Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Bożena Lech-Jabłońska

Starszy kustosz; kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 • Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (1986).
 • Od 1 IX 1986 r. pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
 • Od  8 XII 2003 r. kierownik Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie WBP w Lublinie.
 • W latach 2000-2007 nauczyciel kontraktowy w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie-Filia w Lublinie.
 • Od 2012 r. współpracownik Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów (UJ. Wydział Polonistyki) – zajmuje się opracowaniem naukowym i weryfikacją opisów bibliograficznych starodruków i druków nowych XIX i XX w. z lubelskich bibliotek naukowych.
 • Specjalistka w zakresie metodyki bibliograficznej. Prowadzi szkolenia i wykłady dla pracowników bibliotek województwa lubelskiego. Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Autorka publikacji z zakresu historii i metodyki bibliografii regionalnej Lubelszczyzny i regionalizmu lubelskiego, redaktorka, konsultantka i współpracownik merytoryczny bibliografii specjalnych, katalogów i innych publikacji.
 • Od 2000 r. członek zespołu redakcyjnego rocznika „Bibliotekarz Lubelski”.
 • Współkoordynator zadań, realizowanych w ramach programów, w tym Erasmus+, POWER.

Funkcje społeczne:

 • W latach 2002–2019 sekretarz Rady Naukowo–Programowej WBP w Lublinie.
 • Od 2005 r. sekretarz Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Od 30 lat pełni różne funkcje w  NSZZ „Solidarność” (m.in. od 2006 – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Bibliotek Publicznych przy WBP w Lublinie; w latach 2006-2014 – członek Rady Krajowej Sekcji Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ "Solidarność", 2014-2022 – wiceprzewodnicząca Rady tej Sekcji).
 • W latach 1999-2021 przewodnicząca zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy WBP w Lublinie.

Kontakt:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Ul. Gabriela Narutowicza 4
20-950 Lublin
blechj@wbp.lublin.pl
tel.  509 603 095 ; 81 52 87 416

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP