Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

15 rocznica śmierci Mirosławy Kocięckiej

Data dodania: 27.08.2021

15 rocznica śmierci Mirosławy Kocięckiej

29 sierpnia 2021 r. mija 15. rocznica śmierci, a 27 lipca minęła setna rocznica urodzin Mirosławy Kocięckiej (1921-2006), bibliotekarki, specjalistki informacji naukowej, starszego kustosza dyplomowanego i wieloletniej kierowniczki Zakładu Informacji Naukowej Biblioteki Narodowej (ZIN BN).

Mirosława Kocięcka (z d. Piekarska) urodziła się w Warszawie, wraz z rodziną przeniosła się do Mławy, gdzie ojciec był mierniczym. Tam ukończyła gimnazjum i uczyła się w liceum, naukę przerwał wybuch wojny. Okupację spędziła w Warszawie, przez pół roku pracowała w prywatnej bibliotece. Była członkiem Armii Krajowej, brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka, za co w latach 90. ub. wieku została odznaczona Krzyżem Weterana Walk o Niepodległość.  Maturę zdała po wojnie i w 1945 r. zapisała się na studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyła w 1951 r., uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie filologii polskiej.

Pracę w Bibliotece Narodowej rozpoczęła w 1947 r., jeszcze będąc na studiach, pracowała kolejno w Biurze Katalogowym, Inwentarzu i Czytelni, a od 1951 r. w nowoutworzonym Dziale Informacji Naukowej i Poradnictwa (w latach 1954-2015 Zakład Informacji Naukowej). W Zakładzie, jako kierownik Sekcji koordynacji pracy ośrodków informacyjnych, organizowała współpracę bibliotecznych służb informacyjnych w kraju. W 1970 r. po przejściu na emeryturę kierowniczki i twórczyni ZIN Marii Manteufflowej objęła kierownictwo Zakładu. Przywiązywała dużą wagę do organizacji pracy komórki, obsługi użytkowników informacji, tworzenia warsztatu pracy oraz opracowywania źródeł informacji o informacji. Pracując w ZIN, prowadziła szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną, organizując kursy, prowadząc wykłady i szkolenia bibliotekarzy poświęcone przede wszystkim różnym aspektom informacji naukowej w bibliotekach, ale także upowszechnianiu wiedzy o funkcjach i zadaniach Biblioteki Narodowej oraz bibliotek narodowych na świecie. Po przejściu na emeryturę w 1983 r. pracowała w BN w niepełnym wymiarze godzin, prowadząc m.in. badania potrzeb czytelników największych czytelń BN.

Była autorką wielu publikacji, opracowań oraz referatów na konferencje naukowe poświęconych problemom bibliotekarstwa, informacji naukowej w bibliotekach, badaniom potrzeb użytkowników informacji, funkcjom i zadaniom, organizacji i modernizacji bibliotek narodowych na świecie, m.in. Służba informacyjno-bibliograficzna; Działalność informacyjna bibliotekSłużba informacyjna w bibliotekach. Zarys zagadnień metodyczno-organizacyjnych; Biblioteka Narodowa w latach 1962-1970 (W: 50 lat Biblioteki Narodowej. Warszawa 1928-1978). Artykuły i recenzje publikowała w czasopismach specjalistycznych, m.in. „Bibliotekarzu”, „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Biuletynie Informacyjnym Biblioteki Narodowej”, „Roczniku Biblioteki Narodowej”, „Polish Libraries Today”. W latach 1963-1970 opracowywała kronikę dla „Bibliotekarza”, a w latach 1970-2004 – kronikę zagraniczną dla „Przeglądu Bibliotecznego”. Przygotowywała także hasła z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej do Encyklopedii wiedzy o książce i Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego.

Przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (SBP). W latach 1961-1984 była sekretarzem redakcji rocznika wydawanego przez SBP „Informator Bibliotekarza i Księgarza”, w latach 2001-2006 jako członek Kolegium redakcyjnego Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP, wraz z Hanną Zasadową zredagowała dwa tomy serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”.

Zmarła 29 sierpnia 2006 r., pochowana została w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, kwatera 22, rząd 3, grób 4 (grób rodziny Piekarskich).

E.B.

Zob. też
Barteczko Ewa: Mirosława Kocięcka (1921-2006). „Przegląd Biblioteczny” 2007, nr 1, s. 157-159
Barteczko Ewa: Mirosława Kocięcka (1921-2006). W: Bibliotekarze warszawscy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010, s. 98-107 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; t. 11)
Mirosława Kocięcka (z d. Piekarska). W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2010, s. 141
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP