Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Edukacja globalna 2012 - konkurs MSZ

Data dodania: 21.02.2012

Edukacja globalna 2012 - konkurs MSZ

Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2012”. Oferty można składać do 21 marca 2012. Celem zadania jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, a w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 1 500 000 zł. O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia 2012 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście na Dziennik Podawczy MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Edukacja globalna 2012“

lub złożyć na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do 21 marca 2012 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do siedziby MSZ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP