Polecamy

30 rocznica śmierci Stefana Burhardta

Data dodania: 06.12.2021

30 rocznica śmierci Stefana Burhardta

6 grudnia 2021 r. mija 30. rocznica śmierci Stefana Burhardta (1899-1991), historyka, muzykologa,  bibliotekarza, bibliografa.
    Urodził się w Wilnie, gdzie uczęszczał do Gimnazjum Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. W 1916 r. wstąpił do  tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), brał też udział w wojnie 1920 r. W 1921 r. zdał maturę przed komisją Uniwersytetu Stefana Batorego (USB) i rozpoczął studia filozoficzne i historyczne na Wydziale Humanistycznym. Równocześnie studiował w klasie fortepianu w Wileńskim Konserwatorium Muzycznym, którą ukończył w 1923 r.  W czasie studiów pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej, a w latach 1923-1927 w dzienniku „Słowo”. W 1927 r. uzyskał stopień doktora filozofii na USB i  podjął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie kierował Oddziałem Czytelnictwa do 1934 r. Jednocześnie, w latach 1928-1930  kierował Biblioteką Synodu Ewangelicko-Reformowanego. W 1930 r. zdał egzamin państwowy na bibliotekarza I kategorii. W  latach 1934-1939 był dyrektorem Państwowej Biblioteki  im. Wróblewskich w Wilnie. Jednocześnie kierował Biblioteką Szkoły Nauk Politycznych Europy Wschodniej. W czasie okupacji działał w AK, brał udział w tajnym nauczaniu.
    Po wojnie, w 1945 r. przybył do Torunia, gdzie współorganizował Uniwersytet w oparciu o kadrę naukową wileńskiego USB. 8 czerwca 1945 r. został dyrektorem Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika. Od 1  września 1945 r. równocześnie pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Od lutego 1946 r. zarządzał już tylko Biblioteką UMK. Księgozbiór jej, liczący ponad 400 tys. wol.  powstawał w oparciu o kierowaną przez niego  Zbiornicę Zbiorów Zabezpieczonych gromadzącą zbiory z byłych Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego. Biblioteką UMK kierował do połowy 1949 r., odwołany z powodów politycznych. Pozostał w Bibliotece jako kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych, a później Oddziału Zbiorów Muzycznych do przejścia na emeryturę 1  lutego 1970 r. Zmarł 6 grudnia 1991 r., pochowany został na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.
    S. Burhardt prowadził prace badawcze z zakresu teorii i praktyki bibliografii regionalnej. W okresie wileńskim na łamach „Ateneum Wileńskiego” publikował Bibliografię do historii ziem b. Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1929-1936.  Po wojnie opisywał historię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Biblioteki Uniwersyteckiej (Historia pierwszego pięciolecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika). Opracowywał również biogramy do Słownika pracowników książki polskiej i Polskiego słownika biograficznego. Największym jego dziełem był katalog polonezów polskich i obcych znajdujących się w bibliotekach polskich i zagranicznych zawierający prawie 12 tys. kompozycji w 5 tomach, z których ukazały się tylko dwa: Polonez: katalog tematyczny, T. 2, 1792-1830 (1976), Polonez: katalog tematyczny, T. 3, 1831-1981 (1985), przygotowane do druku we współpracy z Marią Prokopowicz i Andrzejem Spózem. Publikował też wspomnienia, przyczynki historyczne, artykuły o tematyce muzycznej. Bibliografia jego publikacji liczy 59 pozycji.
    Od 1927 r. był aktywnym członkiem Wileńskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. Pełnił funkcje: wiceprezesa, sekretarza oraz przewodniczącego Zarządu Kasy Samopomocy. W czerwcu 1945 r. założył w Toruniu koło ZBiAP, którego prezesem był do 1949 r. W latach 1924-1939 był prezesem Związku Filatelistów i Numizmatyków w Wilnie, a po wojnie, od 1946 r. członkiem Związku Filatelistów w Toruniu. Był założycielem i członkiem towarzystw przyjaciół Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie (1936-1939) i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (1947-1953). W 1945 r. został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, w którym w latach 1955-1971 był przewodniczącym Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Był prezesem Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu (1950-1970). Należał również do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Odznaczony został Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej (1918), Krzyżem Niepodległości (1931), Złotym Krzyżem Zasługi (1937), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944),  Odznaką Honorową SBP (1968), Krzyżem AK (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980).

I.W.

Zob. też:
Bełkot Jan: Burhardt Stefan (1899-1991). W: Toruński słownik biograficzny. Pod red. Krzysztofa Mikulskiego. T. 3. Toruń: Towarzystwo Miłośników Torunia, UMK, 2002,  s. 31-34
Bełkot Jan: Bibliotekarz, bibliofil, muzykolog – Stefan Burhardt. W: Kustosze zbiorów specjalnych.  Warszawa : Wydaw. SBP, 2004,  s. 114-122 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 8)
Gołębiewska Teresa: Stefan Burhardt. Rys biograficzny (1899-1991). Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001
Stefan Burhardt (1950-1970). Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. http://www. bibliofile. torun.pl >joomla > id=26:stefan-burhardt
Tondel Janusz: Burhardt Stefan. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000, s. 28-29
 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP