Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

15 rocznica śmierci Zofii Warczygłowy-Piotrowskiej

Data dodania: 29.10.2021

15 rocznica śmierci Zofii Warczygłowy-Piotrowskiej

30 października 2021 r. mija 15. rocznica śmierci Zofii Warczygłowy-Piotrowskiej (1914- 2006), bibliotekarki, wicedyrektor Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Urodziła się w Warszawie. W 1933 r. zdała maturę i rozpoczęła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ze względu na trudne warunki materialne po roku przerwała studia. W 1935 r. ukończyła Prywatną Jednoroczną Koedukacyjną Szkołę Bibliotekarską Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy i podjęła pracę w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, uczestniczyła w porządkowaniu i opracowaniu księgozbioru hr. Jakuba Potockiego. Następnie pracowała w Filii Dzielnicowej na Pradze, a po roku objęła kierownictwo Wypożyczalni Nr 21 na Żoliborzu, organizując pierwszą placówkę z wolnym dostępem do półek. W latach 1938-1939 była słuchaczką Szkoły Nauk Politycznych, ale wojna przerwała studia. Po zamknięciu przez władze okupacyjne w 1942 r. bibliotek publicznych w Warszawie, została przeniesiona do Biblioteki Głównej przy ul. Koszykowej 26, gdzie pracowała jako kierowniczka Kancelarii do wybuchu powstania w 1944 r. Została też przydzielona do ekipy zabezpieczającej księgozbiór Biblioteki Głównej oraz zgromadzone przy Koszykowej cenne zbiory z placówek terenowych. Od 1942 r. włączyła się  do pracy konspiracyjnej w Armii Krajowej. Przechowywała w mieszkaniu przy ul. Nowiniarskiej materiały archiwalne batalionu szturmowego w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa, dowodzonego przez Alfreda Kurczewskiego, jej bezpośredniego dowódcę. Po upadku powstania została wywieziona w Opoczyńskie.

Wróciła do Warszawy w lutym 1945 r. i zgłosiła się do pracy w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, gdzie objęła stanowisko kierownika Referatu Organizacyjno-Sprawozdawczego. Brała udział w akcji rewindykacyjnej zbiorów bibliotek polskich wywiezionych przez Niemców na Dolny Śląsk. W 1948 r. objęła kierownictwo Czytelni w Dziale Wydawnictw Periodycznych. W latach 1948-1950 prowadziła dodatkowo wypożyczalnię książek w Ognisku Warszawskim Polskiej YMCA. W 1951 r. ukończyła Ogólnopolski Kurs Kartograficzny prowadzony przez Centralny Zarząd Bibliotek i przy współpracy merytorycznej z płk. dr. Marianem Łodyńskim zorganizowała w Bibliotece Oddział Kartografii, obejmując jego kierownictwo. Z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy odeszła w 1953 r. do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, gdzie zorganizowała od podstaw bibliotekę Wydziału Ekonomiczno-Rolnego, którą przez cztery lata kierowała. W 1958 r. została powołana na stanowisko wicedyrektora Biblioteki Głównej SGGW i pełniła tę funkcję przez blisko 20 lat, do przejścia na emeryturę. Z jej inicjatywy powstała sieć bibliotek wydziałowych z nowoczesnym warsztatem informacyjno-bibliograficznym. Brała czynny udział w organizowaniu i pracach Komisji Koordynacyjnej Rolniczych Bibliotek Naukowych, zajmującej się głównie planowym gromadzeniem zagranicznych wydawnictw ciągłych. Artykuły jej autorstwa ukazywały się w czasopismach zawodowych, była również autorką lub współautorką biogramów publikowanych w Słowniku pracowników książki polskiej, serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” oraz w jubileuszowej publikacji Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Żyją w naszej pamięci.

Od 1936 r. aktywnie działała w Związku Bibliotekarzy Polskich, od 1946 r. w Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, od 1953 r. Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (SBP). W okręgu warszawskim pełniła różne funkcje, kilkakrotnie była wiceprzewodniczącą Zarządu i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Była współzałożycielką i wiceprzewodniczącą utworzonego w 1964 r. Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Okręgu Stołecznego SBP i przez ponad 40 lat aktywnie w nim działała. Była też członkiem Kolegium Redakcyjnego opracowywanej przez Zespół serii SBP „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”.

Została odznaczona  Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 r. Krajowy Zjazd Delegatów SBP nadał jej godność Honorowego Członka SBP.

Zmarła 30 października 2006 r., pochowana została na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie,  kwatera 74 E, rząd  3, grób 23.

E.B.

Zob. też:
Dybaczewska Maria: Warczygłowa-Piotrowska Zofia (14 X 1914 – 30 X 2006). W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III. Warszawa: SBP, 2010, s. 292
Jagielska Janina: Zofia Warczygłowa-Piotrowska (14 X 1914 – 30 X 2006). „Bibliotekarz” 2007, nr 7/8, s. 43-44
Stępniewska Danuta, Gutowska Jadwiga: Zofia Warczygłowa-Piotrowska (1914-2006) – wicedyrektor Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Warszawa: SBP, 2007, s. 90-97 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP