Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Kto może brać udział w konsultacjach społecznych?

Data dodania: 12.01.2012

Czy rada gminy w uchwale może określić wymogi, jakie mają spełniać uczestnicy knsultacji społecznych? Zdaniem wojewody lubuskiego ustawa o samorządzie gminnym upoważnia do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, ale w tym nie mieści się prawo do określania podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach.

W Polsce nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby precyzyjnie całokształt kwestii dotyczących instytucji konsultacji społecznych. Na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, podstawowymi aktami prawnymi zawierającymi przepisy dotyczące tej kwestii są ustawy ustrojowe: ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa. Zgodnie z zawartymi w nich unormowaniami, organy samorządowe mogą prowadzić na swoim terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Konsultowanie z mieszkańcami czy organizacjami pozarządowymi niektórych decyzji bywa obowiązkowe. Przykładowo, konsultacje społeczne muszą poprzedzać decyzje o zmianach granic jednostki samorządu terytorialnego. Szereg sytuacji, w których prowadzenie konsultacji (w tych przypadkach - z organizacjami pozarządowymi) jest obligatoryjne, wynika także z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie jednostek samorządu terytorialnego określają uchwały ich organów stanowiących.

Czytaj całość artykułu na ngo.pl

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP