Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Konsultacje nowych programów EOG w obszarze kultury

Data dodania: 15.02.2012

Konsultacje nowych programów EOG w obszarze kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w konsultacjach treści programów dofinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014:

  • Programu 16: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oraz
  • Programu 17: „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Komentarze do treści Programów oraz załączników można zgłaszać na opracowanych w tym celu formularzach. Ze względu na fakt, że konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, formularz zgłaszania uwag należy wypełnić w edytorze tekstów (format pliku: RTF) oraz przesłać na adres e-mail: dfe@mkidn.gov.pl. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Programów EOG”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sposób inny od przedstawionego powyżej, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Konsultacje trwają od 14 lutego do 6 marca 2012 roku.

Program 16: „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” wspierać będzie projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentacji historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny.

Całkowity budżet Programu wynosi 70,5 mln euro. 5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. Z Programu udzielane będą granty o wartości nie mniejszej niż 1 mln euro na realizację projektów infrastrukturalnych (w tym z zakresu digitalizacji).

Program 17 „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” to program realizowany wspólnie z Norweską Radą Sztuki. Program wspierać będzie działania mające na celu poszerzenie oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, zwiększenie mobilności twórców i zwiększenia aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze oraz wzmocnienie jakości współpracy międzyinstytucjonalnej, a także umacnianie dialogu międzykulturowego.

Całkowity budżet Programu wynosi 11,1 mln euro. Około 70% alokacji zostanie przeznaczonych na wsparcie dużych projektów, w tym polegających na współpracy międzyinstytucjonalnej, a około 30% - na małe projekty. Z Programu udzielane będą granty, których wartość dla projektów małych będzie wynosiła od 50 tys. do 150 tys. euro, z kolei dla projektów dużych od 150 tys. euro. W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie”/nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym, realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Realizacja Programu przyczyni się do rozszerzenia możliwości realizacji różnorodnych działań artystycznych i kulturalnych, wzmocnienia uczestnictwa w kulturze i zwiększenia kompetencji kulturowych, większego zrozumienia różnorodności kulturowej i wzmocnienia dialogu międzykulturowego, a także do wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy instytucjami polskimi oraz pochodzącymi z Państw-Darczyńców.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP