Polecamy
Renata Ciesielska-Kruczek 26,00 PLN 38,00 PLN

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów,... więcej >

Katarzyna Žák-Caplot

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2019

 Kierownik Biblioteki Muzeum Warszawy
       
 wykształcenie: wyższe
 15 lat  pracy w bibliotece


 


Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2019 r. kandydatka działała na rzecz promocji bibliotek muzealnych, łączących funkcje bibliotek fachowych, naukowych i publicznych i działających na styku rzeczywistości bibliotecznej i muzealnej. Prezentowała problematykę ich pracy w referatach wygłaszanych na konferencjach: Bibliotekarz muzealny wczoraj, dziś i jutro – z perspektywy pracowników Biblioteki Muzeum Warszawy (I Regionalna Konferencja Bibliotek Muzealnych Górnego Śląska, Katowice, 4.06.2019);  Biblioteka muzealna – próba definicji, czyli model hybrydowy inaczej (I Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych, Warszawa, 18.09.2019), a także w artykułach naukowych (m.in.: An Unexplored Phenomenon on the Border of Two Worlds. An Introduction to the Issue of Museum Libraries in Poland,. Przegl.Bibl. Special Issue 2019).

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Dążąc do rozszerzania edukacyjnej oferty Biblioteki Muzeum m. Warszawy kandydatka. stworzyła jedyny w Polsce projekt Warszawa dla średnio zaawansowanych koncentrujący się na nauce języka i kultury polskiej dla obcokrajowców z wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych i eksponatów muzealnych (lekcje metodą CLIL, warsztaty, gry muzealne i miejskie) oraz prowadzeniu warsztatów metodycznych dla nauczycieli JPJO ze Wschodu. W ramach projektu ukazała się publikacja jej autorstwa: Legendy Starego Miasta w Warszawie. Wybór tekstów do nauki JPJO z ćwiczeniami. W 2019 r. w projekcie uczestniczyło 382 cudzoziemców z całego świata. W efekcie projekt oraz instytucja otrzymały prestiżową nagrodę Komisji Europejskiej, European Language Label 2019, za jakość i innowacyjność w nauczaniu języków obcych. Dzięki temu Biblioteka MW zapraszana jest na ogólnopolskie konferencje i dni otwarte (m.in. Targi Dobrych Praktyk w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji gromadzącego ponad 1000 nauczycieli z całego kraju), gdzie promuje nie tylko swoją działalność edukacyjną i dzieli się dobrymi praktykami, lecz także zaprasza potencjalnych użytkowników do skorzystania z jej warsztatu informacyjnego i usług bibliotecznych.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

W 2019 r. kandydatka podjęła szereg  prac na rzecz integracji i aktywizacji środowiska bibliotekarzy muzealnych w Polsce. Ich zwieńczeniem była pierwsza w historii, ogólnopolska konferencja Biblioteki muzealne wczoraj, dziś, jutro, którą zorganizowała 18.10.2019, w Warszawie, pod patronatem SBP. Dzięki jej  zaangażowaniu i osobistym kontaktom w konferencji wzięło udział  67 bibliotekarzy muzealnych z 42 muzeów. Zaprezentowano 14 referatów, dotyczących wyzwań zawodowych bibliotekarzy muzealnych oraz problemów i perspektyw bibliotek muzealnych w Polsce. Gościem specjalnym była wiceprzewodnicząca Komisji Bibliotecznej przy Stowarzyszeniu Muzeów i Galerii Republiki Czeskiej, która przedstawiła kompleksowe działania czeskich bibliotekarzy muzealnych podejmowanych, aby promować biblioteki muzealne i umocnić ich pozycję oraz lobbować na rzecz korzystnych dla nich rozwiązań prawnych. W efekcie nawiązania współpracy z w/w Komisją, w grudniu 2019 kandydatka otrzymała zaproszenie na trzydniowy, doroczny zjazd ww. organizacji we wrześniu 2020 r., z propozycją wygłoszenia referatu na temat polskiego bibliotekarstwa muzealnego. Konferencja była też punktem wyjścia do rozpoczęcia dyskusji nad stanem i perspektywami polskiego bibliotekarstwa muzealnego oraz podniesienia tej niszowej tematyki w piśmiennictwie fachowym. Ponadto K. Žák-Caplot merytorycznie wspierała przygotowania do dwóch regionalnych spotkań bibliotekarzy muzealnych w Katowicach, w czerwcu 2019 r.  oraz w Gdańsku, w grudniu tegoż roku. Angażowała się też w organizację II Ogólnokrajowej konferencji Bibliotek Muzealnych 2020. Informowała bibliotekarzy muzealnych o nowych wydarzeniach i publikacjach dot. bibliotekarstwa muzealnego oraz zapraszała do współpracy przy wspólnych projektach.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat 

W l. 2015-2018: opracowanie i wdrożenie projektu pełnej rewitalizacji Biblioteki w ramach rewitalizacji Muzeum Warszawy (funkcjonalny wystrój wnętrz, przeprowadzka  zbiorów, reinwentaryzacja, automatyzacja procesów bibliotecznych, wdrożenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, stworzenie wizerunku nowoczesnej biblioteki w instytucji kultury).

Cechy osobowościowe

Zdeterminowanie, bezkompromisowość i upór w dążeniu do celu to podstawowe cechy charakteru, dzięki którym kandydatka w ciągu trzech lat doprowadziła do pełnej modernizacji biblioteki, a także podjęła szerokie  działania na rzecz bibliotek i bibliotekarzy muzealnych w Polsce. Niezwykle ważna była też kreatywność, pozwalająca na znajdywanie niekonwencjonalnych rozwiązań i dostosowywanie  ich do stawianych sobie i swoim projektom celów.

 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP