Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

10 rocznica śmierci Marcina Drzewieckiego

Data dodania: 04.03.2022

10 rocznica śmierci Marcina Drzewieckiego

4 marca 2022 r. mija 10. rocznica śmierci prof. Marcina Drzewieckiego, wykładowcy akademickiego,  znawcy problematyki bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Urodził się 9 października 1948 r. w Warszawie. Po ukończeniu Technikum Księgarskiego podjął studia bibliotekoznawcze na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w Katedrze Bibliotekoznawstwa. Ukończył je w 1971 r., już po przekształceniu Katedry w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (IBiIN). Od 1972 r.  pracował jako asystent, a następnie starszy asystent (1975-1979) w IBiIN. W roku 1979, na podstawie rozprawy Współczesny model biblioteki szkolnej napisanej pod kierunkiem prof. Jadwigi Kołodziejskiej, otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych i objął stanowisko adiunkta. W 1990 r. habilitował się  na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie dorobku i rozprawy Biblioteki szkolne i pedagogiczne w Polsce. Rola w procesie dydaktycznym i miejsce w krajowej sieci biblioteczno-informacyjnej. W latach 1991-2002 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UW. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego  nauk humanistycznych.

Zajmował się problematyką książki, bibliotek i informacji w systemie oświaty i kultury, a szczególnie rolą bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Był autorem ponad stu publikacji, wielu recenzji prac naukowych i opinii. Był redaktorem wydawnictw fachowych, referentem na konferencjach i sympozjach. Obok pracy naukowej pochłaniała go działalność dydaktyczna. Począwszy od pierwszej pracy w Studium Oświatowym w Ciechanowie, przez zajęcia akademickie w UW, jak również współpracę, m.in. z Instytutem Kształcenia Nauczycieli, Studium Podyplomowym Menedżerów Oświaty na Wydziale Pedagogiki UW i Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Edukacyjnej (CEBID). Wypromował 4 doktorów i 254 magistrów.

W latach 1990-2008 był dyrektorem IBiIN (później Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych). W latach 1999-2002 sprawował funkcję prodziekana ds. finansowych i badań naukowych Wydziału Historycznego UW. Równolegle, w latach 1993-2008 był dyrektorem CEBiD. Po likwidacji CEBiD podjął pracę w Bibliotece Narodowej jako doradca dyrektora, a od 2009 r. kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa.

Pełnił wiele funkcji społecznych. Był członkiem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN, członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej (2003-2008), członkiem Rady Naukowej BN (1998-2004), przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (2000-2008), członkiem-korespondentem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, członkiem założycielem Polskiej Sekcji IBBY.

Należał do organizacji bibliotekarskich w Wielkiej Brytanii (CILIT) i International Association of School Librarians (USA). Szczególne miejsce w życiu zawodowym M. Drzewieckiego zajmowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), którego członkiem był od 1972 r. Był przewodniczącym Rady Programowej Wydawnictwa SBP, członkiem rad redakcyjnych czasopism „Bibliotekarz” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”, współtwórcą serii wydawniczej SBP „Nauka – Dydaktyka -Praktyka” i przewodniczącym jej rady redakcyjnej (1993-2012).

Zmarł nagle 4 marca 2012 r., został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie  w grobie rodzinnym.

E.G.

Zob. też:
Grabowska Dorota: Marcin Drzewiecki (1948-2012). ”Przegląd Biblioteczny” 2012, z. 3, s. 416-418
Radziejowska-Hilchen Anna: Marcin Drzewiecki (1948-2012). W: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015, s. 63-72 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 14)
Zmarł prof. Marcin Drzewiecki. W: Polska Sekcja IBBY, 23 marca 2012, www.ibby.pl/?=180 [dostęp: 24.02.2022]
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP