Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wstępne wyniki badania ankietowego członków SBP

Data dodania: 22.03.2021

Wstępne wyniki badania ankietowego członków SBP

W dniach od 15 lutego do 19 marca realizowano badanie ankietowe, w którym brali udział członkowie Stowarzyszenia. Celem badania było zebranie opinii członków na temat organizacji, do której należą, jej działalności a także pozyskanie wiedzy na temat aktywności członków i ich zaangażowania w prace na rzecz SBP.

W badaniu wzięło udział 1321 osób. Respondenci odpowiadali na 26 pytań. 18 z nich było pytaniami badawczymi, a 9 to pytania z metryczki.  W metryczce pytano respondentów o płeć, wiek, status zawodowy, typ biblioteki, zajmowane stanowisko, wykształcenie, dane dotyczące populacji miejscowości/miasta, w którym zlokalizowana jest biblioteka oraz staż członkowski w SBP.

Dodatkowym pytaniem skierowanym do grup w określonych przedziałach wiekowych, było pytanie o udział w Forum Młodych Bibliotekarzy.

Odpowiedzi na pytania zawarte w metryczce pozwoliły na poznanie cech społeczno-demograficznych respondentów.

W badaniu wzięło udział 92,12% kobiet i 7,61% mężczyzn (0,28% badanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące płci). Dwie najliczniejsze grupy respondentów to osoby w przedziałach wiekowych od 36 do 50 lat (42,74%) oraz od 51 do 60 lat (36,38%). Najmniej było osób do 25 roku życia  (0,14%) oraz  powyżej 70  roku życia (0,97%).

93,91% respondentów biorących udział w badaniu to czynni pracownicy bibliotek (z tego: 81,15% - bibliotek publicznych, 12,52% naukowych, 3,39% - pedagogicznych, 1,91% szkolnych i 1,01% - innych).

3,87% to emeryci i renciści. Osoby z grupy „inni” stanowiły 1,38%.

Jeżeli chodzi o stanowisko w bibliotece – najwięcej było bibliotekarzy – 59,20%. Przedstawiciele kadry zarządzającej, czyli kierownicy to (25,18%), dyrektorzy (9,13%) i wicedyrektorzy (1,62%). Udział procentowy pracowników obsługi oraz pracowników administracji był identyczny i wynosił 1,33% respondentów. Grupa „inni” stanowiła 2,21%.

W odpowiedzi na pytanie o wykształcenie wśród badanych dominuje grupa osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim (w tym licencjackim) – 43,02% liczby wskazań. Osoby legitymujące się wykształceniem średnim bibliotekarskim to 11,76% wskazań. 25,86% wskazań to podyplomowe studia bibliotekarskie. 5,53% wskazań dotyczyło posiadania stopnia naukowego.

Największa grupa respondentów pochodzi z miast o populacji powyżej 200 000 (26,42%), najmniejsza z miejscowości liczących od 20000 do 50000 mieszkańców (11,89%).

W przypadku długości stażu członkowskiego, najliczniejsze grupy stanowią osoby należące do SBP od 11 do 20 lat (32,92%) oraz od 21 do 30 lat (19,78%). Najmniej było osób o stażu członkowskim poniżej dwóch lat (5,81%).

Na pytanie dodatkowe dotyczące udziału w Forum Młodych Bibliotekarzy twierdząco odpowiedziało 20,27% (byli to respondenci z grup wiekowych do 25 lat, 26-35 oraz 36-50).

Szczegółowe wyniki badania zostaną opublikowane w maju.


Biuro ZG SBP

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP