Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

10 rocznica śmierci Władysława Andrzeja Kempy

Data dodania: 01.10.2019

10 rocznica śmierci Władysława Andrzeja Kempy

1 października 2019 r. minęła 10 rocznica śmierci Władysława Andrzeja Kempy (1936-2009), bibliotekarza Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, bibliografa, księgoznawcy, regionalisty, historyka literatury, publicysty, bibliofila, kolekcjonera ekslibrysów, działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i współzałożyciela Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.

Andrzej Kempa (używał tylko drugiego imienia) urodził się 27.06.1936 r. w Częstochowie. Rodziców stracił we wczesnym dzieciństwie. Wychowywany przez siostrę matki maturę uzyskał w Technikum Księgarskim. Studia polonistyczne ukończył w Uniwersytecie Łódzkim w 1961 r., po czym zatrudnił się w Oddziale Bibliografii i Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Łodzi. Uczelnia zawdzięcza mu dokumentację bibliograficzną publikacji swoich pracowników za lata 1961-1980 oraz roczniki informatorów o składzie osobowym i wykładach. W 1973 r. uzyskał tytuł bibliotekarza dyplomowanego, a rok później objął funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej. W 1980 r. przeszedł na stanowisko zastępcy dyrektora WBP w Łodzi.

Niezwykle pracowity i utalentowany obowiązki zawodowe i kierownicze łączył umiejętnie ze swoimi pasjami regionalisty i kolekcjonera, z działalnością społeczną oraz pisarstwem. Efektem jego zainteresowań jest kilkanaście książek i ponad 1800 innych publikacji, które dotyczyły szerokiego zakresu tematycznego, w większości skupiającego się na problematyce regionalnej. Opublikował m.in. Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych (współautor Marek Szukalak) T. 1-4 (2001–2004), Bibliofilskie silva rerum. Szkice, notatki, wypisy (2002), Arnold Mostowicz 1914–2002 (2005), Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917–2007 (2007), Tablice pamięci. Łódzkie inskrypcje pamiątkowe (2007, współautor Marta Zawadzka). Ponadto był autorem wielu bibliografii, biogramów ludzi kultury, recenzji i prac związanych z księgoznawstwem, bibliofilstwem, historią Łodzi i historią Żydów, które publikował w dziesiątkach tytułów prasowych, czasopismach fachowych i naukowych.

Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich jako długoletni członek Zarządu Głównego oraz jako przewodniczący i członek Zarządu Okręgu w Łodzi. Był też współzałożycielem i członkiem władz Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki i Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Za swoje dokonania zawodowe i społeczne był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami i medalami państwowymi i organizacyjnymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką ”Zasłużony Działacz Kultury”, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, godnością Honorowego Członka SBP.

J. W.

Zob. też:
Kempa Władysław Andrzej (27 VI 1936 – 1 X 2009). W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa 2010, s. 131-132
Pawlicka Ewa: Władysław Andrzej Kempa (1936-2009). W : Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Warszawa : Wydaw. SBP, 2012, s. 67-103 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 12)
Strumiłło Andrzej: Mgr Władysław Andrzej Kempa, „Forum Bibliotek Medycznych” 2014 R. 7, nr 1, s. 517-568, www//cybra.lodz.pl/11310/517_FBM_2014_1.pdf


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP