Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów - nabór na stanowisko Dyrektora

Data dodania: 06.09.2019

Biblioteka Publiczna Gminy Jadów - nabór na stanowisko Dyrektora

Wójt Gminy Jadów ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów. Oferty należy składać do 31 października 2019 r.

 

 

Nazwa i adres jednostki : Biblioteka Publiczna Gminy Jadów

Warunki zatrudnienia
1) wymiar czasu pracy : pełen etat
2) stosunek pracy na czas określony – 5 lat
3) Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Jadów

Wymagania obowiązkowe (kwalifikacje):
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie :
- wyższe lub
- średnie oraz minimum 5-letni staż pracy w instytucjach kultury na stanowisku merytorycznym,
4) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
5) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów prawnych związanych z działalnością instytucji,
6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
8) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz.U. z 2009r. Nr 218, poz. 1695).

Posiadane umiejętności i kompetencje:
1) prawo jazdy kat. b,
2) umiejętność obsługi komputera,
3) predyspozycje i zdolności menedżerskie oraz organizatorskie,
4) umiejętności kierowania zespołem,
5) samodzielność i systematyczność,
6) odporność na stres,
7) komunikatywność.

Dokumenty jakie należy złożyć:
Wymagane :
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z programem realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
2) oświadczenie potwierdzające tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na stanowisku;
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
Pożądane:
1) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie prawa jazdy kategorii B;
2) oświadczenie potwierdzające znajomość obsługi komputera, Internetu i pracy z komputerem.

Zakres podstawowych zadań:
1) Kierowanie działalnością i zarządzanie Biblioteką oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
2) realizacja celów i zadań statutowych Biblioteki,
3) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników,
4) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarki mieniem Biblioteki na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych.

Informacje o postępowaniu konkursowym:
1) kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Biblioteki osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie – tel. 25 675-40-47

Składanie ofert:
1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w Urzędzie Gminy Jadów (sekretariat) w terminie do 31.10.2019 r. do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów”,
2) za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy Jadów. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej,
3) dokumenty muszą być podpisane przez kandydata, a kopie dodatkowo potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem.
4) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Jadów powoła Komisję Konkursową.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie , telefonicznie lub mailowo. Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej: grudzień 2019 r.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jadów - Urząd Gminy
w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu. 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.jadow@edukompetencje.pl


JF/sbp.pl
Źródło: Urząd Gminy Jadów
Foto: Biblioteka Publiczna Gminy Jadów


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP