Polecamy
40,00 PLN

Monografia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Biblioteka szkolna dzisiaj - recenzja

Data dodania: 06.03.2012

Biblioteka szkolna dzisiaj - recenzja

Praca rozpoczyna się od rozważań teoretycznych, informacji o sytuacji bibliotekarstwa szkolnego na świecie, a także od podstawowych problemów związanych z podstawami prawnymi i standaryzacją. Osobną część pracy poświecono sprawą związanym z zawodem nauczyciela-bibliotekarza. Następne części książki dotyczą kolejnych etapów pracy organizacyjnej oraz zakresu, form i specyfiki pracy pedagogicznej a także miejsca i znaczenia współpracy biblioteki szkolnej ze środowiskiem.

Ze względu na zróżnicowany stan skomputeryzowanych systemów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych poszczególne zadania bibliotek są analizowane w sposób tradycyjny z możliwością ich skomputeryzowania.

Rozdział poświęcony badaniom czytelnictwa pokazuje formy i metody aktywności czytelniczej ze sposobem wpływu na coraz to większe zainteresowanie uczniów biblioteką i jej zasobami. Całość kończą rozdziały poświecone ewaluacji pracy, zagadnieniom marketingu i public relations oraz propozycjom budowy warsztatu fachowego bibliotekarza.

Pierwsze dwa rozdziały dotyczą rozwoju współczesnych bibliotek szkolnych, w tym bibliotek w krajach Unii Europejskiej. R. III – to organizacje międzynarodowe i narodowe działające na rzecz bibliotekarstwa szkolnego. R. IV – to akty prawne regulujące pracę bibliotek szkolnych łącznie ze standardami. R. V – Nauczyciel-bibliotekarz, R. VI – to organizacja biblioteki szkolnej – szkolnego centrum informacji. R. VII - Procesy biblioteczne. R. VIII – Dydaktyka w bibliotece szkolnej, R. IX – to praca z czytelnikiem indywidualnym, R. X – Wybrane formy działalności kulturalnej (grupowej i zbiorowej), R. XI – Biblioteka szkolna w środowisku, R. XII – Działalność bibliotek pedagogicznych na rzecz bibliotek i bibliotekarzy szkolnych , R. XIII – Ewaluacja. Ocena jakości i efektywności pracy biblioteki szkolnej, R. XIV – Badanie czytelnictwa w szkole, R. XV – Promocja i P.R. w bibliotece szkolnej, R. XVI – Warsztat fachowy nauczyciela-bibliotekarza. Pracę zamykają: zakończenie, aneksy, indeks osobowy, indeks rzeczowy.

Autorka w wielu wypadkach zrezygnowała z drobiazgowego instruktażu na rzecz czytelnych przykładów, ukazywania najczęstszych problemów i sposobów ich rozwiązywania oraz odesłania do innych publikacji, w których można znaleźć bardziej praktyczne porady.
Po każdym rozdziale Autorka umieściła wykaz najciekawszych lektur dotyczących danego zagadnienia. Wykraczają one często zakresem treści poza zagadnienia poruszane w rozdziale, uzupełniają i pogłębiają je. Książka ta bowiem nie może omówić wszystkich problemów z jakimi bibliotekarz-nauczyciel może spotkać się w codziennej pracy. Księgozbiór fachowy bibliotekarza szkolnego winien zawierać oprócz tej książki, bardziej praktyczne poradniki, normy, przepisy prawne, Czasopisma fachowe.

Praca bardzo pożyteczna. Myślę, że załączone uwagi pomogą w ostatecznej redakcji tekstu, który oczywiście polecam do druku.

Z recenzji prof. dr hab. Marcina Drzewieckiego 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP