Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Łukasz Ślusarczyk

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2019

Z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
      
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie, magister sztuki
16 lat  pracy w bibliotece
 


fot. Olsztyn24
 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Dzięki Ł. Ślusarczykowi MBP w Olsztynie otrzymała w 2019 r., fundusze z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na remont oraz doposażenie dwóch filii bibliotecznych. Kandydat był odpowiedzialny za koordynację oraz realizację obu inwestycji, które zakończyły się pomyślnie. Placówki w tym samym roku zostały oddane do dyspozycji czytelników w nowoczesnej i użytecznej dla nich aranżacji.
Dzięki staraniom Ł. Ślusarczyka i pozyskanym środkom, Biblioteka też wydała kilka wartościowych publikacji regionalnych. W 2019 r. była to książka Anny Mikity: Czytuś w świecie warmińskich baśni.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2019 r. Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Olsztynie, którego Ł. Ślusarczyk jest prezesem, zrealizowało 5 projektów które wzbogaciły ofertę biblioteczną oraz wprowadziły nową jakość do działalności kulturalnej miasta. Były to: Literacki Atlas Warmii i Mazur, Piosenka potrzebuje tekstu, Pracownia Baśni i Legend, Planeta Umiejętności oraz Tydzień Seniora. Za każdym z nich kryje się kilkadziesiąt wartościowych warsztatów, spotkań autorskich, wernisaży i prelekcji. Na szczególną uwagę zasługuje Tydzień Seniora – projekt autorski kandydata, realizowany od 2016 r. wspólnie z Radą Olsztyńskich Seniorów, stanowiący ofertę kulturalną i edukacyjną dla osób powyżej 60. roku życia. Dzięki wyjątkowej relacji Ł. Ślusarczyka z tą grupą odbiorców udało się w 2019 r., dopasować szereg działań ściśle do ich potrzeb. Toteż wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a olsztyńscy seniorzy, stanowią obecnie znaczącą część użytkowników MBP w Olsztynie.
Ł. Ślusarczyk prowadził również spotkania autorskie w ramach cyklu Galeria Jednego Wiersza, w której regionalni poeci mogą w nowoczesny sposób prezentować swoje dokonania, a olsztyńska publiczność – obcować z wyjątkowymi dziełami sztuki. Jako inicjator interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych przyczynia się do popularyzacji i ochrony dziedzictwa regionalnego przed zapomnieniem.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Dbając o rozwój czytelnictwa oraz mając na względzie rozwój zawodowy lokalnego środowiska bibliotekarskiego Ł. Ślusarczyk współpracuje z wieloma podmiotami życia społecznego takimi jak Urząd Miasta, Miejski Ośrodek  Kultury, Muzeum Warmii i Mazur, ale przede wszystkim z olsztyńskimi bibliotekami: WBP, Uniwersytecką czy Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną. Dba też o stały dostęp pracowników MBP do aktualnej oferty szkoleń i koordynuje ich udział w wydarzeniach szkoleniowych.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

Ł. Ślusarczyk jako artterapeuta i trener umiejętności psychospołecznych prowadził punkt doradztwa zawodowego w filii MBP Planecie 11 udzielając porad indywidualnych i organizując szkolenia w tym zakresie. Jest też autorem multimedialnego programu planowania kariery zawodowej Detektyw który powstał we współpracy z Woj. Urzędem Pracy oraz Fundacją Bertelsmanna i był prezentowany na wielu konferencjach i w publikacjach fachowych.
Od 2013 r., pełniąc funkcję z-cy dyr. MBP, koordynuje działania filii bibliotecznych. Jego osiągnięcia: dobra współpraca ze środowiskiem pracowniczym, czy współtworzenie i koordynacja realizacji Strategii Rozwoju MBP w Olsztynie przyczyniły się do wielu sukcesów Biblioteki, docenianych zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Cechy osobowościowe

Ł. Ślusarczyk to pasjonat pracy, pozytywnie nastawiony do ludzi. Odznacza się empatią i wyrozumiałością, które mają przełożenie na relacje ze współpracownikami i użytkownikami Biblioteki. Jest bibliotekarzem kreatywnym, odważnym w działaniu i gotowym do podjęcia trudnych zadań ze zróżnicowaną grupą odbiorców. Posiada umiejętności mediatora i gdy zachodzi taka potrzeba łagodzi sytuacje konfliktowe, co jest szczególnie pomocne podczas koordynowania dużych projektów. Ponadto charakteryzuje go wysoka potrzeba pracy społecznej i działania  zarówno na rzecz czytelników jak i mieszkańców regionu.   


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP