Polecamy
Małgorzata Janiak 49,00 PLN

„Kolekcje cyfrowe: wizualizacje” „Recenzowana książka stanowi lekturę... więcej >

BP Miasta i Gminy Piaseczno, Dział Udostępniania - oferta pracy

Data dodania: 09.05.2019

BP Miasta i Gminy Piaseczno, Dział Udostępniania - oferta pracy

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz / Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy).


Warunki pracy:

 • wymiar etatu: 1 etat
 • umowa o pracę
 • miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Dział Udostępniania zbiorów – Filia w Józefosławiu

Oferujemy:

 • ciekawe środowisko pracy
 • możliwość rozwoju osobistego
 • szkolenia

Wymagania niezbędne:

 • minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • łatwość nawiązywania kontaktu
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • udzielanie informacji
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)
 • współpraca z lokalnymi instytucjami

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 27 maja 2019 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno)
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne”
 • Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki biblioteka-piaseczno.pl
 • Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycje działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w bibliotece.

 

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze  1 etat z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku, z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 01.07.2019 r.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP