Polecamy

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne

Strona archiwalna

 

Zapraszamy na stronę: >>Zagadnienia Informacji Naukowej

PL ISSN 0324-8194
E ISSN 2392-2648

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym. Czasopismo wpisane jest do indeksu ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

W minionym pięćdziesięcioleciu Zagadnienia Informacji Naukowej były czasopismem publikującym teksty wyłącznie po polsku, a zatem adresowanym tylko do czytelnika polskiego. Od numeru 102 (2013/2) czasopismo zabiega również o czytelnika międzynarodowego, a na jego łamach publikowane są teksty w dwóch językach - polskim i angielskim.

W nowej formie czasopismo ukazuje się pod rozszerzonym tytułem: ZIN - Studia Informacyjne. Dodany podtytuł podkreśla interdyscyplinarny charakter jego profilu tematycznego, który obejmuje szeroki zakres problemów podejmowanych przez dyscypliny akademickie i dziedziny działalności zawodowej związane z zapewnianiem dostępu do utrwalonych zasobów informacji i wiedzy oraz ich wykorzystywaniem przez współczesnego człowieka i współczesne społeczeństwo. Czasopismo publikuje też artykuły prezentujące teoretyczną refleksję o praktycznej działalności informacyjnej prowadzonej w różnych dziedzinach i obszarach życia społecznego, a także wyniki badań służących poznaniu różnych uwarunkowań tej działalności oraz doskonaleniu jej metod i narzędzi.

Na łamach ZIN publikowane są także artykuły poświęcone metodologii badań informatologicznych, historii nauki o informacji oraz edukacji w zakresie nauki o informacji. Profil tematyczny półrocznika ZIN - Studia Informacyjne obejmuje m.in. problematykę:

 • nauki o informacji w powiązaniu z bibliotekoznawstwem, archiwistyką, muzeologią innymi dyscyplinami zajmującymi się problematyką zachowania i zapewnienia dostępu do dziedzictwa nauki i kultury
 • zarządzania informacją i wiedzą
 • komunikacji naukowej i cyfrowej komunikacji naukowej
 • organizacji informacji i wiedzy
 • teorii i praktyki metadanych
 • zagadnienia Web 2.0
 • zagadnienia Sieci Semantycznej
 • architektury informacji
 • projektowania użytecznych serwisów informacyjnych
 • interakcji człowiek - komputer
 • przetwarzania języka naturalnego
 • wyszukiwania informacji
 • wykorzystywania informacji i zachowań informacyjnych użytkowników
 • społecznej recepcji nowoczesnych technologii informacyjnych
 • kompetencji informacyjnych i cyfrowych
 • polityki informacyjnej
 • etyki informacyjnej.

Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne adresowane są do wykładowców, badaczy i studentów nauki o informacji, a także praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych oraz polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Lektura czasopisma może też zainteresować wykładowców, studentów i badaczy innych dyscyplin, które zajmują się równymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Zagadnienia Informacji Naukowej znajdują się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt). Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo znajduje się na liście referencyjnej ERIH Plus.

Redakcja „Zagadnień Informacji Naukowej: Studiów Informacyjnych” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Starsze numery Zagadnień Informacji Naukowej w postaci zdigitalizowanej dostępne są na stronach Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej oraz poprzez Archiwum Cyfrowe SBP. Ich digitalizację dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Kolegium Redakcyjne

Redaktor naczelny prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata 
Z-ca red. nacz. i red. tematyczny dr Marcin Roszkowski
Sekretarz Redakcji

dr Zuzanna Wiorogórska  (zin@uw.edu.pl)

Redaktor językowy - język polski dr Zuzanna Wiorogórska
Redaktor językowy - język angielski Zuzanna Wołodko
Redaktor statystyczny dr Anna Grzecznowska
Redaktor techniczny Anna Lis

 Naukowa Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Dariusz Kuźmina, Uniwersytet Warszawski

Członkowie:

 • Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński
 • Peter A. Bruck, Research Studio Austria
 • Laurence Favier, Universite Lille 3, Francja
 • Birger Hjorland, University of Copenhagen, Dania
 • Michele Hudon, University of Montreal, Kanada
 • Bruno Jacobfeuernborn, Deutsche Telecom, Niemcy
 • Tibor Koltay, Szant Istvan University, Węgry
 • Kazimierz Krzysztofek, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej
 • Elena Maceviciute, University of Boras, Szwecja
 • Krystyna Matusiak, University of Denver, USA
 • Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
 • Widad Mustafa El Hadi, Universite Lille 3, Francja
 • David Nicholas, CIBER, Wielka Brytania - University of Tennessee, USA
 • Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska
 • Barbara Stefaniak em., Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Stefańczyk, SBP
 • Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Joseph T. Tennis, University of Washington, USA
 • Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta B. Zybert, Uniwersytet Warszawski

 

 Rada Konsultacyjna

 • Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
 • Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Gawrysiak, Politechnika Warszawska
 • Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski
 • Mirosław Górny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Elżbieta Gondek, Uniwersytet Śląski
 • Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Materska, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński
 • Piotr Nowak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński
 • Arkadiusz Pulikowski, Uniwersytet Śląski
 • Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński
 • Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Marta Skalska-Zlat, Uniwersytet Wrocławski
 • Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
 • Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Jacek Tomaszczyk, Uniwersytet Śląski

 

 Kontakt z Redakcją:

zin@uw.edu.pl

 Więcej o ZINie:


Numery:

2019:

 • nr 1A*: abstrakty (Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)
 • nr 2A*: abstrakty (Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)
 • nr 1: abstrakty
 • nr 2: abstrakty


2018:

2017:

2016:

2015

2014:

2013:

2012: 

2011:

2010:


   
(pdf)

2019:

 • Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1A* (Publikacja sfinansowana z grantu DUN „Wydawanie czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej – zwiększenie zasięgu czasopisma w obiegu krajowym i międzynarodowym” – zadanie finansowane w ramach umowy 921/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

Starsze numery odnaleźć można w Archiwum Cyfrowym


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP