Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Małgorzata Pieńczykowska

Podlaski Bibliotekarz Roku 2018

Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie  

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
32 lata pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

Dzięki staraniom Małgorzaty Pieńczykowskiej, w 2018 r. została przeprowadzona modernizacja budynku biblioteki, polegająca na wymianie instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji grawitacyjnej i wykonaniu robot budowlanych odświeżających budynek. Ponadto M. Pieńczykowska  pozyskała środki na zakup zestawów komputerowych z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, co poprawiło infrastrukturę informacyjną i umożliwiło stworzenie bazy on-line księgozbioru MBP oraz jej dwóch filii. Idąc z duchem czasu utworzyła też na FB fanpage biblioteki, gdzie zamieszczane są relacje z działań realizowanych w placówce. Informacje na ten temat są też  na stronie internetowej MBP i w lokalnych mediach jak: Przegląd Powiatowy, Augustowski Reporter, Augustów24.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

M. Pieńczykowska stara się, by MBP  zaspakajała potrzeby wszystkich grup użytkowników, także osób niepełnosprawnych. Stąd ścisła współpraca z ośrodkami takimi jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Pomocy, Zespół Szkół Specjalnych, czy  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX., dzięki któremu osoby niedowidzące mogą wypożyczać tzw. Czytaki umożliwiające im korzystanie z książek.. W 2018 r. nawiązano też współpracę z dwoma Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi dla dziewcząt z Augustowa, dzięki czemu co miesiąc biorą  one udział w zajęciach bibliotecznych. Oferta dla młodzieży to przede wszystkim DKK, który już od kilku lat, co miesiąc, skupia młodzież wokół książki, a także konkursy dla młodzieży ze szkół powiatu augustowskiego, organizowane mimo iż biblioteka nie pełni funkcji biblioteki powiatowej.

Jako miłośniczka słowa M. Pieńczykowska  przywiązuje dużą wagę do spotkań autorskich. Dzięki niej przy bibliotece działa „Kawiarenka Literacka”, w której miłośnicy poezji mają okazję  poznać  polskich poetów. Każde spotkanie uświetnia muzyka klasyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej w Augustowie. Dba również o to, aby miłośnicy literatury mogli  się spotykać z jej twórcami i w miarę posiadanych środków   organizuje takie spotkania dla różnych grup wiekowych. W 2018 r. odbyło się  ich 7 .w tym 1 w ramach DKK. Z jej inicjatywy organizowane są też co kwartał Niedzielne Pogwarki Poetyckie, spotkania skierowane do piszących seniorów i nie tylko. Każde jest poświęcone innemu tematowi, który obecni opisują w swoich wierszach, a następnie je prezentują. Spotkaniom towarzyszą wystawy tematyczne malarstwa, grafiki, ekslibrisów. Po każdej sesji drukowana jest broszura z wierszami uczestników.

Promując książki i czytelnictwo, M. Pieńczykowska włącza MBP w  ogólnopolskie akcje  czytelnicze: jak Noc Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie itp. Ponadto biblioteka działa w konsorcjum bibliotek podlaskich IBUK Libra i wykupiła dla czytelników dostęp do platformy książek elektronicznych.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

M. Pieńczykowska dba o aktywny udział bibliotekarzy z MBP w szkoleniach organizowanych m.in. przez Książnicę Podlaską, czy BN. Sama też organizuje szkolenia dla  bibliotekarzy MBP i tych z terenu powiatu.. W 2018 r. dotyczyły one etyki w zawodzie bibliotekarza,  problematyki RODO oraz obsługi programu Mak+.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Do wcześniejszych sukcesów M. Pieńczykowskiej  zaliczyć należy: pozyskanie środków finansowych w kwocie 244 877 zł na modernizację budynku MBP w Augustowie, a także utworzenie Filii Bibliotecznej nr 2, na bazie księgozbioru likwidowanej Biblioteki Pedagogicznej.

Cechy osobowościowe

M. Pieńczykowska to osoba kreatywna i zaangażowana w życie kulturalne augustowskiej  społeczności. Siłę czerpie z miłości do książek i ludzi, toteż  jej praca, jak i ona sama są pozytywnie odbierane przez środowisko lokalne. Otwarta, komunikatywna, działająca z pasją potrafi zachęcić do uczestnictwa w organizowanych przedsięwzięciach, współpracować z różnymi instytucjami powiatu augustowskiego, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Dzięki jej pomysłowości i operatywności MBP swoimi działaniami wyróżnia się na tle pozostałych  instytucji kulturalnych w regionie.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP