Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Czy do awansu zaliczane są tylko lata przepracowane w bibliotece?

Data dodania: 02.12.2011

Czy do awansu zaliczane są tylko lata przepracowane w bibliotece?

Pytanie:
Chciałabym zapytać czy do awansu z młodszego bibliotekarza na bibliotekarza zostaną mi zaliczone tylko lata przepracowane w bibliotece? Jeśli wcześniej pracowałam w branży niezwiązanej z biblioteką, to czy te lata również mogą być zaliczone? Ile lat należy przepracować, aby móc starać się o awans?

Odpowiedź:
Minimalny staż pracy wymagany na stanowisku bibliotekarza wynosi:
1 rok w przypadku jeżeli pracownik posiada wykształcenie:

 1. wyższe bibliotekarskie albo
 2. wyższe odpowiadające profilowi biblioteki lub wykonywanej specjalności albo
 3. wyższe zawodowe bibliotekarskie albo
 4. wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki lub wykonywanej specjalności;

2 lata w przypadku jeżeli pracownik posiada wykształcenie:

 1. studium bibliotekarskie albo
 2. średnie bibliotekarskie.

Zagadnienie wymogów kwalifikacyjnych bibliotekarzy reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419). Wymagania dotyczące stażu pracy na stanowisku bibliotekarza określa pozycja 4 części 2 „Pracownicy służby bibliotecznej” załącznika załącznika nr 1 „Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach” do powołanego rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki. Zgodnie z powołanym unormowaniem zatrudnienia na stanowisku bibliotekarza jest możliwe jeżeli osoba mająca być na nim zatrudniona ma następujący staż pracy:
1 rok w przypadku jeżeli osoba posiada wykształcenie:

 1. wyższe bibliotekarskie albo
 2. wyższe odpowiadające profilowi biblioteki lub wykonywanej specjalności albo
 3. wyższe zawodowe bibliotekarskie albo
 4. wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki lub wykonywanej specjalności

2 lata w przypadku jeżeli osoba posiada wykształcenie:

 1. studium bibliotekarskie albo
 2. średnie bibliotekarskie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia do wymaganego stażu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w bibliotekach zalicza się okresy zatrudnienia wymagających przygotowania bibliotekarskiego w:

 1. bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej,
 2. jednostkach badawczo – rozwojowych,
 3. archiwach, instytucjach kultury innych niż biblioteki, w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej, organizacjach społecznych, szkołach wyższych, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.

Okresy zatrudnienia w wyżej wymienionych podmiotach jest (musi być) uwzględniane przez zatrudniającego w bibliotece z mocy tego przepisu. Jednakże prawodawca w ust. 1 tego § umożliwił pracodawcy zaliczenie okresów zatrudnienia w innych instytucjach niż wymienione w ust. 1 jeżeli pracownik nabył na tych stanowiskach, na których nabył kwalifikacje przydatne do pracy na określonym stanowisku w bibliotece. Zaliczenie tych okresów do staży pracy wymaganego na danym stanowisku pracy w bibliotece zależy od woli pracodawcy, który jest jednak w swej decyzji ograniczony przydatnością nabytych przez pracownika kwalifikacji na określonym stanowisku pracy w bibliotece. Tym samym decyzja ta nie jest dowolna.

W postawionym pytaniu jest niestety zbyt mało danych aby w sposób konkretny odpowiedzieć na zgłoszone problemy, albowiem odpowiedź, jak wynika z przytoczonych przepisów, uzależniona jest od wykształcenia Pytającej oraz miejsca jej pracy przed zatrudnieniem w bibliotece, a także stażu pracy w bibliotece. Jeżeli nie ma Pani wykształcenia średniego bibliotekarskiego lub studium bibliotekarskiego to będzie Pani musiała uzupełnić kwalifikacje. Powyższe jest koniecznością, bowiem – w przeciwieństwie do stażu pracy – prawodawca nie wprowadził uprawnienia dla pracodawcy do czynienia odstępstw od wprowadzonych wymagań.

Uważam, że jeżeli pracownik rozpoczął podnoszenie kwalifikacji w celu uzyskania awansu zawodowego, a posiada wystarczający staż pracy według rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki, pracodawca może mu „powierzyć obowiązki” (p.o.) danego stanowiska do czasu uzyskania pełnych kwalifikacji do jego zajmowania.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP