Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego

Autor: Małgorzata Kowalska Biblioteka: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie Województwo: łódzkie
Data dodania: 15.02.2012

R E G U L A M I N
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. WACŁAWA OLSZEWSKIEGO

Organizator:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

Warunki konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla poetów-amatorów, którzy ukończyli 15 lat i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

2. Na  konkurs należy nadsyłać pod adresem organizatora tylko jeden zestaw zawierający
3-5 utworów w kategorii wierszy lirycznych. Utwory powinny być w czterech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (np. CD, dyskietka), dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i nienagradzane na innych konkursach.

3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki.
z wierszem; to samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna); oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”

4. Osoby przysyłające:  więcej niż jeden zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

5. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, nie podlegają zwrotowi
i pozostają do dyspozycji Organizatora.

6. Jury wyłoni laureatów według dwóch kategorii:

    kat. I:  poeci z terenu kraju - kilku laureatów,
    kat II: poeci z powiatu bełchatowskiego - jeden laureat.

Uczestnicy z powiatu bełchatowskiego sami decydują, w której kategorii chcą startować umieszczając na przesyłce dodatkowy dopisek :”Kategoria I” lub „Kategoria II”.

7. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 15 września 2012r. Nagrodę należy odebrać osobiście  w dniu finału.

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania  honorariów autorskich.

10. We wszelkich spornych sprawach rozstrzyga Organizator.

11. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy w wydawnictwie pokonkursowym.

NAGRODY w I kategorii:

I nagroda – 2000 PLN,  II – 1000 PLN,  III – 500 PLN,

oraz pięć wyróżnień po 300 PLN

NAGRODA w II kategorii:

nagroda główna - 500 PLN

Zastrzega się prawo innego podziału nagród.
Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu.

Prace prosimy przesyłać do 31 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego ul.  Kościuszki  9,  97 - 400  Bełchatów,  skr.  pocztowa  17, z dopiskiem:  Konkurs  Poetycki im.  Wacława Olszewskiego.                                            
Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu (44) 632-28-71.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP