Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Zarządzanie Biblioteką - abstrakty

Data dodania: 31.01.2012

Zarządzanie Biblioteką - abstrakty

Emmanuel Adebayo
Academic library functions and its structural development in Nigeria (nr 1/2009)
(Funkcje i struktura bibliotek akademickich w Nigerii)
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie, funkcje bibliotek, Nigeria
Abstrakt: Artykuł przedstawia funkcje, jakie pełnią biblioteki akademickie w Nigerii. Autor opisuje typy bibliotek oraz różne ich struktury.
Keywords: academic libraries, library functions, Nigeria
Abstract: The article presents some functions of academic libraries in Nigeria. Author describes types of libraries and various structures of it.

Akinniyi Adeleke A.
Gossip in library and information service environments: results of a survey (nr 1/2011)
(Plotka w środowisku usług biblioteczno-informacyjnych. Wyniki badań)
Słowa kluczowe: plotka, poczta pantoflowa, pogłoski, biblioteki nigeryjskie, Nigeria
Abstrakt: Celem artykułu jest wykazanie i zbadanie zjawiska plotki oraz jej skutków w środowisku usług bibliotecznych i informacyjnych. Przedstawione zostały wskazówki dotyczące redukowania pogłosek, zaczerpnięte z komentarzy i sugestii zbadanych w ramach anonimowej ankiety. Artykuł dowodzi jednoczesnej obecności pozytywnych i negatywnych oddziaływań plotki w środowisku bibliotecznym.
Keywords: gossip, grapevine, rumours, Nigerian Libraries, Nigeria
Abstract: The purpose of this article is to examine gossip in libraries and information service environments, and draw attention to it is impacts on such organizations. This research provides information on ways of reducing gossip, comments and suggestions from anonymous survey respondents. It also shows that gossip has both positive and negative impacts in libraries.

Sustaining e-resources in Nigerian University Libraries: results of a survey (nr 1/2010)
(Źródła elektroniczne w bibliotekach uniwersyteckich Nigerii. Wyniki badań ankietowych)
Słowa kluczowe: media elektroniczne, e-czasopisma, biblioteki akademickie, Nigeria, technologie komunikacyjno-informacyjne
Abstrakt: W artykule przedstawiono problem zakupu czasopism elektronicznych, z którym mają do czynienia biblioteki akademickie w Nigerii. Opisane zostały rozwiązania kwestii kluczowe dla gromadzenia e-czasopism w bibliotekach. Artykuł wykazuje, iż większość bibliotek akademickich w Nigerii dysponuje technologiami informacyjno-komunikacyjnymi potrzebnymi do wykorzystywania e-czasopism oraz dostępem do Internetu, a jednocześnie zauważalny jest brak dostępu do e-czasopism poprzez OPAC. Budżet na zbiory drukowane jest zdecydowanie większy niż na e-czasopisma, a najważniejszym problemem, na którym koncentrują się biblioteki, jest finansowanie i konserwacja wyposażenia.
Keywords: electronic media, e-journals, academic libraries, Nigeria, ICT infrastructure
Abstract: The article presents e-journals as they are dealt with in Nigerian academic libraries. It describes the key issues connected with e-journal storing in libraries. The article proves that most academic libraries in Nigeria have Internet access and sufficient e-technologies in order to make use of e-journals, but they cannot be always accessed by means of OPAC. The budget for printed resources is much more substantial than that for e-journals, and the most important problems faced by libraries is that of funding and facilities maintenance.

Bisi R. Akangbe
Gossip in library and information service environments: results of a survey (nr 1/2011)
(Plotka w środowisku usług biblioteczno-informacyjnych. Wyniki badań)
Słowa kluczowe: plotka, poczta pantoflowa, pogłoski, biblioteki nigeryjskie, Nigeria
Abstrakt: Celem artykułu jest wykazanie i zbadanie zjawiska plotki oraz jej skutków w środowisku usług bibliotecznych i informacyjnych. Przedstawione zostały wskazówki dotyczące redukowania pogłosek, zaczerpnięte z komentarzy i sugestii zbadanych w ramach anonimowej ankiety. Artykuł dowodzi jednoczesnej obecności pozytywnych i negatywnych oddziaływań plotki w środowisku bibliotecznym.
Keywords: gossip, grapevine, rumours, Nigerian Libraries, Nigeria
Abstract: The purpose of this article is to examine gossip in libraries and information service environments, and draw attention to it is impacts on such organizations. This research provides information on ways of reducing gossip, comments and suggestions from anonymous survey respondents. It also shows that gossip has both positive and negative impacts in libraries.

Ewa Amghar
Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: Biblioteki Austriackie, współpraca biblioteczna
Abstrakt: W artykule przedstawiono cele funkcjonowania Bibliotek Austriackich, zasady funkcjonowania oraz zakres usług, jakie oferują. Opisana została współpraca między Bibliotekami Austriackimi, która obejmuje przekazywanie przez Austrię publikacji, wspieranie inicjatyw ośrodków lokalnych dotyczących prezentacji austriackiej sztuki, kultury, myśli i tradycji, a także nauczanie języka niemieckiego i organizowanie egzaminów Östereichisches Sprachdiplom Deutsch. Artykuł podaje również rozwiązania dla usprawnienia współpracy między Bibliotekami Austriackimi.
Keywords: Austrian Libraries, library cooperation
Abstract: The paper presents aims, functioning rules and service range of the Austrian libraries. The author describes the cooperation between Austrian libraries, which includes: Austria’s publishing donations, supporting local centers presenting Austrian art, culture, philosophy, and traditions as well teaching German and organizing Östereichisches Sprachdiplom Deutsch examinations. The article also includes proposals for the improvement of cooperation between Austrian libraries.

Anna Aniszewska-Sworczuk
Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: organizacja ucząca się, modele organizacji, piąta dyscyplina, Biblioteki Uniwersytetu w Nebrasce (UNL)
Abstrakt: W artykule omówiony został model organizacji uczącej się jako koncepcji organizacyjnej biblioteki. Autorka przedstawia różne definicje organizacji uczącej się, a następnie przechodzi do strony praktycznej zagadnienia. Na podstawie doświadczeń Bibliotek Uniwersytetu w Nebrasce opisuje proces przekształcenia biblioteki w organizację uczącą się.
Keywords: learning organization, models of organization, fifth discipline, University of Nebrasca – Lincoln Libraries (UNL)
Abstract: The article presents a model of learning organization as an organizational concept of a library. The author presents various definisions of learning organization, then proceeds to the practical issues. Based on the University of Nebrasca Libraries' experience it describes process of transformation of library in a learning organization.

O Projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Rozmowa z Michałem Kontek – kierownikiem projektu – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe, Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Abstrakt: Wywiad poświęcony tworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Keywords: Digital libraries, Pomeranian Digital Library
Abstract: An interview about creating Pomeranian Digital Library.

O warsztatach poświęconych błądzeniu bibliotek, naszym kompetencjom bibliotekarskim i konsekwencjom, jakie ponosimy w codziennej pracy. Rozmowa o sytuacji bibliotek z perspektywy niemieckiej z dr Anną-Marią Huesmann – specjalistką ds. edukacji i nauki w Niemieckiej Narodowej Bibliotece Naukowo-Technicznej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Hannowerze – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: szkolenia, biblioteki w Niemczech, przyszłość bibliotek
Abstrakt: Wywiad poświęcony problematyce szkoleń bibliotekarzy niemieckich w kontekście nowych funkcji bibliotek.
Keywords: training, libraries in Germany, future of libraries
Abstract: An interview about the issue of training of librarians in Germany in the context of new functions of libraries.

Przyszłość polskich bibliotek publicznych i szkolnych w świetle projektu zmian treści Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozmowa z Janem Krajewskim – prezesem Polskiego Związku Bibliotek – poprowadziła Anna Aniszewska (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: biblioteki szkolne, biblioteki publiczne, prawo biblioteczne
Abstrakt: Wywiad poświęcony sytuacji bibliotek w świetle nowej ustawy o działalności kulturalnej.
Keywords: school libraries, public libraries, law library
Abstract: An interview about the situation of libraries in the context of the new law on cultural activities.

Word-of-mouth w działalności marketingowej bibliotek (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: marketing szeptany, biblioteka, strategie marketingowe
Abstrakt: Artykuł prezentuje zjawisko marketingu szeptanego jako jedną z metod działalności marketingowej bibliotek. Autorka przedstawia zastosowanie strategii word-of-mouth marketing w specyficznych warunkach bibliotecznych.
Keywords: Word-of-mouth marketing, library, marketing strategies
Abstract: The paper presents a word-of-mouth marketing as one of the methods of marketing activities in libraries. Author describes the word-of-mouth strategy in specific conditions of the library.

Wiesław Babik
Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: relacje w bibliotece, komunikacja w bibliotece, bariery i konflikty w bibliotece, postawy bibliotekarzy
Abstrakt: W artykule przedstawiono problem barier i zakłóceń w komunikowaniu się bibliotekarzy ze swoimi przełożonymi, przy szczególnym uwzględnieniu barier społeczno-kulturowych, zakłóceń osobowościowych oraz barier formalnych. Zaprezentowane zostały również typowe postawy bibliotekarzy jako pracowników, w tym syndrom myślenia i działania grupowego w bibliotece oraz ich wpływ na wizerunek i rozwój bibliotek.
Keywords: relations in libraries, communication in libraries, barriers and conflicts in libraries, librarians’ attitudes.
Abstract: The paper presents a problem of barriers and disruptions in communication between librarians and their superiors, in particular social, cultural and formal barriers as well as individualistic objections in communication processes. The author describes also librarians’ attitudes as workers, including a groupthink syndrome or joint actions and their influence on a public image and development possibilities of libraries.

Kanita Beširević
Digitization Techniques applied to the National Cultural Heritage of Bosnia and Herzegovina (nr 1/2010)
(Techniki digitalizacyjne stosowane w ochronie dziedzictwa narodowego Bośni i Hercegowiny)
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, dygitalizacja, Digital Media Centre Sarajevo, dziedzictwo wirtualne, techniki 3D, Bośnia i Hercegowina
Abstrakt: W artykule przedstawiono zarys historii dziedzictwa kulturowego Bośni i Hercegowiny oraz zarys zastosowania technik digitalizacyjnych. Część teoretyczna została uzupełniona o wyniki wywiadu przeprowadzonego wśród wybranych specjalistów.
Keywords: cultural heritage, digitizing, Sarajevo Digital Media Centre, virtual heritage, 3D technologies, Bosna and Herzegovina
Abstracts: The paper presents an outline of cultural heritage history of Bosnia and Herzegovina and an outline of the use of e-technologies. The theoretical part of the article includes the results of an interview given by selected experts.

Sylwia Bielawska
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) w bibliotece akademickiej. Zadania oraz wymagania wobec personelu bibliotecznego (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: marketing usług bibliotecznych, relacje z klientem, komunikacja, zadania i obowiązki bibliotekarzy
Abstrakt: Artykuł stanowi kompleksowe omówienie relacji klienckich w bibliotece akademickiej. Założone ujęcie generalizujące, wsparte przykładami, ograniczone zostało do personelu bibliotecznego jako instrumentu marketingu usługowego. Omówiono nie tylko podstawowe role oraz zadania personelu, ale także wymagania względem niego.
Keywords: library services marketing, customer relations, communication, librarians’ duties and tasks
Abstract: The article presents a customer relations in academic library. It also includes a generalizing view of subject, with examples, focused on library staff as the marketing services instrument. The author describes basic staff tasks and duties.

Dagmara Bubel
Kontrola wewnętrzna w bibliotekach naukowych jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: kontrola wewnętrzna bibliotek, niemieckie biblioteki naukowe
Abstrakt: W artykule przedstawiono problem atmosfery towarzyszącej kontrolom wewnętrznym przeprowadzanym w bibliotekach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem postaw i relacji obydwu stron, tj. kontrolujących i kontrolowanych pracowników biblioteki. Część teoretyczną artykułu uzupełniają wyniki ankiety, mającej na celu wykazać, jak ważne jest porozumienie i współpraca pomiędzy stronami podczas procesu kontroli.
Keywords: internal control in libraries, German scientific libraries
Abstract: The article presents a problem of the internal control atmosphere in scientific libraries, in particular attitude and relations between both sides – the supervisors and controlled librarians. The theoretical part of the article is augmented by surveys results, which purpose is to prove how important is the understanding of control participants.

Sztuka komunikacji a oddziaływanie kontrolera na zachowania kontrolowanych pracowników
w bibliotekach naukowych (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: komunikacja, oddziaływanie kontroli wewnętrznej na pracowników, biblioteki naukowe
Abstrakt: W artykule ukazano jakie znaczenie w kontroli pracowników ma dostrzeżenie człowieka jako podmiotu kontroli z uwzględnieniem przydatności wiedzy z zakresu psychologii w tym procesie. Przedstawiono zagadnienie współdziałania stron kontroli, co ma zmierzać do stworzenia życzliwego klimatu kontroli.
Keywords: communications, interaction of internal control on employees, scientific libraries
Abstract: The article presents how important in control of the employees is paying attention to human as an entity, in particular a knowledge of psychology in this process. The problem of the interaction between both sites of the control, which aims to create a friendly control atmosphere, was presented.

Alicja Bułdak
Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: biblioteki europejskie, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Erasmus
Abstrakt: W artykule przedstawiony został program Erasmus oraz możliwości, jakie oferuje studentom jak i bibliotekarzom. Opisane zostały przykłady wyjazdów pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego do państw europejskich takich jak Portugalia i Hiszpania. Artykuł stanowi charakterystykę programu, opartą o doświadczenia i relacje, jak i statystykę prowadzoną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Keywords: European libraries, The Library of Rzeszow University, Erasmus Programme
Abstract: The article presents the Erasmus Programme together with a range of opportunities it offers both for students and librarians. The authors describes the visits made by the librarians of Rzeszow University to European countries such as Portugal and Spain. The article deals with the reports and statistics made by the Library of Rzeszow University.

Anna Buszta
Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: biblioteki europejskie, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Erasmus
Abstrakt: W artykule przedstawiony został program Erasmus oraz możliwości, jakie oferuje studentom jak i bibliotekarzom. Opisane zostały przykłady wyjazdów pracowników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego do państw europejskich takich jak Portugalia i Hiszpania. Artykuł stanowi charakterystykę programu, opartą o doświadczenia i relacje, jak i statystykę prowadzoną przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Keywords: European libraries, The Library of Rzeszów University, Erasmus Programme
Abstract: The article presents the Erasmus Programme together with a range of opportunities it offers both for students and librarians. The authors describes the visits made by the librarians of Rzeszow University to European countries such as Portugal and Spain. The article deals with the reports and statistics made by the Library of Rzeszow University.

Małgorzata Całka
Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – nowe wyzwania i szanse (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, zarządzanie biblioteką
Abstrakt: Artykuł przedstawia analizę zmian opartą na modelu Edgara Scheina i wskazuje na podstawowe artefakty oraz założenia kształtujące współczesną kulturę organizacyjną bibliotek akademickich. Stanowi jednocześnie próbę określenia tendencji i kierunków w zakresie rozwoju kultury organizacyjnej oraz wskazuje na jej znaczenie w procesie budowania efektywnego zespołu pracowników i wypracowaniu właściwych metod zarządzania.
Keywords: organizational culture, library management
Abstract: The article presents an analysis of changes based on Edgar Schein’s model and identifies basic artefacts as well as assumptions, which have an influence on the present organizational culture in academic libraries. The author makes attempt to define trends and directions of the organizational culture evolution. Also proves a main role of the organizational culture in an effective team building process and during an elaboration of the proper management methods.

Monika Curyło
Konsorcja biblioteczne (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: konsorcja biblioteczne, współpraca biblioteczna, biblioteki polskie, biblioteki zagraniczne
Abstrakt: W artykule przedstawiono próbę oceny działalności współczesnych konsorcjów bibliotecznych w kraju i za granicą. W szczególności uwzględnione zostały zalety konsorcjów, ich wady, problemy, a także prognozy na przyszłość.
Keywords: library consortia, library cooperation, Polish libraries, foreign libraries
Abstract: The paper presents an estimate of Polish and foreign library consortia activity. In particular the author describes consortia advantages, disadvantages, problems they face as well their future prospects.

Małgorzata Dąbrowicz
Proces ustalania kryteriów oceny dla pracowników biblioteki szkoły wyższej (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: Biblioteka uniwersytecka w Poznaniu, ocena pracownicza
Abstrakt: Artykuł opisuje proces wdrażania i realizacji systemu oceniania pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Autorka przedstawia zmiany powstałe w toku wdrażania systemu i poszczególne jego etapy.
Keywords: Poznan University Library, employee evaluation
Abstract: The paper describes system implementation of employee evaluation system in Poznan University Library. Author presents changes arising in the course of implementing the system and its various stages.

Marzena Dziołak
Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: klastry, współpraca biblioteczna, polskie biblioteki lokalne, Klaster Bibliotek Bi@lskich
Abstrakt: W artykule przedstawiono definicje i typologie klastrów. Opisana została geneza podjętej inicjatywy budowania lokalnego klastra nauki i kultury. Omówione zostały cele i założenia projektu oraz plany rozwoju i przyszłej współpracy pomiędzy tworzącymi go bibliotekami, a także bibliotekami i ich otoczeniem zewnętrznym. W końcowej części artykułu scharakteryzowana została informacyjno-edukacyjna platforma Klastra Bibliotek Bi@lskich.
Keywords: clusters, library cooperation, Polish local libraries, Bi@la Podlaska Library Cluster
Abstract: The article presents definitions and a typology of clusters. It also describes the origin of building a local cluster of science and culture. The paper presents the aims and foundations of the project and plans for the future cooperation between the libraries involved. The closing part of the article deals with an information and education platform of the Bi@la Podlaska Cluster.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się” (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: biblioteka jako organizacja ucząca się, pozyskiwanie funduszy, organizacja ucząca się, Europejski Fundusz Społeczny, zarządzanie biblioteką, Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Abstrakt: W artykule przedstawione zostały definicja i koncepcja biblioteki jako organizacji uczącej się oraz próba realizacji jej założeń w Bibliotece Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Opisane zostały wpływ kultury organizacyjnej na procesy uczenia się i doskonalenia organizacji, sposoby stymulowania i wspomagania procesu kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń, co w rezultacie przekłada się na podnoszenie jakości usług bibliotecznych.
Keywords: library as learning organization, funds acquisition, learning organization, the European Social Fund (ESF), organizational culture, library management, Library of the Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
Abstract: The article presents a definition and conception of the library as learning organization as well as an effort of the implementation of learning organization rules in Library of the Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska. It also describes organizational culture influence on learning and organizational improvement processes. Authors include description of the stimulating or supporting methods of: the education process, the qualifications improvement process and process of gaining new qualifications, as a result of what the quality of library services can be risen.

Karina Fedynyszyn
Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu oddziaływań coachingowych
(nr 1/2012)
Słowa kluczowe: kontakt z czytelnikiem, programowanie neurolingwistyczne, NLP, coaching
Abstrakt: W artykule przedstawiono kwestię budowania dobrego kontaktu z użytkownikami biblioteki za pomocą oddziaływań coachingowych. Autorka pokazuje jak stosować w bibliotece techniki i modele programowania neurolingwistycznego (NLP) i jak pomagają one bibliotekarzom w efektywnej obsłudze czytelników.
Keywords: relationship with the reader, neuro-linguistic programming, NLP, coaching
Abstract: The article presents an issue of building a relationship with the users of the library using coaching interaction. The Author shows how to use NLP models in library and how they help to librarian in effective assistance of readers.

Simon Francis
Academic libraries and the financial crisis: experiences from Britain (nr 1/2009)
(Biblioteki akademickie wobec kryzysu finansowego: doświadczenia brytyjskie)
Słowa kluczowe: Wielka Brytania, kryzys finansowy, biblioteki akademickie, szkoły wyższe
Abstrakt: Artykuł opisuje wyzwania, jakim muszą sprostać uniwersytety oraz bibliotekarze w Wielkiej Brytanii i przedstawia pewne rozwiązania, które muszą przyjąć w związku z panującym kryzysem finansowym.
Keywords: United Kingdom, financial crisis, academic libraries, universities
Abstract: The article discusses some of the challenges that universities and librarians are currently facing in Britain, and outline some of the responses that are being adopted in connection with financial crisis.

Monika Gościk
Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: klastry, współpraca biblioteczna, polskie biblioteki lokalne, Klaster Bibliotek Bi@lskich
Abstrakt: W artykule przedstawiono definicje i typologie klastrów. Opisana została geneza podjętej inicjatywy budowania lokalnego klastra nauki i kultury. Omówione zostały cele i założenia projektu oraz plany rozwoju i przyszłej współpracy pomiędzy tworzącymi go bibliotekami, a także bibliotekami i ich otoczeniem zewnętrznym. W końcowej części artykułu scharakteryzowana została informacyjno-edukacyjna platforma Klastra Bibliotek Bi@lskich.
Keywords: clusters, library cooperation, Polish local libraries, Bi@la Podlaska Library Cluster
Abstract: The article presents definitions and a typology of clusters. It also describes the origin of building a local cluster of science and culture. The paper presents the aims and foundations of the project and plans for the future cooperation between the libraries involved. The closing part of the article deals with an information and education platform of the Bi@la Podlaska Cluster.

Hanna Grabowska
Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: marka, zarządzanie marką, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Abstrakt: W artykule omówione zostały pojęcia dotyczące tożsamości, wizerunku oraz kapitału marki. Na ich tle przedstawiony został szereg działań, podejmowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, służących umiejętnemu wykreowaniu, budowaniu i zarządzaniu silną marką instytucji.
Keywords: brand, branding, Poznań University Library
Abstract: The article presents some definitions regarding an identity, a public image and a brand capital. The author also describes a number of activities, which are being taken by Poznań University Library and are indispensable for proper creating, building and managing a strong brand of the institution.

Michał Grzeszczuk
Między profesjonalizmem a dyletanctwem. Bibliotekarze publiczni w przestrzeni edukacyjnej (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: kształcenie bibliotekarzy publicznych, dyrektorzy bibliotek publicznych, szkoły bibliotekarskie, biblioteki publiczne
Abstrakt: Artykuł przedstawia charakterystykę i ocenę systemu kształcenia oraz kwalifikowania do pracy na stanowisku bibliotekarza w bibliotece publicznej. Autor wykazuje, iż dla poprawy obecnego stanu sytuacji konieczne jest skonsolidowanie środowiska bibliotekarzy publicznych i nauczycieli kształcących bibliotekoznawców w celu wspólnego upomnienia się o regulacje prawne, które z jednej strony wymuszą formalną profesjonalizację bibliotekarzy publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kadry kierowniczej, z drugiej zaś wpłyną na podniesienie i ugruntowanie prestiżu biblioteki publicznej jako instytucji niezbędnej w każdym społeczeństwie.
Keywords: public librarian education, public libraries managers, library schools, public libraries
Abstract: The article includes a description and an opinion about educational requirements to become a public librarian. The author proves that, to improve a present situation, it is necessary to consolidate the environments of public librarians and teachers that are educating librarians in order to claim the legal regulations, which on the one hand can establish a formal professionalization of public librarians, especially managing directors, and on the other hand can influence the raise and establishment of public libraries prestige as an institution indispensable in every society.

Maciej Hawryluk
Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: klastry, współpraca biblioteczna, polskie biblioteki lokalne, Klaster Bibliotek Bi@lskich
Abstrakt: W artykule przedstawiono definicje i typologie klastrów. Opisana została geneza podjętej inicjatywy budowania lokalnego klastra nauki i kultury. Omówione zostały cele i założenia projektu oraz plany rozwoju i przyszłej współpracy pomiędzy tworzącymi go bibliotekami, a także bibliotekami i ich otoczeniem zewnętrznym. W końcowej części artykułu scharakteryzowana została informacyjno-edukacyjna platforma Klastra Bibliotek Bi@lskich.
Keywords: clusters, library cooperation, Polish local libraries, Bi@la Podlaska Library Cluster
Abstract: The article presents definitions and a typology of clusters. It also describes the origin of building a local cluster of science and culture. The paper presents the aims and foundations of the project and plans for the future cooperation between the libraries involved. The closing part of the article deals with an information and education platform of the Bi@la Podlaska Cluster.

Anna-Maria Huesmann
O warsztatach poświęconych błądzeniu bibliotek, naszym kompetencjom bibliotekarskim i konsekwencjom, jakie ponosimy w codziennej pracy. Rozmowa o sytuacji bibliotek z perspektywy niemieckiej z dr Anną-Marią Huesmann – specjalistką ds. edukacji i nauki w Niemieckiej Narodowej Bibliotece Naukowo-Technicznej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Hannowerze – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: szkolenia, biblioteki w Niemczech, przyszłość bibliotek
Abstrakt: Wywiad poświęcony problematyce szkoleń bibliotekarzy niemieckich w kontekście nowych funkcji bibliotek.
Keywords: training, libraries in Germany, future of libraries
Abstract: An interview about the issue of training of librarians in Germany in the context of new functions of libraries.

Nina Kaczmarek
System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii – poprowadziła Nina Kaczmarek (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: biblioteki serbskie, czytelnictwo w Serbii, bibliotekarze w Serbii
Abstrakt: Wywiad z dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii na temat serbskich bibliotek, bibliotekarzy i stanu czytelnictwa w Serbii.
Keywords: Serbian libraries, reading public in Serbia, librarians in Serbia
Abstract: An interview with the Director of the National Library of Serbia in Belgrade about Serbian libraries, librarians, and the country’s reading public.

Asiye Kakirman Yilidiz
A Roadmap for an Effective Quality of Service and User Satisfaction. An Example of the Polish Academic Libraries (nr 1/2012)
(Podnoszenie jakości usług i satysfakcji użytkowników. Wskazówki na przykładzie polskich bibliotek akademickich)
Słowa kluczowe: jakość usług, biblioteki akademickie, satysfakcja użytkowników, przewodnik
Abstrakt: Użytkownicy bibliotek mają znaczący wpływ na jakość zarówno struktury administarcyjnej, jak i usług świadczonych w bibliotece. Ich opinie służą jako podstawowy miernik jakości oferowanych przez biblioteki usług. Biblioteki stale powinny zbierać opinie od swoich uzytkowników. W literaturze fachowej określa się to mianem satysfakcji użytkowników. Rzeczywiście brak satysfakcji użytkowników jest dowodem, że biblioteki nie utrzymują właściwej jakości usług. Niniejsze opracowanie przedstawia przewodnik jak biblioteki mogą efektywnie poprawiać jakość swoich usług by osiągnąć satysfakcję uzytkowników.
Keywords: service quality, academic libraries, user satisfaction, roadmap
Abstract: Library users make an important contribution to the quality of both the administrative and service structure of the library. Their opinions serve as a basic measure of the service quality offered by libraries and libraries constantly need to look for evaluation from their users. In specialist literature this is referred to as user satisfaction. And indeed, the lack of user satisfaction is the evidence of the library not maintaining the proper service quality. This study presents a roadmap of how libraries can effectively improve their service quality drawing on user satisfaction.

Katarzyna Kant
Blogi jako nowoczesna forma reklamy biblioteki. Zarys zagadnienia (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: blogi biblioteczne, reklama biblioteki, Internet, web 2.0
Abstrakt: W artykule przedstawiono blogi biblioteczne, będące formą reklamy bibliotek. Opisane zostały przykłady blogów bibliotek różnych typów.
Keywords: library blogs, library advertising, Internet, Web 2.0
Abstract: The article presents library blogs as a form of advertising library and a different types of library blogs (with examples).

Magdalena Karciarz
Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych (Wielka Wieś koło Krakowa 8-10.09.2010) – przygotowała Magdalena Karciarz (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: konferencje bibliotekarskie, biblioteki szkół wyższych niepaństwowych
Abstrakt: Zapis dyskusji poświęconej problemom funkcjonowania bibliotek akademickich.
Keywords: library conferences, libraries of private colleges
Abstract: Discussion about problems of the functioning of academic libraries.

Michał Kontek
O Projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Rozmowa z Michałem Kontek – kierownikiem projektu – poprowadziła Anna Aniszewska-Sworczuk (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe, Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Abstrakt: Wywiad poświęcony tworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Keywords: Digital libraries, Pomeranian Digital Library
Abstract: An interview about creating Pomeranian Digital Library.

Jan Krajewski
Przyszłość polskich bibliotek publicznych i szkolnych w świetle projektu zmian treści Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozmowa z Janem Krajewskim – prezesem Polskiego Związku Bibliotek – poprowadziła Anna Aniszewska (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: biblioteki szkolne, biblioteki publiczne, prawo biblioteczne
Abstrakt: Wywiad poświęcony sytuacji bibliotek w świetle nowej ustawy o działalności kulturalnej.
Keywords: school libraries, public libraries, law library
Abstract: An interview about the situation of libraries in the context of the new law on cultural activities.

Stefan Kubów
Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: zarządzanie biblioteką, dyrektor biblioteki, menedżer biblioteki, rozwój zawodowy
Abstrakt: W artykule przedstawiono funkcje i obowiązki menedżera biblioteki, szczególnie te, które mają wpływ na rozwój zawodowy personelu. Autor kreśli profil menedżera, który poprzez różnorodne narzędzia buduje postawę i pomaga podnosić kwalifikacje. Artykuł wykazuje, iż menedżer biblioteki, by dobrze pełnić swoją rolę, powinien posiadać kompetencje zarówno zawodowe jak i zarządcze na wszystkich szczeblach zarządzania biblioteką.
Keywords: library management, library director, library manager, professional development
Abstract: The article presents the functions and duties of the library manager with a focus on those having an influence on the staff professional development. The author describes a library manager, who using various instruments, builds the right attitude and helps to improve qualifications. The article proves that a successful library manager should possess both professional and managerial skills at all levels of running the library.

Stanisława Kurek-Kokocińska
Współpraca bibliotek w PRL i RP. Trudności i możliwości (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: Współpraca bibliotek, umowy o współpracy, biblioteki polskie
Abstrakt: Artykuł podejmuje temat współpracy bibliotek, trudności i możliwości jej nawiązania przed i po 1989 roku. Analizie zostały poddane umowy o współpracy i ich opisy umieszczone w Internecie.
Keywords: library cooperation, cooperation agreements, Polish libraries
Abstract: The paper presents diificulties and opportinities of library cooperation before and after 1989. In the paper were analysed some cooperation agreements placed on the Internet.

Jolanta Laskowska
Biblioteki ostrawskie w Czechach (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: biblioteki ostrawskie, Biblioteka Uniwersytetu w Ostrawie, Morawsko-Śląska Biblioteka Naukowa, Biblioteka Miasta Ostrawy, Ostrawa
Abstrakt: W artykule przedstawiono biblioteki ostrawskie, ich historię, funkcje, zadania a także potrzeby biblioteczno-informacyjne ogółu społeczeństwa Ostrawy.
Keywords: libraries in Ostrava, University Library in Ostrava, Moravian-Silesian Research Library in Ostrava, Ostrava City Library, Ostrava
Abstract: The article presents libraries in Ostrava, particularly their history, functions, tasks as well as library and information needs of the all society of Ostrava.

Controlling personalny jako narzędzie zarządzania personelem bibliotecznym na przykładzie sieci bibliotek MBP w Gdyni (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: controlling personalny, zarządzanie personelem, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Abstrakt: W artykule przedstawiono zasady działania metody controllingu personalnego jako sposobu zarządzania zespołem pracowniczym. Jako przykład autorka podała rozwiązania realizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni.
Keywords: personal controlling, personnel management, City Library in Gdynia
Abstract: The article presents principles of personal controlling as a method of personnel management. As an example, the author presents the solutions implemented in Municipal Library in Gdynia.

Alina Łagodzińska
Biblioteki w Finlandii. Organizacja systemu oraz współpraca (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: bibliotekarstwo, biblioteki publiczne, Finlandia
Abstrakt: Artykuł przedstawia sytuację bibliotekarstwa w Finlandii. Opisuje zarówno system biblioteczny, jak i sposoby finansowania bibliotek i kultury.
Keywords: librarianship, public libraries, Finland
Abstract: The article discusses the situation of librarianship in Finland. Also describes library system and the methods of funding libraries and culture.

Katarzyna Mazur-Kulesza
Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: rekrutacja, biblioteki akademickie, zarządzanie biblioteką
Abstrakt: W artykule omówiono strukturę doboru pracowników w ujęciu wąskim i szerokim. Zaprezentowano metody i techniki doboru kandydatów oraz czynniki wpływające na ich wybór. Podkreślono znaczenie rekrutacji, selekcji oraz wprowadzenia do pracy, jako elementów procesu zarządzania wpływających na jakość funkcjonowania biblioteki akademickiej. Wykazano wpływ naboru personelu bibliotecznego na kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w oczach użytkowników.
Keywords: recruitment, academic libraries, library management
Abstract: The paper describes a structure of employee recruitment of the narrow and wide concept. The methods and techniques of employee selection and the factors causing their selection were presented. The importance of recruitment, selection and introduction to the work as elements of management process which influence on quality of the academic library functioning was emphasized. The impact of the library staff recruitment on creating a positive library image was shown.

Metoda zarządzania konfliktem w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego w świetle badań (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: bariery i konflikty w bibliotece, zarządzanie konfliktem, biblioteki akademickie
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań na temat występowania i rozwiązywania ewentualnych konfliktów w zespole pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego.
Keywords: barriers and conflicts in libraries, conflict management, academic libraries
Abstract: The paper describes results of a research conducted to deal with an opinion about occurrence and resolution of possible conflicts among Main Library workers and workers of specialist libraries at the University in Opole.

Krystyna Michniewicz-Wanik
Etyka w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, etyka, biblioteki akademickie
Abstrakt: W artykule przedstawiono jakie znaczenie dla kultury organizacyjnej w bibliotekach akademickich ma przestrzeganie zasad etyki. Omówiono zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza, etyki komputerowej, cyberetyki oraz netykiety. Wykazano rolę kadry kierowniczej w propagowaniu zasad etyki wśród podległego personelu.
Keywords: organisational culture, ethics, academic libraries
Abstract: The paper presents how important to the organisational culture in academic libraries is compliance with the ethical principles. The issues related to observance of the code of ethics for librarians, computer ethics, cyberethics and netiqette were introduced. The role of the managerial staff in promoting principles of ethics amongst subordinates was shown.

Sergiy Nazarovets
Open Access Institutional Repositories in the System of Scholarly Communication. Experiences from Ukraine (nr 1/2012)
(Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy)
Słowa kluczowe: repozytorium, uniwersytety ukraińskie, komunikacja naukowa, webometria, Web Impact Factor, otwarty dostęp, Google Scholar
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenić za pomocą wyszukiwarki Google Scholar i wyszukiwarki Solomono wydajność funkcjonowania repozytoriów uniwersytettów ukraińskich.
Keywords: repository, Ukrainian universities, scholarly communication, webometrics, Web Impact Factor, open access, Google Scholar
Abstract: The article presents results of the research repositories of universities of Ukraine, using the search engine Google Scholar and search engine Solomono.

Richard Olorunsola
Gossip in library and information service environments: results of a survey (nr 1/2011)
(Plotka w środowisku usług biblioteczno-informacyjnych. Wyniki badań)
Słowa kluczowe: plotka, poczta pantoflowa, pogłoski, biblioteki nigeryjskie, Nigeria
Abstrakt: Celem artykułu jest wykazanie i zbadanie zjawiska plotki oraz jej skutków w środowisku usług bibliotecznych i informacyjnych. Przedstawione zostały wskazówki dotyczące redukowania pogłosek, zaczerpnięte z komentarzy i sugestii zbadanych w ramach anonimowej ankiety. Artykuł dowodzi jednoczesnej obecności pozytywnych i negatywnych oddziaływań plotki w środowisku bibliotecznym.
Keywords: gossip, grapevine, rumours, Nigerian Libraries, Nigeria
Abstract: The purpose of this article is to examine gossip in libraries and information service environments, and draw attention to it is impacts on such organizations. This research provides information on ways of reducing gossip, comments and suggestions from anonymous survey respondents. It also shows that gossip has both positive and negative impacts in libraries.

Sustaining e-resources in Nigerian University Libraries: results of a survey (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: media elektroniczne, e-czasopisma, biblioteki akademickie, Nigeria, technologie komunikacyjno-informacyjne
Abstrakt: W artykule przedstawiono problem zakupu czasopism elektronicznych, z którym mają do czynienia biblioteki akademickie w Nigerii. Opisane zostały rozwiązania kwestii kluczowe dla gromadzenia e-czasopism w bibliotekach. Artykuł wykazuje, iż większość bibliotek akademickich w Nigerii dysponuje technologiami informacyjno-komunikacyjnymi potrzebnymi do wykorzystywania e-czasopism oraz dostępem do Internetu, a jednocześnie zauważalny jest brak dostępu do e-czasopism poprzez OPAC. Budżet na zbiory drukowane jest zdecydowanie większy niż na e-czasopisma, a najważniejszym problemem, na którym koncentrują się biblioteki, jest finansowanie i konserwacja wyposażenia.
Keywords: electronic media, e-journals, academic libraries, Nigeria, ICT infrastructure
Abstract: The article presents e-journals as they are dealt with in Nigerian academic libraries. It describes the key issues connected with e-journal storing in libraries. The article proves that most academic libraries in Nigeria have Internet access and sufficient e-technologies in order to make use of e-journals, but they cannot be always accessed by means of OPAC. The budget for printed resources is much more substantial than that for e-journals, and the most important problems faced by libraries is that of funding and facilities maintenance.

Đilda Pečarić
Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure (nr 1/2011)
(Bibliometryczne podejście do naukowej struktury komunikacji)
Słowa kluczowe: modele komunikacji, nauka o informacji, analiza cytowań, dysertacje doktorskie
Abstrakt: W artykule zostały przeanalizowane modele komunikacji w zbiorze cytowań z dysertacji doktorskich z dziedziny informacji naukowej na chorwackich uczelniach w latach 1978-2009. Model komunikacji naukowej jest zdeterminowany przez czynniki instytucjonalne, językowe I czasowe; skutkiem tego jest możliwe, by dokładnie opisać tradycyjny podział na komunikację pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową za pomocą metod ilościowych. Analiza 28,188 zacytowanych fragmentów bibliograficznych za pomocą analizy cytowań dała rezultat sieci klastrów oznaczających dyscypliny naukowe (archiwistyka, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo, nauka o komunikacji, informacja naukowa, systemy informacyjne I leksykograficzne). Zmiana słów kluczowych była zauważalna biorąc pod uwagę okres czasu, przynależność do różnych towarzystw naukowych, czynniki kulturowe I funkcje w organizacji wiedzy. Według rezultatów tej analizy wnioski mogą być oparte na wskaźnikach ilościowych: jest zatem możliwe, by uznać strukturę głębokiej komunikacji (strefa wiedzy pojęciowej, empirycznej, badawczej), poza organizacyjnymi, komunikacyjnymi i międzykulturowymi czynnikami wymiany wiedzy.
Keywords: Communication Models, Information Science, Co-Citation Analysis, Doctoral Dissertations
Abstract: Communication patterns are analyzed on the corpus of citation literature retrieved from doctoral dissertations in Information Science from 1978 to 2009 at Croatian universities. Scientific communication model is affected by institutional, language and time determinants; thereby it is possible to accurately describe traditional distribution on primary, secondary and tertiary communication by quantitative methods. Analysis of 28,188 cited bibliographic units by co-citation method resulted with network of clusters that matches scientific disciplines (archivistics, librarianship, museology, communicology, information science, information systems and lexicography). Alterations of key authors were observed according to time periods, affiliation to different scientific communities, cultural determinants, and functions in knowledge organization. According to the results of this analysis the conclusion can be drawn based on quantitative indicators: it is possible to recognize deep communication structure (conceptual knowledge zone, empirical knowledge zone, research front zone), beside organizational, communicational and intercultural determinants of knowledge exchange.

Understanding the Development of Information Science in Croatia. Co-word Analysis of Doctoral Dissertations from 1978 to 2009 (nr 1/2012)
(Rozwój informacji naukowej w Chorwacji. Analiza co-word rozpraw doktorskich za lata 1978-2009)
Słowa kluczowe: analiza co-word, klaster, wizualizacja danych, informacja naukowa, analiza słów kluczowych, rozprawy doktorskie
Abstrakt: Artykuł przedstawia wyniki analizy rozpraw doktorskich z zakresu informacji naukowej powstałych w Chorwacji w latach 1978-2009. Autorzy pracy skupili się na analizie słów kluczowych, które ich zdaniem dają wgląd w rozwój informacji naukowej na terenie Chorwacji. Analizą została objęta sieć klastrów, która łączy następujące dyscypliny naukowe: archiwistykę i dokumentację naukową, bibliotekoznawstwo, komunikację społeczną, muzealnictwo, informację naukową, systemy informacyjne i leksykografię. Rozwój tematów i korelacji klastrów w informacji naukowej został zaprezentowany dzięki klastrowaniu i wizualizacji danych oraz przeglądowi frekwencji słów kluczowych rozpraw doktorskich powstałych na przestrzeni trzydziestu lat. Wyniki analizy co-word na temat rozwoju informacji naukowej w Chorwacji zostały przedstawione według kryterium czasowego, a także według kryterium przynależności do określonej dyscypliny naukowej.
Keywords: co-word analysis, cluster, data visualization, information science, keywords analysis, doctoral dissertations
Abstract: For the analysis of doctoral dissertations in information science in the Republic of Croatia (from 1978 to 2009), keywords are used in order to get an insight into the development of information science. By the method of co-word analysis of keywords with which doctoral dissertations are indexed, a network of clusters that match following scientific disciplines is obtained: archival and documentation science, librarianship, communicology, museology, information science, information systems and lexicography. By cluster and data visualization and the overview of keywords frequency, the development of subjects and the correlation of clusters in information science, during the period of thirty years in which doctoral dissertation are made, is shown. The results of the co-word analysis about the development of information science in the Republic of Croatia are shown according to time periods, but also according to affiliation to certain disciplines inside the information science.

Eligiusz Podolan
Współpraca przygraniczna bibliotek uniwersyteckich (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: współpraca biblioteczna, biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Abstrakt: W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z prowadzoną w bibliotekach uniwersyteckich działalnością na rzecz rozwoju regionu oraz gromadzeniem dokumentacji dotyczącej problematyki polsko-niemieckiej. Opisana inicjatywa obejmuje swoją działalnością Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Collegium Polonicum w Słubicach (jednostka UAM) i Uniwersytet Zielonogórski. W oparciu o staż odbyty w bibliotece Uniwersytetu Viadrina i Collegium Polonicum naświetlona została działalność i rola, jaką zajmuje w programie Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Keywords: library cooperation, the Library of European University Viadrina, the Library of Collegium Polonicum in Slubice, the University Library of Zielona Gora
Abstract: The article presents the university libraries role in the regional development as well as Polish and German document collection processes. The universities in question: European University Viadrina, Collegium Polonicum in Slubice, and the University of Zielona Gora. The author, while on a trial period, made some observations on the functioning and role of the University Library of Zielona Gora.

Sylwia Pykacz
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się” (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: biblioteka jako organizacja ucząca się, pozyskiwanie funduszy, organizacja ucząca się, Europejski Fundusz Społeczny, zarządzanie biblioteką, Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Abstrakt: W artykule przedstawione zostały definicja i koncepcja biblioteki jako organizacji uczącej się oraz próba realizacji jej założeń w Bibliotece Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Opisane zostały wpływ kultury organizacyjnej na procesy uczenia się i doskonalenia organizacji, sposoby stymulowania i wspomagania procesu kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń, co w rezultacie przekłada się na podnoszenie jakości usług bibliotecznych.
Keywords: library as learning organization, funds acquisition, learning organization, the European Social Fund (ESF), organizational culture, library management, Library of the Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
Abstract: The article presents a definition and conception of the library as learning organization as well as an effort of the implementation of learning organization rules in Library of the Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska. It also describes organizational culture influence on learning and organizational improvement processes. Authors include description of the stimulating or supporting methods of: the education process, the qualifications improvement process and process of gaining new qualifications, as a result of what the quality of library services can be risen.

Dejan Ristić
System bibliotek serbskich. Rozmowa z Dejanem Risticiem dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii – poprowadziła Nina Kaczmarek (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: biblioteki serbskie, czytelnictwo w Serbii, bibliotekarze w Serbii
Abstrakt: Wywiad z dyrektorem Biblioteki Narodowej Serbii na temat serbskich bibliotek, bibliotekarzy i stanu czytelnictwa w Serbii.
Keywords: Serbian libraries, reading public in Serbia, librarians in Serbia
Abstract: An interview with the Director of the National Library of Serbia in Belgrade about Serbian libraries, librarians, and the country’s reading public.

Renata Samotyj
Zarys działalności metodycznej bibliotek ukraińskich (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: instruktaż metodyczny, biblioteki ukraińskie
Abstrakt: W artykule przedstawiono zakres obowiązków i działań oddziałów metodycznych w bibliotekach ukraińskich. Opisane zostały poszczególne kierunki zadań, wskazówki oraz wytyczne, dotyczące przyszłości oddziałów metodycznych. Część teoretyczna uzupełniona została danymi statystycznymi dotyczącymi bibliotek na Ukrainie.
Keywords: methodical training, Ukrainian libraries
Abstract: The article presents a range of duties and activities of the methodical departments in Ukrainian libraries. The author describes particular tasks, directions and guidelines for the future of the methodical departments. The theoretical part is augmented by statistical data concerning libraries in the Ukraine.

Magdalena Seta
Staż w Unii Europejskiej szansą na poznanie struktur organizacyjnych bibliotek (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, Biblioteka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kopenhaskiego, Erasmus
Abstrakt: W artykule przedstawiono i porównano struktury organizacyjne i funkcjonowanie w ramach uczelni bibliotek o profilu przyrodniczym, poznanych przez autorkę dzięki programowi Erasmus, realizowanemu w ramach większego projektu Unii Europejskiej zwanego Life Long Learning (LLP). Opisane zostały biblioteki: Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu i w Pradze oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kopenhaskiego.
Keywords: the Library of the University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna, the Library of the Czech University of Agriculture in Prague, the Library of the Faculty of Life Sciences at the University of Copenhagen, Erasmus Programme
Abstract: The article presents and compares the organizational structures and functioning of university science libraries, which the author visited within the framework of the Lifelong Learning EU Erasmus Programme (LLP). The libraries presented: the Library of the University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna, the Library of the Czech University of Agriculture in Prague, the Library of the Faculty of Life Sciences at the University of Copenhagen.

Teresa Szmigielska
IFLA jako źródło informacji na temat statystyki bibliotecznej (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: statystyka biblioteczna, IFLA, Internet, dane statystyczne
Abstrakt: W artykule przedstawiono wybrane źródła internetowe znajdujące się na stronie internetowej IFLA w sekcji “Statistics and Evaluation Section”. Autorka wymienia projekty i zebrane dane statystyczne pozwalające na dokonanie przeglądu dokonań w dziedzinie statystyki bibliotecznej w różnych krajach.
Keywords: library statistics, IFLA, Internet, statistical data
Abstract: The article presents selected Internet sources located on the IFLA website in Statistics and Evaluation Section. The author presents the projects and compiled statistical data to allow for a review of achievements in the field of library statistics in many countries.

Tuđman Miroslav
Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure (nr 1/2011)
(Bibliometryczne podejście do naukowej struktury komunikacji)
Słowa kluczowe: modele komunikacji, nauka o informacji, analiza cytowań, dysertacje doktorskie
Abstrakt: W artykule zostały przeanalizowane modele komunikacji w zbiorze cytowań z dysertacji doktorskich z dziedziny informacji naukowej na chorwackich uczelniach w latach 1978-2009. Model komunikacji naukowej jest zdeterminowany przez czynniki instytucjonalne, językowe I czasowe; skutkiem tego jest możliwe, by dokładnie opisać tradycyjny podział na komunikację pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową za pomocą metod ilościowych. Analiza 28,188 zacytowanych fragmentów bibliograficznych za pomocą analizy cytowań dała rezultat sieci klastrów oznaczających dyscypliny naukowe (archiwistyka, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo, nauka o komunikacji, informacja naukowa, systemy informacyjne I leksykograficzne). Zmiana słów kluczowych była zauważalna biorąc pod uwagę okres czasu, przynależność do różnych towarzystw naukowych, czynniki kulturowe I funkcje w organizacji wiedzy. Według rezultatów tej analizy wnioski mogą być oparte na wskaźnikach ilościowych: jest zatem możliwe, by uznać strukturę głębokiej komunikacji (strefa wiedzy pojęciowej, empirycznej, badawczej), poza organizacyjnymi, komunikacyjnymi i międzykulturowymi czynnikami wymiany wiedzy.
Keywords: Communication Models, Information Science, Co-Citation Analysis, Doctoral Dissertations
Abstract: Communication patterns are analyzed on the corpus of citation literature retrieved from doctoral dissertations in Information Science from 1978 to 2009 at Croatian universities. Scientific communication model is affected by institutional, language and time determinants; thereby it is possible to accurately describe traditional distribution on primary, secondary and tertiary communication by quantitative methods. Analysis of 28,188 cited bibliographic units by co-citation method resulted with network of clusters that matches scientific disciplines (archivistics, librarianship, museology, communicology, information science, information systems and lexicography). Alterations of key authors were observed according to time periods, affiliation to different scientific communities, cultural determinants, and functions in knowledge organization. According to the results of this analysis the conclusion can be drawn based on quantitative indicators: it is possible to recognize deep communication structure (conceptual knowledge zone, empirical knowledge zone, research front zone), beside organizational, communicational and intercultural determinants of knowledge exchange.

Maja Wojciechowska
Biznesplan w działalności biblioteki (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: biznesplan, plany biblioteki
Abstrakt: Opracowanie poświęcone zasadom i regułom tworzenia planów biznesowych w bibliotekach.
Keywords: business plan, library plans
Abstract: Elaboration about principles and rules for the creation of business plans in libraries.

Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: lobbing, biblioteki
Abstrakt: W artykule przedstawiono działania lobbingowe na rzecz bibliotek na przykładzie Polski. Poruszono także kwestię pozytywnych skutków oraz zagrożeń płynących z działań lobbingowych.
Keywords: lobbying, libraries
Abstract: The article presents lobbying for libraries on the example of Poland. The issue of the positive effects and dangers of lobbying is also discussed.

Marketing elektroniczny biblioteki (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: marketing elektroniczny, zarządzanie biblioteką, media elektroniczne
Abstrakt: W artykule przedstawiono definicje, typologię i najważniejszą terminologię dotyczącą marketingu elektronicznego jak i jego zastosowanie w bibliotekach. Teoria uzupełniona została wynikami badań statystycznych dotyczących wykorzystania mediów elektronicznych w działaniach marketingowych w ostatnich latach zarówno w Polsce jak i na świecie.
Keywords: e-marketing, library management, electronic media
Abstract: The paper presents a definition, a typology and the most important terminology concerning e-marketing as well e-marketing application in libraries. The author also includes the results of statistical research dealing with the use of e-media in e-marketing in Poland and all over the world for the last few years.

Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: merchandising, wizerunek biblioteki, promocja biblioteki, promocja czytelnictwa
Abstrakt: W artykule przedstawiono koncepcję merchandisingu jako sztuki zagospodarowania przestrzeni biblioteki. Opisane zostały sposoby wpływania na zachowania czytelników poprzez wykorzystanie otoczenia, wystroju pomieszczenia i sposób prezentacji, sterowanie ruchem czytelników, atmosferę biblioteki jak i inne działania promocyjne. Autorka wykazuje, iż merchandising może stać się narzędziem pomagającym wykreować atrakcyjną przestrzeń fizyczną a tym samym zachęcić do częstego odwiedzania biblioteki i czytania książek.
Keywords: merchandising, library image, library promotion, readerships promotion
Abstract: The article presents merchandising conception as an art of the library space management. It also describes ways of an influence on readers through the environment and décor usage, through the way of presentation, the guidance of readers moves, the library atmosphere as well as other promotion activities. The article proves that merchandising can become a tool useful for creating the attractive and physical space as well as for convincing of frequentation libraries and reading books.

Sondażowe badania opinii w działalności bibliotekoznawczej (nr 1/2010)
Słowa kluczowe: sondaż, badanie opinii, biblioteki
Abstrakt: Opracowanie dotyczy pomiarów sondażowych przeprowadzanych przez biblioteki. Artykuł omawia różne typy badań oraz ich strukturę.
Keywords: survey, libraries
Abstract: The article describes various survey conducted by the libraries.

Sponsoring w działalności biblioteki (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: sponsoring, biblioteki
Abstrakt: Artykuł prezentuje zjawisko sponsoringu i sposób, w jaki biblioteki mogą do wykorzystać w poszukiwaniu źródeł finansowania.
Keywords: sponsorship, libraries
Abstract: The article describes sponsorhip and how it can be used by libraries in serach for funds.

Współczesne formy reklamy książki (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: marketing wydawniczy, reklama, księgarstwo
Abstrakt: W artykule zostały zaprezentowane współczesne formy reklamy książki. Autorka porównuje dzisiejsze rozwiązania w dziedzinie marketingu wydawniczego porównując to z dawniej występującymi formami reklamy.
Keywords: editorial marketing, advertising, bookselling
Abstract: The article presents contemporary forms of advertising books. The author compares today's solutions for editorial marketing with the former forms of advertising.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece (nr 1/2011)
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, zarządzanie, biblioteki
Abstrakt: Artykuł omawia kwestię zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Wymienia m.in. narzędzia zarządzania, zadania kierowników i zasady oceniania pracowników.
Keywords: human resources, management, libraries
Abstract: The article discusses the issue of human resources in the library. Lists: management tools, task managers and staff assessment principles.

Urszula Zięba
Planowanie strategiczne w bibliotece nie tylko akademickiej (nr 1/2009)
Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, biblioteka, analiza SWOT
Abstrakt: Artykuł przedstawia planowanie strategiczne jako sposób na rozwijanie bibliotek i wzrost poziomu ich usług. Ponieważ dotyczy to nie tylko bibliotek akademickich, autorka odnosi się także do innych ich typów.
Keywords: strategic planning, library, SWOT analysis
Abstract: The article presents the strategic planning as a way to develop libraries and increase the quality of their services. Author describes not only the academic libraries, but also the other types.

Beata Żuber
Ewolucja bibliotek francuskich. Potrzeby i oczekiwania użytkowników bibliotek (nr 1/2012)
Słowa kluczowe: ewolucja bibliotek, biblioteki francuskie, potrzeby użytkowników
Abstrakt: W artykule omówiono typy bibliotek ze wskazaniem potrzeb i oczekiwań użytkowników w każdej z nich. Wykazano wpływ zmian technologicznych, prawnych oraz oczekiwań użytkowników na przemiany zachodzące w bibliotekach francuskich. Podkreślono, że modernizacja, współpraca i wprowadzanie nowych usług mają wpływ na zwiększenie zainteresowania biblioteką.
Keywords: evolution of libraries, French libraries, users’ needs
Abstract: The paper presents the types of libraries and indicates needs and expectations of users in every type of library. The impact of technological and legal change as well as users’ needs was shown. It was emphasized that the modernization, development and introduction of new services have the effect of increasing interest in library.

 

« Powrót do strony głównej czasopisma


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP