Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Stanowisko MKiDN w sprawie ACTA

Data dodania: 23.01.2012

Stanowisko MKiDN w sprawie ACTA

PROCEDURA PRZYJĘCIA

 1. Procedurę przystąpienia Polski do ACTA reguluje ustawa o umowach międzynarodowych, jej harmonogram, jest niezależny od polskiego kalendarza wyborczego i wynikających z tego zmian w Radzie Ministrów.
 2. Projekt wniosku w sprawie ACTA, został przesłany do uzgodnień wszystkim członkom Rady Ministrów, w tym Ministrowi Michałowi Boniemu, pismem z dnia 6 września 2011 r. W konsultacjach tych nie zgłoszono żadnych istotnych zastrzeżeń.
 3. Uzgodnienia z 4 listopada 2011 roku, były efektem uwag RCL oraz MSZ m.in. dotyczących językowej strony tłumaczenia dokumentów ACTA. W konsultacjach tych ponownie nie zgłoszono żadnych istotnych zastrzeżeń.
 4. 18 listopada 2011 uzgodniony wniosek o wyrażenie zgody na podpisanie ACTA został skierowany do Prezesa Rady Ministrów. 25 listopada 2011 r dokument został przyjęty w trybie obiegowym, tak jak przewiduje to rozporządzenie Rady Ministrów.
 5. Prace nad przystąpieniem UE do ACTA były prowadzone przez polską prezydencję w Radzie UE. Przewodniczyli im przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. W pracach tych polska prezydencja była zobowiązana do neutralności i respektowania stanowisk pozostałych 26 państw członkowskich. Równolegle – co wynikało z kalendarza prac nad wspomnianą wyżej decyzją Rady UE – prowadzone były w ramach prac Rady Ministrów uzgodnienia w sprawie podpisania ACTA przez Polskę.

TREŚĆ DOKUMENTU

 1. Podstawową korzyścią z przystąpienia do ACTA dla UE i jej państw członkowskich będzie zapewnienie skuteczniejszej ochrony unijnych, a więc także polskich właścicieli praw własności intelektualnej (zarówno twórców, artystów, wydawców, producentów oraz nadawców, jak i przedsiębiorców, których kapitałem są prawa własności przemysłowej) poza granicami Unii.
 2. Unijne oraz polskie standardy przewidziane w przepisach prawa w tym zakresie są już obecnie wyższe, niż te określone w ACTA.
 3. 22 września 2011 r. organizacje zrzeszające podmioty reprezentujące rynki wydawniczy, filmowy, muzyczny i oprogramowania, skierowały do Prezesa Rady Ministrów wystąpienie popierające przystąpienie Polski do umowy ACTA. Wśród sygnatariuszy są m.in. ZPAV, ZAiKS, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych, Business Software Alliance i FOTA .
 4. Od czerwca 2011 roku polski tekst projektu uchwały znajduje się na stronach Komisji Europejskiej.
 5. Wbrew pojawiającym się wątpliwościom, ACTA zawiera szereg przepisów gwarantujących, że jej stosowanie nie będzie prowadzić do naruszania praw podstawowych, w tym prawa do prywatności i wolności słowa. W tekście umowy nie umiemy odnaleźć przepisów, które tworzyłyby wspomniane zagrożenia.
 6. Żaden przepis ACTA nie wprowadza wymogu blokowania legalnych treści w internecie. Także w tym wypadku w projekcie uchwały nie znajdujemy odnaleźć przepisów, które tworzyłyby wspomniane zagrożenia.
 7. Również katalog praw własności intelektualnej, za których naruszenie mogą być nakładane sankcje karne, jest w prawie polskim szerszy niż w ACTA.
 8. Kuriozalnie brzmi zarzut, jakoby ACTA przewidywało obowiązek monitorowania użytkowników internetu. Określone w tej umowie środki prawne nie mogą tworzyć barier dla zgodnej z prawem działalności, ani nie mogą naruszać prawa do wolności słowa, sprawiedliwego procesu i prywatności, a także konkurencyjności.
 9. Państwa członkowskie uczestniczyły w negocjacjach tylko w zakresie przepisów karnych umowy, w pozostałym zakresie UE była reprezentowana przez Komisję Europejską. Wynika to z podziału kompetencji w UE. Dlatego procedura przystąpienia Unii Europejskiej i jej państw członkowskich odbywa się dwutorowo – zarówno na szczeblu Unii jak i poszczególnych krajów.
 10. Swój podpis złożyło już 8 z 11 negocjujących stron: Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Korea, Japonia, Nowa Zelandia, Maroko i Singapur.
 11. Stanowisko Rządu RP popierające podpisania ACTA przez Unię Europejską zostało przyjęte na posiedzeniu Komitetu do spraw Europejskich Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2011 r. oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisje do spraw Unii Europejskiej Sejmu i Senatu.

Zachęcamy Państwa do wyrażania swoich opinii w komentarzach poniżej tego artykułu.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP