Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Nagroda Młodych SBP na przestrzeni lat

Data dodania: 25.08.2011

Nagroda Młodych SBP na przestrzeni lat

Lata akademickie 2008/09 i 2009/10

Na konkurs wpłynęło 11 najlepszych prac magisterskich z Instytutów kształcących bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Finaliści reprezentowali ośrodki akademickie z Krakowa, Łodzi, Kielc, Torunia i Wrocławia. Zwyciężczynią tej edycji Konkursu została mgr Anna Kalińska z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę p.t. Informacja biznesowa w Internecie w świetle analiz stron WWW bibliotek szkół wyższych o kierunku ekonomicznym. Promotor – prof. Jadwiga Sadowska.

Wyróżnienie specjalne: mgr Aneta Ostrowska z UMK: Analiza informatyczna czasopisma elektronicznego Open Access na przykładzie Biuletynu EBIB. Promotor – prof. Ewa Głowacka. Wyróżnienia otrzymali:

 • mgr Maria Honkisz z Krakowa (UJ)
 • mgr Oliwia Szotkowska z Krakowa (UJ)
 • mgr Krzysztof Wasiucionek z Wrocławia (UWr).

Praca mgr Anny Kalińskiej została wydrukowana, a wyróżnione prace Jury rekomenduje do wykorzystania redakcjom czasopism SBP. Ponadto wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają wartościowe książki.

Lata akademickie 2006/07 i 2007/08

Na konkurs nadesłano 9 prac. Po lekturze nadesłanych prac, zapoznaniu się z opiniami promotorów i dyrektorów Instytutów z ww. uczelni oraz przeprowadzeniu dyskusji Jury postanowiło przyznać Nagrodę Annie Wałek za pracę Biblioteki cyfrowe na platformie oLibra w Polsce w latach 2002-2007. Promotor – prof. Jadwiga Sadowska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przyznać wyróżnienia:

 • Katarzynie Radziej za pracę Ochrona i konserwacja zbiorów specjalnych w polskich bibliotekach jako problem badawczy i działalność praktyczna. Analiza piśmiennictwa polskiego z lat 1986-2006. Promotor – prof. Anna Migoniowa
 • Jadwidze M. Zielińskiej za prace KsięgozbiórWłodzimierza Puchalskiego w Muzeum Niepołomickim. Promotor – dr hab. Andrzej Linert.
 • Agnieszce Górskiej za pracę Księgozbiór Antoniego Ojrzyńskiego w zbiorach Centralnej Biblioteki Górskiej w Krakowie. Promotor – dr hab. Andrzej Linert
 • Magdalenie Nawrockiej za pracę W kręgu kultury i inspiracji bibliologicznych i bibliotekoznawczych Jana Muszkowskiego. Promotor – prof. Anna Migoniowa.
 • Annie Durskiej za pracę Książka elektroniczna dla niewidomych. Promotor – prof. Jadwiga Sadowska.

Wyróżnienie specjalne dla Agnieszki Fluda-Krokus za pracę Castris &Astris y lezusowi…-analiza edytorsko literacka kazania pogrzebowego wygłoszonego w dniu 22 marca 1684 na pogrzebie Władysława Lubrańca Dambrowskiego. Porównanie dwóch wydań z drukarni Mikołaja Schedla 91684 i 1688) ze zbirów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Praca wąsko specjalistyczna ale znakomita, wykraczająca poza zakres pracy magisterskiej o wysokiej wartości naukowej i znakomitym warsztacie. Jury rekomenduje te pracę do specjalistycznego fachowego czasopisma.

Lata akademickie 2004/05 i 2005/06

Na konkurs nadesłano 10 prac. Jury postanowiło przyznać I Nagrodę Annie Dura za pracę Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie. Promotor – dr hab. Andrzej Linert UJ I nagroda w konkursie oznacza uzyskania miana „NAGROD MŁODYCH SBP” oraz to, że będzie opublikowana w Wydawnictwie SBP.

Przyznać II Nagrodę za pracę Elektroniczne serwisy informacyjne typu pytanie-odpowiedź. Nowy wymiar usług informacyjnych. Autorka Kinga Gabryś. Promotor prof. UJ dr hab. Wanda Pindlowa z UJ.

Przyznać dwa wyróżnienia:

 • Dorocie Wierzbickiej za pracę Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka (1930-2005) na tle informacji o bibliofilstwie w Internecie. Promotor – prof. UJ dr hab. Maria Kocójowa.
 • Magdalenie Cyrklaff za prace Biblioteki szkół wyższych wobec użytkowników niepełnosprawnych. Promotor – prof. Bronisława Woźniczka-Paruzel UMK Toruń.

Lata akademickie 2002/03 i 2003/04

Na konkurs wpłynęło 9 prac. Jury Przyznało I Nagrodę Annie Zielak, absolwentce Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. Niepełnosprawni w świecie Internetu Promotor – prof. Woźniczka-Paruzel UMK Toruń. II Nagrodę Agacie Sieńczyk za pracę pt. Stowarzyszenie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w kraju i za granicą . Promotor prof. Bogumiła Staniów U Wr. III Nagrodę Józef Winogrodzki za pracę Automatyzacja statystyki bibliotecznej. Gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Promotor – prof. Barbara Sosińska-Kalata UW. Nagrodą jest publikacja w EBIB-ie.

Jury doceniło wartość i znaczenie pracy Anny Augustyniak pt. Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji. Zarys monograficzny. Promotor – prof. Barbara Stefaniak UŚ. Jest to najszersza w języku polskim analiza dotycząca działalności FID. Podobnie oceniała tę pracę redakcja „Przeglądu Bibliotecznego” i umieściła ją w nr 1/ 2 - 2004 r. co jest formą wyróżnienia dla młodego naukowca.

Jury rekomenduje redakcjom „Poradnika Bibliotekarza” i „Bibliotekarza” opublikowanie fragmentów prac:

 • p. Ewy Kurasińskiej-Smus - Książka i czytelnictwo w życiu młodzieży niedostosowanej społecznie. Od terapii do eksperymentu (Uniwersytet Łódzki).
 • p. Sylwii Siemaszko - Bajkoterapia i jej zastosowanie: od bajki klasycznej do terapeutycznej (UMK Toruń).

Jury wyraża serdeczne podziękowanie uczelniom które nadesłały prace na konkurs i promotorom tych prac. Jury wyraża nadzieję na liczny udział Uczelni w następnej edycji konkursu „Nagroda Młodych SBP”.

Lata akademickie 1999/02

Dnia 19 grudnia 2002 r. obradowało jury konkursu "Nagroda Młodych SBP" na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zrealizowaną w latach akademickich 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Na konkurs wpłynęło 20 prac magisterskich i 1 praca licencjacka (ogółem z 7 uniwersytetów).

Jury postanowiło przyznać I Nagrodę Kamili Janiszewskiej za pracę Elektroniczne dostarczanie dokumentów jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa, Promotor - prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki UŚ. II Nagrodę Ewie Raczyńskiej za pracę Dysleksja - książka - dziecko Promotor - prof. Elżbieta Barbara Zybert UW. III Nagrodę Marcinowi Czubarze za pracę Książka i biblioteka w życiu i działalności Józefa Piłsudskiego 1867-1935. Promotor - dr hab. Alina Fitowaj UJ.

Wyróżnienie Dorocie Chmielarz za pracę Działalność Pracowni Konserwacji Zabytków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie ochrony zbiorów specjalnych. Promotor - prof. dr hab. Anna Aleksiewicz UWr. 

Zgodnie z regulaminem konkursu I nagroda - to publikacja pracy w Wydawnictwie SBP (w 2003 r.). Laureaci II i III nagrody otrzymają roczną prenumeratę "Bibliotekarza" i zestaw książek Wydawnictwa SBP. Ponadto, ze względu na aktualność i społeczną przydatność podjętego tematu, jury zdecydowało na opublikowanie w bibliotekarskich czasopismach fragmentów nagrodzonej pracy Ewy Raczyńskiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe wydanie książki Marii Dembowskiej Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców.

Lata akademickie 1997/98 oraz 1998/99

I Nagrodę Młodych SBP - Markowi Stepowiczowi za pracę pt. Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do analogicznych publikacji drukowanych. Promotor - dr Aleksander Radwański na UWr. II Nagrodę Beacie Noske za pracę pt. Rola książki i biblioteki w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka w Szerzawach k. Mogilna. Promotor - prof. Elżbieta Barbara Zybert UW. III Nagrodę Sylwii Pietrzak za pracę pt. Literatura drugiego obiegu 1976-1989 w opracowaniach bibliograficznych. Promotor - Zbigniew Żmigrodzki UŚ.

Na konkurs wpłynęło 6 prac. Zgodnie z regulaminem pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie SBP. Pozostałe dwie prace zostaną (częściowo) opublikowane w czasopismach SBP.

Rok akademicki 1994/95
I Nagrodę Sylwii Błaszczyk za pracę pt. Ocena trwałości papieru w książkach polskich z lat 1920-1939. Promotor - prof. Bronisław Zyska U Ś. II Nagrodę Katarzynie Wasiak za pracę pt. Ogólnokrajowe standardy bibliotekarstwa szkolnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wydane po roku 1945. Promotor - prof. Marcin DrzewieckiUW.

Zespołowe wyróżnienia dla:

 • Alicji Puciłowskiej za pracę pt.: Katalog bazowy powieści historycznych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik
 • Krystyny Reszczyńskiej za pracę pt. Katalog bazowy powieści podróżniczo-przygodowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik
 • Jolanty Tanajewskiej-Równiak za pracę pt. Katalog bazowy powieści obyczajowych dla zautomatyzowanego programu biblioteczno-wyszukiwawczego Biblio Matik.

Wyżej wymienione prace zostały napisane pod kierunkiem dr Korduli Szczechury z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Pod adresem władz SBP jury postulowało potrzebę kontynuacji konkursu w latach następnych w cyklu dwuletnim.

oprac. J. Nowicki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP