Polecamy
Tomasz Książek 29,00 PLN

  Sieć jest dla mnie czy ja jestem dla sieci? To co pokazuje mi Internet jest tym czego... więcej >

Kancelaria Sejmu zatrudni specjalistę ds. opracowania zbiorów

Data dodania: 29.07.2019

Kancelaria Sejmu zatrudni specjalistę ds. opracowania zbiorów

Kancelaria Sejmu Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych zatrudni specjalistę ds. opracowania zbiorów w Bibliotece Sejmowej - Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 
 
Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • opracowanie bibliograficzne i biblioteczne w systemie Aleph bieżącego wpływu wybranych typów wydawnictw ciągłych.
 • przekazywanie zarejestrowanych pozycji do miejsc ich bieżącego przechowywania.
 • udział w projektach retrokonwersji i digitalizacji wybranych grup wydawnictw ciągłych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, neofilologie obce, politologia, historia, prawo),
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym niższym - B1,
 • biegła umiejętność obsługi programu MS Word i internetu,
 • umiejętność analizy cech dokumentu oraz wyodrębniania elementów danych,
 • zdolność do koncentracji przy powtarzalnych czynnościach,
 • umiejętność pracy w kilku językach obcych i kontrolowania wielu zbiorów wyszukiwawczych,
 • dociekliwość, dokładność i systematyczność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa/informacji naukowej (dla absolwentów innych kierunków),
 • znajomość języka francuskiego lub rosyjskiego co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym niższym - B1,
 • znajomość zasad opisu bibliograficznego,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w bibliotece lub ośrodku informacji.

 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 26.08.2019 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:


Kancelaria Sejmu
Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.

Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

2) oświadczenie:

a) Wyrażam zgodę*) na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane
przepisami prawa, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
- jeżeli zostały zawarte w dokumentach;
 
b) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię Sejmu oświadczenie:
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji;
 
c) w przypadku zatrudnienia w Kancelarii Sejmu,
Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, Kancelaria Sejmu przetwarzała moje dane osobowe, inne niż wymagane przepisami prawa zawarte w CV, liście motywacyjnym 
a także w dokumentach potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 
Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.
 
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 • korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 • poprzez e-mail: iod@sejm.gov.pl
 
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:
 • przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915),
 • innymi przepisami powszechnie obowiązującymi
 • zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 2 lat.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo:
 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
 
Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


JF/sbp.pl
Źródło: pracuj.pl

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP