Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

35 rocznica śmierci Karola Głombiowskiego

Data dodania: 13.10.2021

35 rocznica śmierci Karola Głombiowskiego

13 października 2021 r. mija 35. rocznica śmierci profesora Karola Głombiowskiego (1913-1986), bibliotekoznawcy, wybitnego bibliologa, dydaktyka na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr) i Gdańskim, twórcy szkoły bibliologicznej, badacza dziejów książki, bibliotek i czytelnictwa.  

W latach 1933-1938 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W 1952 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem profesora Jana Muszkowskiego.  W 1966 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1984 r. profesora zwyczajnego. Posiadając uprawnienia pedagogiczne, w latach 1938-1948 pracował jako nauczyciel. W czasie  wojny był członkiem Armii Krajowej na ziemi kieleckiej. Prowadził tajne nauczanie. Po wojnie uczył w gimnazjach i liceach. W 1949 r. został zatrudniony w Bibliotece UWr, początkowo w Dziale Uzupełniania i Udostępniania Zbiorów, a następnie w Dziale Starych Druków, którego od 1952 r. był kierownikiem. W tym czasie prowadził badania z zakresu historii bibliotek i czytelnictwa na Śląsku, stanowiące podstawę do dalszych prac teoretycznych i metodologicznych, dotyczących nauki o książce i jej obiegu w społeczeństwie. W 1956 r. powierzono mu kierowanie Katedrą Bibliotekoznawstwa utworzoną na Wydziale Filologicznym UWr. Prowadził wykłady, seminaria, brał aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach. Dokładał starań, aby budować bibliotekoznawstwo jako dyscyplinę naukową i kierunek studiów wyższych. W wyniku wydarzeń marcowych w 1968 r., które wywołały konsekwencje polityczne i organizacyjne w 1969 r. został pozbawiony kierowania Katedrą. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły w tym czasie  przede wszystkim teorii książki i nauki o książce. Doceniając wartość tych badań Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało go na redaktora naczelnego nowego czasopisma „Studia o Książce”. W 1971 r. został kierownikiem Zakładu Nauki o Książce na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1983 kierował Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa. Uruchomił zaoczne studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (1975/1976). Kierował Studium Doktoranckim Filologii Polskiej. Prowadził badania określające najpilniejsze zadania teorii bibliologii. Wypromował 149 magistrów, 24 doktorów. Był autorem 9 monografii i około 60 artykułów w czasopismach naukowych. Zmarł 13 października 1986 r. Został pochowany na cmentarzu katolickim w Sopocie (kwatera B3-E-19).

Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN), od 1984 r. członkiem honorowym, w latach 1973-1975 przewodniczącym Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN; członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych,  Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Bibliotekoznawstwa przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1973-1980); przewodniczącym Pań¬stwowej Komisji Egzaminów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Gdańsku.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980), Medalem 500-lecia Drukarstwa w Polsce (1977).

E.D.

Zob. też:  
Maleczyńska Kazimiera: Profesor dr Karol Głombiowski. „Roczniki Biblioteczne” 1983 nr 1-2, s. 3-14 (Rocznik dedykowany prof. Karolowi Głombiowskiemu w 70-lecie urodzin)
Migoń Krzysztof: Karola Głombiowskiego droga do bibliologii. W: W kręgu nauki i bibliotek . Warszawa: SBP, 1993, s. 20-27. (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 3)
Niemiec Honorata: Twórcy wrocławskiej bibliologii. Karol Głombiowski, Antoni Knot, Bronisław Kocowski – biografia, wspomnienia, bibliografia. Biuletyn EBIB nr 5/2006, http://www.ebib.pl/2006/75/niemiec.php 
Piotrowska Elżbieta: O działalności profesora Karola Głombiowskiego w okresie gdańskim (1971 - 1986). „Przegląd  Biblioteczny” 1988, z.1, s. 12-17


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP