Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Andrzej Jagodziński

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2019

Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej   
    
wykształcenie: wyższe
30 lat pracy w bibliotece 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Dzięki staraniom A. Jagodzińskiego MiPBP w Kolbuszowej zakończyła w 2019 r. realizację zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w MiPBP w Kolbuszowej" (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2: Infrastruktura Bibliotek 2016-2020). W nowej siedzibie Oddziału mieszczą się: Galeria Miejska, gromadząca obrazy z Międzynarodowych Plenerów Malarskich organizowanych od 2001 r., Multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu, magazyn zbiorów regionalnych oraz sala przystosowana do organizacji różnorodnych imprez. W 2019 r. Oddział odwiedziło 5 394 osoby, uczestnicząc w koncertach, spotkaniach autorskich, wystawach, a w przestrzeni miejskiej pojawiły się znaki kierujące do Biblioteki i do w/w Oddziału.
Od wielu lat placówka kierowana przez A. Jagodzińskiego jest pionierem we wdrażaniu nowych technologii do pracy bibliotecznej. W 2019 r. zautomatyzowano proces wypożyczeń, zainstalowano wrzutomat do całodobowych zwrotów książek, a w systemie bibliotecznym rozpoczęto ewidencjonowanie i udostępnianie takich rodzajów zbiorów jak: ikonografia, księgi parafialne powiatu kolbuszowskiego, fotografie , filmy, nagrania dźwiękowe oraz dokumenty elektroniczne, w tym e-booki.
Dla A. Jagodzińskiego jednym z priorytetów jest digitalizacja zbiorów regionalnych i rozwój Kolbuszowskiej  Biblioteki Cyfrowej. W 2019 r. pozyskano dla niej 695 dokumentów, z których tworzone są pliki prezentacyjne  i filmy, jak:  Kolbuszowski wrzesień 1939, złożony z relacji osób, nieznanych zdjęć itp., nakręcony wg scenariusza autorstwa A. Jagodzińskiego.

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Szeroka oferta dla użytkowników MiPBP to wynik efektywnej współpracy z wieloma instytucjami i twórcami. W Bibliotece działa lokalne partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz czytelnictwa, z udziałem Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara, mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych oraz szkół. Przy pozyskiwaniu materiałów archiwalnych oraz przy publikacji  serii Varia Kolbuszowskie, A. Jagodzinski współpracuje z lokalnymi regionalistami (np. Krzysztof Haptaś: Ks. Ludwik Ruczka), czy parafiami (album Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej). Kładzie też duży nacisk na współpracę z osobami starszymi. W 2019 r. wychodząc naprzeciw ich potrzebom MiPBP w Kolbuszowej zrealizowała 5 edycję projektu O finansach w bibliotece oraz kursy komputerowe dla seniorów. Do osiągnięć zaliczyć należy także zaangażowanie lokalnych artystów do organizacji wystaw, dzięki czemu wśród odwiedzających znalazło się wiele osób, które do tej pory nie miały kontaktu z Biblioteką.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

A. Jagodziński od wielu lat aktywnie działa w SBP. Już drugą kadencję pełni funkcję członka ZG SBP. W 2019 r., z jego inicjatywy MiPBP w Kolbuszowej zorganizowała VII Podkarpackie Spotkanie Użytkowników MAK+ oraz XVII Spotkanie Bibliotekarzy z powiatu kolbuszowskiego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

Kierowana przez A. Jagodzińskiego Biblioteka harmonijnie łączy tradycję z nowoczesnością i jest rozpoznawalna w kraju. Dba o zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kandydata MiPBP jest wydawcą ponad 100 książek i albumów o historii i kulturze regionu kolbuszowskiego (seria Varia Kolbuszowskie)  Niewiele bibliotek może pochwalić się takim dorobkiem. Sukcesem A. Jagodzińskiego jest też rewitalizacja niszczejącego budynku dawnej Synagogi, o co starał się od wielu lat. W 2016 r., z jego inicjatywy, MiPBP uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 992 674 zł., a budynek, jako wkład własny, został jej przekazany aktem notarialnym przez władze gminy i w 2019 r. przywrócony do działalności  publicznej.

Cechy osobowościowe

A. Jagodziński to erudyta bezgranicznie oddany bibliotece i zaangażowany w życie społeczności regionalnej. Umiejętnie i z dużym sukcesem współpracuje z samorządami lokalnymi oraz innymi bibliotekami. Konsekwentnie dąży do realizacji swojej wizji biblioteki, kreatywnie wytyczając nowe kierunki jej rozwoju. Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Jest lubiany i ceniony w środowisku bibliotekarskim. 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP