Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | Oferta pracy

Data dodania: 01.07.2022

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki | Oferta pracy

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki ogłasza nabór na wolne stanowisko: edukator – 1 etat. Wymagane dokumenty należy złożyć do 22 lipca br. Planowane zatrudnienie od 1 września br.

Warunki pracy:
Wymiar etatu: 1 etat
Umowa o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wykształcenie średnie, policealne lub wyższe
 • umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa Sali You Media (informacje: https://biblioteka.grodzisk.pl/nasze-uslugi/nowe-technologie/ )
 • prowadzenie zajęć z użyciem nowych technologii (robotyka, programowanie, inne), kursów komputerowych.
 • obsługa użytkowników Biblioteki,
 • współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Bibliotekę

Wymagania niezbędne:

 • zainteresowanie nowymi technologiami – robotyka, druk 3D, rzeczywistość wirtualna
 • znajomość obsługi konsol gier wideo – xbox, playstation
 • znajomość tytułów gier komputerowych i podstawowych aplikacji na urządzenia mobilne
 • obsługa komputera i urządzeń mobilnych na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym  
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych
 • obycie w środowisku social media, sprawne poruszanie się po sieci, znajomość trendów w komunikacji internetowej, posługiwanie się narzędziami do obsługi mediów społecznościowych i umiejętność wyszukiwania w nich informacji

Wymagania dodatkowe/mile widziane:

 • posiada doświadczenie w realizacji we wdrażaniu cyfrowych projektów edukacyjnych,
 • podstawowa wiedza z zakresu obróbki audio i wideo,
 • znajomość programów do grafiki rastrowej i wektorowej, programów graficznych (typu CorelDraw, Canva, IrfanView, GIMP)
 • umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań,
 • cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z grupami użytkowników w różnym wieku,
 • wysoka motywacja do pracy na rzecz Biblioteki, umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań, myślenie koncepcyjne, komunikatywność poprzez jasne wyrażanie myśli,
 • komunikatywność, otwartość i gotowość do nabywania nowych umiejętności,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • dyspozycyjność związana z realizacją obowiązków w godzinach popołudniowych czy w weekendy
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • posiadanie kursu na wychowawcę lub opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • ukończone studia pedagogiczne lub kurs przygotowania pedagogicznego

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny),
 • oferujemy możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość realizacji własnych programów edukacyjnych,
 • wsparcie zespołu oraz wprowadzenie w pracę na danym stanowisku


Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów:

 1. List motywacyjny,
 2. CV wraz ze zdjęciem oraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 3. Klauzulę informacyjną do procesu rekrutacji

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można złożyć:

 • osobiście do dnia 22 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57,05-825 Grodzisk Mazowiecki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko edukator”.
 • wysłać elektronicznie (podpisane profilem zaufanym) lub w formie scanu na adres mailowy: k.celewski@biblioteka.grodzisk.pl  (do 22 lipca 2022 r. do godz. 23.59)

Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Biblioteki zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.
Na rozmowę kwalifikacyjną należy przygotować propozycję działań, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Bibliotece.
 

Uwagi końcowe:

Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy publikowana jest na stronie internetowej BIP Biblioteki w zakładce „rekrutacja” http://www.bip-bp.grodzisk.pl/m,138,rekrutacja.html  oraz na innych portalach internetowych w formie ogłoszenia

Procedura rekrutacji na wolne stanowisko pracy: edukator  prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia procedury rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zgodnie z § 5 ust.2  w/w procedury niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. po podpisaniu umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem, osoby z którymi nie zawarto umowy o pracę, są informowane o możliwości osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez osoby z którymi nie zawarto umowy o pracę we wskazanym terminie, są one trwale usuwane poprzez zniszczenie zgodnie z załącznikiem nr 1. Dokumenty rekrutacyjne wpływające do Biblioteki poza procesem rekrutacji zostają również zmieszczone zgodnie z załącznikiem nr 1.

Czytaj także na stronie >> BP w Grodzisku Mazowieckim


BP w Grodzisku Mazowieckim

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP