Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Bogumiła Tobota

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2018

Starszy kustosz, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego  

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
studia podyplomowe menedżerskie (Zarządzanie dla Twórców i Animatorów Kultury)
35 lat pracy w bibliotece


 

 

Działania na rzecz biblioteki

W  2018 r. zakończył  się ponad pięcioletni etap  opracowania i wdrożenia projektu mediateki w Płocku i rozpoczęła jej budowa (otwarcie przewidziane jest na r. 2020). Bogumiła Tobota aktywnie uczestniczyła we wszystkich działaniach zmierzających do powstania tej nowoczesnej placówki. Opracowywała koncepcje funkcjonalno-użytkowe, była członkiem jury w konkursie na bryłę architektoniczną mediateki, działała w nadzorze autorskim. Została za to uhonorowana nagrodą Starosty Płockiego oraz nagrodą Dyrektora Książnicy Płockiej.

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Od szeregu lat B. Tobota inicjuje działania promujące kulturę, historię i czytelnictwo. Jest autorką i współautorką wielu projektów realizowanych przez Oddział SBP w Płocku wspólnie z Książnicą, na które z sukcesem pozyskuje finansowanie zewnętrzne. To jej własny patent na współpracę. Projekty, kierowane  do mieszkańców Płocka i powiatu, wyróżniają się innowacyjnością i wysokim poziomem artystycznym.

W 2018 r. pod jej  kierownictwem  zostały opracowane i zrealizowane 2 projekty:

  • "Wszechświat kultury" Przyświecała mu  idea   przełamywania barier w dostępie do nauki, wiedzy i kultury Skierowany do dzieci i młodzieży, składał się z   imprez plenerowych (piknik naukowy i Kosmiczna Noc), cyklu warsztatów tematycznych ph. „robotyka” przeprowadzonych w bibliotekach powiatu i Książnicy, warsztatów plastycznych i spotkań autorskich z pasjonatami świata nauki, fantastyki, fauny i flory. Całkowity koszt projektu wyniósł 13 074 zł, a  dofinansowanie  Zarządu Woj. Mazowieckiego  9 000 zł.
  •  „Po 100kroć Polska”. Inspirowany jubileuszem 100-lecia niepodległości Polski popularyzował naszą historię, kulturę, sztukę i tradycję. Składał się z 2 imprez plenerowych: ”Sobota w Soplicowie”, gdzie przedstawiono epopeję narodową „Pan Tadeusz”, a  punktem kulminacyjnym był  pokaz mody kobiecej z różnych epok, nawiązujący do wybranych fragmentów literackich oraz „Koncert Jankiela”, impreza na rynku Starego Miasta, złożona z koncertu cymbalisty Szymona Tadli, prezentacji fragmentów „Pana Tadeusza”  i występu 13 chórów działających w Płocku. Łączny koszt  projektu wyniósł 13 715 zł., a  dofinansowanie  UMP  9 800 zł.

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego.

W maju 2018 r. B. Tobota zorganizowała wyjazd studyjny członków SBP do Czech oraz współorganizowała Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W czerwcu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, przeprowadziła szkolenie dla  30 bibliotekarzy z Okręgu Mazowieckiego: „Przygotowanie i realizacja projektów o dofinansowanie działalności bibliotek”. We wrześniu odbyła konsultacje z osobami składającymi wnioski o dofinansowanie. Zorganizowała też imprezę integrującą członków SBP w Płocka oraz Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek. W grudniu  współorganizowała  z Książnicą Płocką spotkanie wigilijne dla pracowników biblioteki. Aktualnie pełni funkcje przewodniczącej Zarz. Oddz .SBP w Płocku i wiceprzewodniczącej Zarz. Okr. Mazowieckiego SBP. Jest też  członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury działającej przy Prezydencie miasta Płocka.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2002 r. B. Tobota otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Ponadto Prezydent Miasta Płocka trzykrotnie ją nagrodził za dokonania w obszarze kultury. W 2009 r. została  przewodniczącą Zarz. Oddz .SBP w Płocku i pełni tę funkcję już 4 kadencje. Wypracowała model współpracy z macierzystą biblioteką, który pozwala na organizację cieszących się zainteresowaniem wydarzeń kulturotwórczych. Wśród nich warto przypomnieć  projekt: "Jak dobrze mieć (takiego) sąsiada"  z 2016 r., promujący Książnicę Płocką, złożony z 11 imprez, w których udział wzięło 2670 osób czy "Tak dla historii.Tak dla przyszłości"  zrealizowany w 2017 r., złożony ze spotkań autorskich, konferencji naukowej, imprez plenerowych, literackiego rejsu statkiem, kryminalnej gry miejskiej, koncertu pieśni patriotycznych itp.., w których udział wzięło ponad 1700 osób.

Cechy osobowościowe

Cechuje ją aktywność, profesjonalizm i rzetelność w pracy zawodowej. Stale się dokształca, a swoją wiedzą i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Ma bogatą wyobraźnię, ale potrafi rozsądnie planować ofertę kulturalną. Stawia na innowacyjność, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji. Realnie ocenia możliwości realizacji zadań, choć nie zamyka się na eksperymenty i nowe inicjatywy. Otwarta na ludzi i ich problemy, umie słuchać, doradzić, przy tym jest dyskretna, można jej zaufać. W sytuacjach konfliktowych zachowuje bezstronność, jest świetnym mediatorem. Na pierwszym miejscu stawia czytelnika i jego potrzeby, im podporządkowuje wszystkie swoje zawodowe poczynania i przedsięwzięcia.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP