Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Uczelnie Wyższe Wobec Nowych Technologii Kształcenia - BEZPŁANTE zaproszenia dla pracowników akademickich

Data dodania: 20.09.2011

 XIV edycja konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią UCZELNIE WYŻSZE WOBEC NOWYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA

12 października 2011 r., Warszawa
 
Prowadzenie obrad i koordynacja merytoryczna: prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu
 
Program:
10:00 Wprowadzenie i wykład inaugurujący: Uczelnie w środowisku nowych
technologii kształcenia
- Nowe technologie w rękach uczących się i nauczycieli
- Nowe technologie kształcenia: technologie mobilne, platformy edukacyjne, chmury edukacyjne
- Rozwój pedagogiki, dydaktyki i metod kształcenia: konstruktywizm, konektywizm.
- Przykłady dobrej i wątpliwej praktyki
prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu
 
10:20 Prezentacja sponsora: EQUELLA - repozytorium zasobów edukacyjnych
W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony system EQUELLA, który jest połączeniem systemu CMS i repozytorium zasobów edukacyjnych. Umożliwia on uczelniom lub ich grupom tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych upoważnionym grupom studentów np. za pomoca populiarnyc platform edukacyjnych takich jak Moodle, Sakai czy Fronter.
Leszek Lewoc, Fronter sp. z o.o.
 
11:00 Prezentacja sponsorska: Ewolucja vs. rewolucja, czyli doświadczenia
z wdrożenia uczelnianego systemu obsługi toku studiów na wydziałach Politechniki Warszawskiej
- geneza systemu
- napotkane problemy (case study)
- optymalizacja i automatyzacja procesów
- aktualny stan rozwoju systemu
- kierunki dalszego rozwoju
dr inż Jarosław Dawidczyk, Verbis
 
11:40 E-nauczanie dobre na wszystko? (Doświadczenia UW w e-edukacji)
- O czym mówimy? 
a) E-nauczanie (próba definicji) i różnice w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym
b) Odmiany e-nauczania
c) Modele dydaktyczne e-nauczania akademickiego
- Po co nam to? 
a) Problemy (dużej) uczelni
b) E-nauczanie jako rozwiązanie uniwersalne
c) Korzyści dodatkowe
- Jak to się robi? 
a) Projektowanie i budowanie e-kursu
b) Prowadzenie e-zajęć
c) Ewaluacja
- Jak to działa? 
a) Rozwiązania organizacyjne na UW
b) Doświadczenia UW
dr Leszek Rudak, COME, Uniwersytet Warszawski 
 
12:20 Przerwa, lunch
 
12:50 Wykład: Infrastruktura pedagogiczna zdalnego nauczania
Jedną z barier sukcesów zdalnego nauczania jest pozostawienie nauczycieli akademickich samych sobie, po - ewentualnie - przyśpieszonym kursie obsługi e-platform. Swoje wystąpienie skoncentru-jemy na koncepcji takiej infrastruktury pedagogicznej, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzyna-rodowym. Poruszymy kwestie przewodników metodycznych on-line poświęconych tworzeniu multime-dialnych materiałów dydaktycznych oraz aktywnościom  podczas zajęć zdalnych (w tym moderowaniu forów dyskusyjnych i wideoczatów), wpływie nowych narzędzi zdalnego nauczanie (bo przecież to nie tylko e-platformy!) na proces dydaktyczny, potrzebie praktycznych seminariów (także międzynarodo-wych, np. w ramach uniwersytetów Grupy Coimbra) poświęconych metodyce zdalnego nauczania, w tym motywowaniu osób uczących się zdalnie.
dr Jacek Urbaniec, pełnomocnik rektora ds. e-learningu, Uniwersytet Jagielloński
 
13:30 Prezentacja firmowa: Epson - innowacyjne produkty i rozwiązania
niezbędne w procesie nauczania. 
Tomasz Kuciński, Epson
 
14:00 Prezentacja firmowa: Indeks na ePuap?
- rekrutacja poprzez ePuap na Uniwersytecie Jagiellońskim
- co jeszcze na ePuap?
- przyszłość platformy e-PUAP
Adam Świętojański, Comarch SA
 
14:30 Prezentacja firmowa: Uporządkowanie procesów biznesowych oraz
efektywna obsługa studentów za pomocą SIMPLE.EDU Simple SA
 
15:00 Przerwa.
 
15:20 Wykład: Prezentacja aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju
e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej:
- Zasady organizacji e-learningu w AGH:
a) Struktura organizacyjna: Centrum e-Learningu AGH  jako jednostka wdrażająca i rozwijająca narzędzia i metody e-learningu. 
b) Rozwój metodyki
c) Infrastruktura i wdrożenia
- Priorytety rozwoju e-learningu w AGH.
- Współpraca, badania i rozwój.
prof. dr hab. Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
16:00 Wykład: Nowoczesna edukacja w uczelni na przykładzie UMK w Toruniu
- Geneza powstania i podstawowe zadania Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK
- Zaplecze technologiczne Centrum (pracownie komputerowe, sala multimedialna, studio nagrań audio-wideo, rozwiązania informatyczne wspierające kształcenie osób niepełnosprawnych)
- Rozwijane systemy informatyczne (m.in. Moodle, UMK TV, Wirtualna Klasa, Portal edukacyjny UMK)
- Szkolenia informatyczne realizowane przez pracowników UCNTN
- Wsparcie techniczne dla nauczycieli akademickich podczas realizacji zajęć prowadzonych z wyko-rzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych
- Model współpracy z pracownikami UMK w zakresie przygotowywania multimedialnych materiałów dydaktycznych, m.in. na potrzeby kształcenia na odległość mgr Maciej Pańka, Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 
16:40 Zakończenie
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 12 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi: 
Koszt udziału dla pracowników akademickich i dla przedstawicieli sektora edukacyjnego wynosi:
0 zł - przy zgłoszeniu przesłanym do 30 września 2011 r. (z zaproszenia mogą skorzystać maksymalnie 2 osoby z jednej uczelni) 390 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od 1 października 2011 r. 
 
Koszt udziału dla przedstawicieli biznesu wynosi:
 
600 zł + 23% VAT
 
Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
____________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem - formularz w załączeniu
bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2011/ntk/formularz_cc.php
____________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. 
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78 ____________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51 fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659 XIII wydział gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wysokość kapitału zakładowego 50 000 www.cpi.com.pl
 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP