Polecamy
Małgorzata Janiak 49,00 PLN

„Kolekcje cyfrowe: wizualizacje” „Recenzowana książka stanowi lekturę... więcej >

Konkurs na stanowisko Dyrektora MBP – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

Data dodania: 09.05.2019

Konkurs na stanowisko Dyrektora MBP – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

 Prezydent Miasta Bolesławiec

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

ul. Bartosza Głowackiego 5, 59-700 Bolesławiec

 

1.       Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)      Posiada obywatelstwo polskie,

b)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)      Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie artystyczne, połączone lub uzupełnione o ekonomiczne, menadżerskie lub zarządzanie,

f)       Posiada co najmniej 5-letni staż pracy (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich),

g)      Doświadczenie na stanowisku kierowniczym (uwzględnia się prowadzenie działalności gospodarczej, umowy cywilno-prawne, kontakty menadżerskie),

h)      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

 

2.       Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs:

1.       Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:

a)      Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

b)      Ustawy o bibliotekach,

c)       Ustawy kodeks pracy,

d)      Ustawy prawo zamówień publicznych,

e)      Zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

f)       Gospodarkę finansową instytucji kultury.

2.       Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,

3.       Znajomość bolesławieckiego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności MBP-CW.

4.       Predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,

5.       Umiejętności kierowania zespołem ludzkim,

6.       Samodzielność i systematyczność,

7.       Odporność na stres,

8.       Komunikatywność.

 

3.       Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:

a)      Zarządzanie MBP-CW w Bolesławcu, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki,

b)      Reprezentowanie MBP-CW w Bolesławcu na zewnątrz,

c)       Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,

d)      Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

e)      Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,

f)       Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,

g)      Pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)      Wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,

b)      Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania MBP-CW w Bolesławcu ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych według schematu stanowiącego załącznik do ogłoszenia (max 10 stron). Dopuszcza się przedstawienie koncepcji w II etapie konkursu w formie prezentacji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

c)       Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty wskazujące na charakter i czas prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaj i czas wykonywanych obowiązków w ramach umów cywilnych), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

d)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)      Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

f)       podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

g)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458),

i)        podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej RODO,

j)        podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,

k)      podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu,

l)        inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie i rekomendacje).

 

5.       Termin i miejsce składania ofert:

a)      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu” na adres: Urząd Miasta w Bolesławcu, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do 28.05.2019r.

b)      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta w Bolesławcu po tym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Bolesławcu).

 

6.       Inne niezbędne informacje:

1.       Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu:

a.       Aktualnie obowiązujący Statut MBP-CW w Bolesławcu,

b.      Regulamin Organizacyjny MBP-CW w Bolesławcu,

c.       Sprawozdanie finansowe MBP-CW w Bolesławcu  za rok 2017,

d.      Sprawozdanie finansowe MBP-CW w Bolesławcu za rok 2018,

e.      Plan finansowy MBP-CW w Bolesławcu na rok 2019,

f.        Informacje o działalności MBP-CW w Bolesławcu.

2.       Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Bolesławiec powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

3.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

4.       Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 21 dni po upływie terminu ich składania.

5.       Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.

6.       Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 28.06.2019r.

7.       Dodatkowych informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu można uzyskać u p.o. dyrektora w/w jednostki, ul. Bartosza Głowackiego 5, 59-700 Bolesławiec, tel. 075 612 13 86.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, OCZEKIWANYCH DOKUMENTÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec – zakładka Oferty pracy  http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=60479

Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu - http://www.mbp.boleslawiec.pl/

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP