Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Warsztaty nt. okresowej ewaluacji „Strategii SBP na lata 2010-2021” - relacja

Data dodania: 15.03.2012

Warsztaty nt. okresowej ewaluacji „Strategii SBP na lata 2010-2021” - relacja

1 i 2 marca 2012, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie, odbyły się warsztaty poświęcone okresowej ewaluacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” zorganizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przyjęta na Krajowym Zjeździe Delegatów w roku 2009 „Strategia…” wytyczyła kierunki działania naszej organizacji wokół realizacji pięciu celów strategicznych:

  1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.
  2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
  3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.
  4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza.
  5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.

Dwudniowe warsztaty były drugim etapem ewaluacji „Strategii…” . Wzięło w nich udział 29 członków SBP: członkowie Zarządu Głównego, koordynatorzy realizacji poszczególnych celów, najaktywniejsi przedstawiciele okręgów, sekcji i komisji z całej Polski. Większość z nich uczestniczyła w warsztatach w Lesznie w roku 2008, podczas których zostały sformułowane wizja i misja Stowarzyszenia oraz cele strategiczne.

Ewaluacja „Strategii…” była prowadzona z inicjatywy SBP na zlecenie FRSI przez LEM Projekt sp. z o.o. Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena stopnia realizacji przez członków SBP poszczególnych celów i projektów w latach 2010-2021. Przeprowadzona profesjonalnie analiza objęła takie zagadnienia jak analiza potrzeb i oczekiwań członków SBP, weryfikacja adekwatności sposobów realizacji „Strategii…”, ocena mocnych i słabych stron przyjętych działań, ocena przydatności „Strategii…” w dłuższej perspektywie czasowej.

Strategia była oceniana pod kątem trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości. Na podstawie analizy dokumentów sprawozdawczych udostępnionych przez ZG SBP, ankiety internetowej, wywiadów indywidualnych oraz wywiadu grupowego powstał obszerny raport pt. „Ewaluacja okresowa Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021” opracowany przez Alinę Habis będący podsumowaniem pierwszego etapu ewaluacji.

Celem warsztatów było omówienie przez członków SBP wniosków wynikających z ewaluacji „Strategii...” oraz wspólne przedyskutowanie, co należy zmienić, przeformułować, bądź uzupełnić w obecnie obowiązującym zapisie „Strategii…”. Omówiono także obszary dalszej współpracy SBP z FRSI. Warsztaty były prowadzone przez Annę Hejda metodą „world café”: wszyscy bardzo aktywnie, w zmieniających się grupach wskazywali słabe i mocne strony wdrażania „Strategii…”, zaproponowali wiele interesujących projektów i działań, sformułowali nowe zadania.

Uczestnicy warsztatów podkreślali sukcesy realizowanej strategii, do których zaliczyć należy opracowanie projektu nowej ustawy o bibliotekach, opracowanie wskaźników efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych działania zmierzające do poprawy wizerunku Stowarzyszenia, działalność wydawnicza i edukacyjna.

Zarówno badania ewaluacyjne, jak i opinie wyrażane przez uczestników warsztatów wykazały zbyt małe zaangażowanie struktur SBP w realizację „Strategii..”. Przeprowadzona wśród członków SBP internetowa ankieta ujawniła, że 44% badanych nie zna Strategii…, a słaba znajomość strategii wynika, m. innymi, z braku dobrze zbudowanego systemu przepływu informacji.

W wyniku warsztatowej „burzy mózgów” zostanie opracowana przez członków SBP propozycja modyfikacji i uzupełnień „Strategii...” Na podstawie wyników pracy warsztatowej firma LEM Projekt Sp. S.A opracuje końcową wersję raportu ewaluacyjnego zawierającego rekomendacje dalszych działań zwiększających efektywność realizacji Strategii SBP. Szczególną uwagę zwracano na zapewnienie trwałości efektów realizowanych zadań.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP