Polecamy

55 rocznica śmierci Aleksandra Birkenmajera

Data dodania: 30.09.2022

55 rocznica śmierci  Aleksandra Birkenmajera

30 września 2022 r. mija 55 rocznica śmierci profesora Aleksandra Birkenmajera (1890-1967), historyka nauk ścisłych, filozofa, bibliotekoznawcy, bibliofila, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (UW).

Urodził się w Czernichowie k. Krakowa. Studiował nauki ścisłe na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). W 1914 r. uzyskał stopień doktora w zakresie historii astronomii. W 1930 r. habilitował się na UJ w zakresie historii nauk ścisłych, a w 1937 w zakresie bibliotekoznawstwa. W 1938 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1951 profesora zwyczajnego.

W 1919 r. rozpoczął pracę w BJ, gdzie od 1924 do 1939 r. pełnił funkcję kierownika działu rękopisów. Jednocześnie od 1930 r. jako zastępca profesora wykładał na UJ historię nauk ścisłych, a od 1938 r. także bibliotekarstwo. W 1939 r. mianowany został na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego. Aresztowany w listopadzie 1939 r., więziony przez rok w KL Sachsenhausen, od listopada 1940 r. do sierpnia 1944 pracował w BJ. W marcu 1945 r. powrócił na stanowisko dyrektora Biblioteki w Poznaniu, które sprawował do czerwca 1947 r. W tym czasie odpowiedzialny był za ochronę i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych na Pomorzu i w Poznańskiem. Rozbudował też gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od lipca 1947 r. do października 1951 pełnił funkcję dyrektora BJ. Następnie został powołany na stanowisko kierownika Katedry Bibliotekoznawstwa na UW, tworząc podstawy nowopowstałego kierunku.  W 1960 r. przeszedł na emeryturę.

Birkenmajer miał nie tylko gruntowne wykształcenie i szerokie zainteresowania, ale także znajomość kilku języków obcych. Odbył wiele podróży po bibliotekach naukowych Europy, znał niemal wszystkie najważniejsze biblioteki naukowe. W latach 1925-1927 był członkiem komisji ds. rewindykacji polskich zbiorów w Leningradzie i Moskwie. Brał czynny udział w konferencjach międzynarodowych IFLA, był członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. W 1947 r. został wybrany honorowym wiceprzewodniczącym IFLA.

Prowadził działalność pedagogiczną. Wykładał historię nauk ścisłych, bibliotekoznawstwo, organizował kursy i szkolenia dla bibliotekarzy, był inicjatorem praktyk międzybibliotecznych w bibliotekach uniwersyteckich.

Jest autorem pond 300 publikacji, opartych na badaniach archiwalnych (w tym wielu w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim). Głównymi przedmiotami jego badań były: historia dawnej książki (w tym historia opraw), rękopisy średniowieczne, historia bibliotek i drukarstwa. Przygotowywał krytyczne wydanie dzieł Mikołaja Kopernika. Interesował się także budownictwem bibliotecznym. Był współredaktorem naczelnym Encyklopedii wiedzy o książce, współredaktorem czasopism bibliotekarskich „Przegląd Biblioteczny” (1927-1939), „Roczniki Biblioteczne” (1957-1961).

J.S.  

Zob. też:

Nowicki Ryszard: Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych : ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947. Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza,  2006
Pelczar Marian: Birkenmajer Aleksander Ludwik. W: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa – Łódź: PWN, 1972, s. 70-72
„Roczniki Biblioteczne” 1961, s. 1-58 [tom dedykowany prof. Aleksandrowi Birkenmajerowi na siedemdziesięciolecie urodzin; zawiera m.in. spis publikacji].


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP