Polecamy
Maja Kuczerska 20,90 PLN 24,90 PLN

„To ja, JEŻYK” – jeże pojawiły się na Ziemi 15 milionów lat temu. Chociaż... więcej >

Konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii

Data dodania: 29.07.2019

Konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii 

   

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, animacja kultury, kultura, dziedzictwo narodowe, turystyka, promocja, marketing,
 2. co najmniej 4 letni staż pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. niekaralność: kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. obywatelstwo polskie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw, a w szczególności:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o bibliotekach,
 • ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • prawa pracy,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o finansach publicznych,
 1. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
 1. dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 1. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 1. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 1. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi,
 1. cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność,
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością biblioteki  i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz w statucie biblioteki,
 3. tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statusowych instytucji,
 4. kierowanie gospodarką finansową Gminnej Biblioteki Publicznej i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego oraz dysponowanie środkami określonymi  w planie,
 5. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe biblioteki,
 6. reprezentowanie  pracodawcy wobec pracowników biblioteki,
 7. współpraca w realizacji celów i zadań statutowych z organami gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii.

IV. Proponowane warunki zatrudnienia:

            Wymiar czasu pracy - cały etat. Dyrektor zostanie powołany na okres 4 lat

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii”  w terminie do 2 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii lub pocztą na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul.3 Maja 10.             

Szczegółowe informacje: http://bip.gorakalwaria.pl/public/popup.php?id_menu_item=196010


JF/sbp.pl
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP