubie czytelniczym „Między wierszami”, działają koła zainteresowań: przyrodnicze, historyczne, plastyczne i rękodzieła artystycznego oraz rzeźby i ceramiki, a pracę biblioteki aktywnie wspierają wolontariusze.

H. Kirjew,  miłośniczka sztuki i tradycji lokalnej, dba o ofertę kulturalną  dla społeczności całej gminy.  Od 2004 roku organizuje cykliczne imprezy plenerowe o zasięgu powiatowym, a nawet wojewódzkim: „Jarmark Rozmaitości” i „Gminne Dożynki”, a wszystkie jej działania oparte są na współpracy ze środowiskiem lokalnym: z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i  grupami nieformalnymi z terenu Gminy Świątki i okolic.

Jest zwolenniczką nowych technologii. Wdrożyła w bibliotece program MAK+,  a do organizowanych zajęć wykorzystuje komputery i tablety pozyskane we wcześniej realizowanych projektach. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem „Larix” udostępniając osobom niedowidzącym urządzenia  do odtwarzania cyfrowej książki mówionej.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

H. Kirjew ceni wiedzę, którą ustawicznie poszerza i chętnie dzieli się nią z innymi. Wzorcowo prowadzona przez nią  biblioteka jest przykładem dla innych placówek tego typu i zatrudnionych tam osób. Aktywnie działa w SBP. Aktualnie pełni funkcje przewodniczącej Koła SBP w Dobrym Mieście.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W l. 2009-2018, pozyskała na potrzeby biblioteki ogółem 2 401 714 zł ze środków pozabudżetowych, w tym 2 mln na budowę nowej siedziby. Corocznie, od  2013 r., w Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki, kierowana przez nią placówka plasuje się wśród najlepszych bibliotek w Polsce (2013 r. II miejsce, 2014 r. IV miejsce, 2015 r. II miejsce, 2016 r. V miejsce, 2017 r. II miejsce, 2018 r. V miejsce). W 2015 r. H. Kirjew otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Cechy osobowościowe

H. Kirjew jest osobą kreatywną, o dużej samodyscyplinie i wyjątkowych umiejętnościach organizacyjnych. Doskonale kieruje zespołem, sprawdza się tez w indywidualnych przedsięwzięciach. Zaraża swoją energią. Charakteryzuje się wysoką etyką zawodową oraz umiejętnościami interpersonalnymi. Doskonale współpracuje z samorządem i środowiskiem lokalnym, a jej. konsekwencja w dążeniu do celu są inspiracją dla innych bibliotek w województwie. 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP