Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Jak ma wyglądać sprawozdanie z oceny stanu kontroli zarządczej?

Data dodania: 11.07.2011

Pytanie :

Dostałam z urzędu pismo o tym, że mam złożyć sprawozdanie opisowe z oceny stanu kontroli zarządczej w bibliotece oraz kserokopię oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zarządzenie mam ale nie bardzo wiem jak ma wyglądać to sprawozdanie opisowe i co ma zawierać ? Gdybym mogła liczyć na wsparcie, bo pisałam do wielu bibliotek i od nich nikt nic takiego nie wymaga i nie mają. Byłabym wdzięczna. Dziękuję.

Odpowiedź :
Sprawozdanie należy złożyć na formularzu określonym we wzorze oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581) i wypełnić wskazany formularz według podanych tam wskazówek.
 
Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) nakazuje stosowanie jej przepisów do jednostek sektora finansów publicznych. Wobec tego rudymentarne znaczenie dla poruszonych w pytaniu kwestii ma kwalifikacja biblioteki publicznej jako jednostki sektora finansów publicznych. Według art. 9 pkt 14 sektor finansów publicznych również tworzą : „inne (...) samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego” tym samym oczywistym jest, że biblioteka jest instytucją utworzoną na podstawie ustawy w celu wykonywania zadań publicznych. Tym samym jest jednostką sektora finansów publicznych, do której mają zastosowanie przepisy wskazanej ustawy.
 
W rozdziale 6 ustawy o finansach publicznych zostały określone zasady kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, żaden z przepisów nie wyłączył zastosowania tych regulacji wobec bibliotek, wobec powyższego również i one mają zastosowanie do tych instytucji kultury. Reasumując niczym nadzwyczajnym (a z pewnością zgodnym z przepisami) są żądania organizatora wobec kierownika biblioteki.
 
Czytelniczka portalu zadaje pytanie o opisowe sprawozdanie o stanie kontroli zarządczej. Celem tego sprawozdania jest wykazanie czy w jednostce sektora finansów publicznych jest wprowadzona taka kontrola i jak ona funkcjonuje. Jak wskazałem sprawozdanie to powinno wskazywać na realizację (jej stopień) celów kontroli zarządczej, w świetle art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych celami tymi jest zapewnienie w szczególności :
  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczności i efektywności działanai,
  3. wiarygodności sprawozdań,
  4. ochrony zasobów,
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  6. efektywności i skuteczności przepływu informaji,
  7. zarządzania ryzykiem.
 
Powyższe zakresy powinno zawierać sprawozdanie, wskazuje na to również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581), wydanego na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do tego rozporządzenia został określony obowiązujący wzór sprawozdania – oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010238158101.pdf)
 
Opracował: mec. Jan Ciechorski

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP