Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Krzysztof Dąbkowski

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
20 lat pracy w bibliotece

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2020 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2020 r. Krzysztof Dąbkowski (K.D) zakończył realizację projektu Biblioteka XXI w. - jedyna na całym Zatorzu w ramach strategii MBP na l. 2015 – 2020, którego celem była poprawa infrastruktury jednej z filii MBP. Oprócz prac remontowo – budowlanych i zmiany wyposażenia dokonano zakupu sprzętu elektronicznego, dzięki czemu filia spełnia obecnie standardy nowoczesnej placówki bibliotecznej. Do osiągnięć K.D należy też zaliczyć sprawne zarządzanie biblioteką w czasach pandemii, m.in. przez wdrożenie Portalu Pracowniczego, który pozwala monitorować sytuację w poszczególnych jednostkach oraz załatwiać sprawy administracyjne i organizacyjne w trybie zdanym.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Zakończono prace umożliwiające funkcjonowanie Pracowni Literackiej, której twórcą i pomysłodawcą był K.D. W efekcie powstało miejsce spotkań ludzi pióra z czytelnikami, istotne dla dobrej realizacji oferty bibliotecznej.
W 2020 r. MBP z inicjatywy K.D podjęła współpracę z Teatrem Nowym w Olsztynie, w ramach której czytelnicy mogli uczestniczyć w spektaklach performatywnych poświęconych twórczości Leopolda Tyrmanda oraz Brunona Schulza. K.D podjął także prace nad publikacją Literackiego atlasu Warmii i Mazur autorstwa Ewy Zdrojkowskiej, który popularyzuje miejsca związane z pisarzami i poetami regionu warmińsko-mazurskiego.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego  

Wieloletni członek SBP oraz Stowarzyszenia Przyjaciół MBP w Olsztynie K.D jest zaangażowany w działalność na rzecz bibliotekarzy regionu warmińsko-mazurskiego. Jako przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Olsztynie dba o ich integrację i rozwój. Służy temu organizowany przez niego Wojewódzki Dzień Bibliotekarza, wydarzenie, w ramach którego SBP współpracuje z bibliotekami i samorządami regionu, a bibliotekarze mogą się integrować i wymieniać doświadczenia odwiedzając biblioteki w województwie.
W 2020 r. K.D pełniąc także funkcję wiceprzewodniczącego ZG SBP brał czynny udział w pracach zespołu przygotowującego ankietę służącą zdiagnozowaniu najważniejszych problemów, przed którymi stoi SBP i środowisko bibliotekarskie.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Najważniejszym celem w 2020 r. było dostosowanie działalności MBP do ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w warunkach pandemii. Zespół pod kierunkiem K.D podołał wyzwaniu, a czas obostrzeń potraktował jako okres próbny dla wprowadzenia nowych sposobów komunikowania się z czytelnikami. Dzięki środkom pozyskanym z NCK w ramach programu Kultura w sieci, powstał projekt Abecadło TV, cykl 10 filmów edukacyjnych rozwijający kompetencje czytelnicze dzieci w rzeczywistości internetowej oraz dający opiekunom narzędzia i materiały do pracy z książką. Kolejną inicjatywą był projekt Bez korekt, w ramach którego regionalni twórcy prezentowali na nagraniach video postrzeganie sztuki literackiej i zdradzali tajniki warsztatu artystycznego. Jak wskazuje tytuł, ich wypowiedzi są pokazane bez retuszu i montażu, co czyni projekt niezmiernie żywym w odbiorze. Zarejestrowane spotkania, umieszczane na portalach internetowych, zyskały ogromną popularność.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat  

  • Stworzenie i realizacja kampanii Olsztyn czyta!, za którą MBP otrzymała tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa w 2013 r. Projekt jest kontynuowany, a jego popularność wzrasta.
  • Wdrożenie rozwiązań, które usprawniły organizacyjną i merytoryczną działalność MBP m.in. reorganizacja sieci bibliotecznej, unowocześnienie filii, poszerzenie oferty kulturalnej dla użytkowników oraz zbudowanie trwałych relacji z regionalnymi instytucjami i organizacjami. W efekcie MBP stała się popularnym miejscem na mapie kulturalnej miasta, powstał też zespół pracowników, w którym każdy czuje się ważny i potrzebny.

Cechy osobowościowe

Sukcesy jakie K.D osiągnął zarządzając największą instytucją kultury w Olsztynie nie byłyby możliwe bez pasji, otwartości na świat i na innych ludzi. Wiedza i umiejętność pracy zespołowej pozwalają mu na podejmowanie odważnych decyzji i działań, które przynoszą korzyści mieszkańcom i satysfakcję pracownikom biblioteki. K.D to społecznik, który potrafi tworzyć przyjazną atmosferę pracy, ma umiejętność łagodzenia konfliktów i znajdowania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Należy do ludzi kreatywnych i rzetelnych. Pod jego kierownictwem biblioteka stała się instytucją nowoczesną, przyjazną dla użytkowników i zaspakajającą ich potrzeby.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP