Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

Oferta pracy – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu

Data dodania: 28.06.2019

Oferta pracy – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu


Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w JedliczuInformacje ogólne:


I. Nazwa i adres instytucji:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze,


Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, pełen etat, czas określony – 5 lat,


Zakres podstawowych czynności:

 • kierowanie pracą Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz statucie biblioteki,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Pracy w stosunku do pracowników biblioteki,
 • gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań biblioteki,
 • gospodarowanie mieniem biblioteki,
 • podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w bibliotece,
 • pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator,
 • współpraca z instytucjami kultury, organizacjami, szkołami i innymi placówkami wspierającymi rozwój kulturalny mieszkańców,
 • podejmowanie różnorodnych działań w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie realizacji zadań statutowych biblioteki.II. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

Do konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu może przystąpić osoba, która spełnia:

 1. wymagania niezbędne ( formalne):

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie bibliotekarskie,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
 • stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz.U. z 2009 r., Nr 218, poz. 1695 z późn. zm.).

b) wymagania dodatkowe:

 • znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury,
 • znajomość przepisów ustaw wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie : ustawy o samorządzie gminnym, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 • umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece,
 • umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury, w szczególności upowszechniania czytelnictwa i jego promocji,
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu i jej filii,
 • znajomość środowisk twórczych oraz organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
 • umiejętności interpersonalne: kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, motywacja do pracy.

 

c) wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury przystąpienia do konkursu,
 • autorska, pisemna koncepcja programowo - organizacyjna funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im Kaspra Wojnara w Jedliczu na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju biblioteki ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, współpracy z innymi podmiotami, gospodarowanie środkami budżetowymi jednostki. Koncepcja powinna zawierać max. 10 stron,
 • kwestionariusz osobowy kandydata na stanowisko Dyrektora,
 • życiorys ( CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r.,poz. 1458 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im Kaspra Wojnara w Jedliczu przedłoży zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, kserokopie przedłożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

III. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu” – w Sekretariacie Urzędu Gminy pok.26 lub doręczyć listownie na adres: Urząd Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38 – 460 Jedlicze w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 16.00

Koperta powinna być opatrzona danymi kontaktowymi osoby składającej ofertę.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jedliczu), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 44 847 10.


IV. Informacje dodatkowe, w tym informacje o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:

 1. w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Gminy Jedlicze odrębnym zarządzeniem powoła komisję konkursową, określi szczegółowy tryb jej pracy oraz wyznaczy przewodniczącego spośród jej członków,

 2. postepowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlicze, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 9 sierpnia 2019 r.

 3. konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:

I etap – sprawdzenie warunków formalnych wymaganych dokumentów złożonych przez kandydatów z wymaganymi niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie, bez udziału kandydatów,

II etap – rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem. Weryfikacja wiedzy merytorycznej, informacji zawartych w ofercie oraz koncepcji programowo-organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Dopuszcza się przedstawienie koncepcji w formie prezentacji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

 1. o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie,

 2. w sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury prosimy o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, ul. Tokarskich 22, 38-460 Jedlicze, tel. 13 438 09 45,

 3. zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,

 4. informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Jedliczu po zatrudnieniu wybranego kandydata lub zakończeniu procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

MS/sbp.pl
Źródło: 
http://biblioteka.jedlicze.pl/
 

 

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP